Palladijevo prečrkovanje

Palladijevo prečrkovanje (rusko Транскрипционная система Палла́дия) je splošno sprejeti sistem prečrkovanja kitajščine v ruščino (cirilico). Sestavil ga je sinolog Nikita Jakovljevič Bičurin leta 1839, uzakonjen pa je bil z rabo v Popolnem kitajsko-ruskem slovarju arhimandrita Palladija (Petra Ivanoviča Kafarova) in Pavla Stepanoviča Popova (Peking, 1888), kjer je dobil ime Palladijevo prečrkovanje. Sistem se z nekaj manjšimi spremembami rabi tudi danes.[1].

Prevod pinjina v Palladijev sistem

uredi
A
a — a (а) ai — aj (ай) an — anj (ань) ang — an (ан)
ao — ao (ао)
B
ba — ba (ба) bai — baj (бай) ban — banj (бань) bang — ban (бан)
bao — bao (бао) bei — bej (бэй) ben — benj (бэнь) beng — ben (бэн)
bi — bi (би) bian — bjan (бянь) biao — bjao (бяо) bie — be (бе)
bin — binj (бинь) bing — bin (бин) bo — bo (бо) bu — bu (бу)
C
ca — ca (ца) cai — caj (цай) can — canj (цань) cang — can (цан)
cao — cao (цао) ce — ce (цэ) cen — cenj (цэнь) ceng — cen (цэн)
ci — ci (цы) cong — cun (цун) cou — cou (цоу) cu — cu (цу)
cuan — cuan (цуань) cui — cuj (цуй) cun — cunj (цунь) cuo — co (цо)
CH
cha — ča (ча) chai — čaj (чай) chan — čanj (чань) chang — čan (чан)
chao — čao (чао) che — če (чэ) chen — čenj (чэнь) cheng — čen (чэн)
chi — či (чи) chong — čun (чун) chou — čou (чоу) chu — ču (чу)
chuai — čuaj (чуай) chuan — čuanj (чуань) chuang — čuan (чуан) chui — čuj (чуй)
chun — čunj (чунь) chuo — čo (чо)
D
da — da (да) dai — daj (дай) dan — danj (дань) dang — dan (дан)
dao — dao (дао) de — de (дэ) dei — dej (дэй) deng — den (дэн)
di — di (ди) dia — dja (дя) dian — djan (дянь) diao — djao (дяо)
die — de (де) ding — din (дин) diu — dju (дю) dong — dun (дун)
dou — dou (доу) du — du (ду) duan — duan (дуань) dui — duj (дуй)
dun — dunj (дунь) duo — do (до)
E
e — e (э) ei — ej (эй) en — enj (энь) eng — en (эн)
er — er (эр)
F
fa — fa (фа) fan — fanj (фань) fang — fan (фан) fei — fej (фэй)
fen — fenj (фэнь) (→ fin (фынь)) feng — fen (фэн) (→ fin (фын)) fo — fo (фо) fou — fou (фоу)
fu — fu (фу)
G
ga — ga (га) gai — gaj (гай) gan — ganj (гань) gang — gan (ган)
gao — gao (гао) ge — ge (гэ) gei — gej (гэй) gen — genj (гэнь)
geng — gen (гэн) gong — gun (гун) gou — gou (гоу) gu — gu (гу)
gua — gua (гуа) guai — guaj (гуай) guan — guanj (гуань) guang — guan (гуан)
gui — guj (гуй) gun — gunj (гунь) guo — go (го)
H
ha — ha (ха) hai — haj (хай) han — hanj (хань) hang — han (хан)
hao — hao (хао) he — he (хэ) hei — hej (хэй) hen — henj (хэнь)
heng — hen (хэн) hm — hm (хм) hng — hng (хнг) hong — hun (хун)
hou — hou (хоу) hu — hu (ху) hua — hua (хуа) huai — huaj (хуай)
huan — huanj (хуань) huang — huan (хуан) hui — huej (хуэй) (hoj (хой), huj (хуй)) hun — hunj (хунь)
huo — ho (хо)
J
ji — cei (цзи) jia — ceja (цзя) jian — czjanj (цзянь) jiang — czjan (цзян)
jiao — czjao (цзяо) jie — cze (цзе) jin — czinj (цзинь) jing — czin (цзин)
jiong — czjun (цзюн) jiu — czju (цзю) ju — czjuj (цзюй) juan — czjuan (цзюань)
jue — czjue (цзюэ) jun — czjunj (цзюнь)
K
ka — ka (ка) kai — kaj (кай) kan — kanj (кань) kang — kan (кан)
kao — kao (као) ke — ke (кэ) ken — kenj (кэнь) keng — ken (кэн)
kong — kun (кун) kou — kou (коу) ku — ku (ку) kua — kua (куа)
kuai — kuaj (куай) kuan — kuanj (куань) kuang — kuan (куан) kui — kuj (куй)
kun — kunj (кунь) kuo — ko (ко)
L
la — la (ла) lai — laj (лай) lanj — lan (лань) lang — lan (лан)
lao — lao (лао) le — le (лэ) lei — lej (лэй) leng — len (лэн)
li — li (ли) lia — lja (ля) lian — ljanj (лянь) liang — ljan (лян)
liao — ljao (ляо) lie — le (ле) lin — linj (линь) ling — lin (лин)
liu — lju (лю) long — lun (лун) lou — lou (лоу) lu — lu (лу)
lü — ljuj (люй) luan — luan (луань) lüe — ljue (люэ) lun — lun (лунь)
luo — lo (ло)
M
m — m (м) ma — ma (ма) mai — maj (май) man — manj (мань)
mang — man (ман) mao — mao (мао) me — me (мэ) mei — mei (мэй)
men — menj (мэнь) (→ min (мынь)) meng — men (мэн) (→ min (мын)) mi — mi (ми) mian — mjan (мянь)
miao — mjao (мяо) mie — me (ме) min — minj (минь) ming — min (мин)
miu — mju (мю) mm — mm (мм) mo — mo (мо) mou — mou (моу)
mu — mu (му)
N
n — n (н) na — na (на) nai — naj (най) nan — nanj (нань)
nang — nan (нан) nao — nao (нао) ne — ne (нэ) nei — nej (нэй)
nen — nenj (нэнь) neng — nen (нэн) ng — ng (нг) ni — ni (ни)
nian — njanj (нянь) niang — njan (нян) niao — njao (няо) nie — ne (не)
nin — ninj (нинь) ning — nin (нин) niu — nju (ню) nong — nun (нун)
nu — nu (ну) nü — njuj (нюй) nuan — nuan (нуань) nüe — njue (нюэ)
nuo — no (но)
O
o — o (о) ou — ou (оу)
P
pa — pa (па) pai — paj (пай) pan — panj (пань) pang — pan (пан)
pao — pao (пао) pei — pej (пэй) pen — penj (пэнь) peng — pen (пэн)
pi — pi (пи) pian — pjan (пянь) piao — pjao (пяо) pie — pe (пе)
pin — pinj (пинь) ping — pin (пин) po — po (по) pou — pou (поу)
pu — pu (пу)
Q
qi — ci (ци) qia — cja (ця) qian — cjanj (цянь) qiang — cjan (цян)
qiao — cjao (цяо) qie — ce (це) qin — cinj (цинь) qing — cin (цин)
qiong — cjun (цюн) qiu — cju (цю) qu — cjuj (цюй) quan — cjuan (цюань)
que — cjue (цюэ) qun — cjunj (цюнь)
R
ran — žanj (жань) rang — žan (жан) rao — žao (жао) re — že (жэ)
ren — ženj (жэнь) reng — žen (жэн) ri — ži (жи) rong — žun (жун)
rou — žou (жоу) ru — žu (жу) ruan — žuan (жуань) rui — žuj (жуй)
run — žunj (жунь) ruo — žo (жо)
S
sa — sa (са) sai — saj (сай) san — sanj (сань) sang — san (сан)
sao — sao (сао) se — se (сэ) sen — senj (сэнь) seng — sen (сэн)
si — si (сы) song — sun (сун) sou — sou (соу) su — su (су)
suan — suan (суань) sui — suj (суй) sun — sunj (сунь) suo — so (со)
SH
sha — ša (ша) shai — šaj (шай) shan — šanj (шань) shang — šan (шан)
shao — šao (шао) she — še (шэ) shei — šej (шэй) shen — šenj (шэнь)
sheng — šen (шэн) shi — ši (ши) shou — šou (шоу) shu — šu (шу)
shua — šua (шуа) shuai — šuaj (шуай) shuan — šuanj (шуань) shuang — šuan (шуан)
shui — šuj (шуй) shun — šun (шунь) shuo — šo (шо)
T
ta — ta (та) tai — taj (тай) tan — tanj (тань) tang — tan (тан)
tao — tao (тао) te — te (тэ) ten — tenj (тэнь) teng — ten (тэн)
ti — ti (ти) tian — tjan (тянь)
tiao — tjao (тяо) tie — te (те) ting — tin (тин)
tong — tun (тун) tou — tou (тоу) tu — tu (ту) tuan — tuan (туань)
tui — tuj (туй) tun — tunj (тунь) tuo — to (то)
W
wa — va (ва) wai — vaj (вай) wan — vanj (вань) wang — van (ван)
wei — vej (вэй) wen — venj (вэнь) weng — ven (вэн) wo — vo (во)
wu — u (у)
X
xi — si (си) xia — sja (ся) xian — sjanj (сянь) xiang — sjan (сян)
xiao — cjao (сяо) xie — se (се) xin — sinj (синь) xing — sin (син)
xiong — sjun (сюн) xiu — sju (сю) xu — sjuj (сюй) xuan — sjuan (сюань)
xue — sjue (сюэ) xun — sjunj (сюнь)
Y
ya — ja (я) yan — janj (янь) yang — jan (ян) yao — jao (яо)
ye — je (е) yi — ji (и) yin — jinj (инь) ying — jin (ин)
yong — jun (юн) you — ju (ю) yu — juj (юй) yuan — juan (юань)
yue — jue (юэ) yun — junj (юнь)
Z
za — cza (цза) zai — czaj (цзай) zan — czanj (цзань) zang — czan (цзан)
zao — czao (цзао) ze — cze (цзэ) zei — czej (цзэй) zen — czenj (цзэнь)
zeng — czen (цзэн) zi — czi (цзы) zong — czun (цзун) zou — czou (цзоу)
zu — czu (цзу) zuan — czuan (цзуань) zui — czuj (цзуй) zun — czunj (цзунь)
zuo — czo (цзо)
ZH
zha — čža (чжа) zhai — čžaj (чжай) zhan — čžanj (чжань) zhang — čžan (чжан)
zhao — čžao (чжао) zhe — čže (чжэ) zhei — čžej (чжэй) zhen — čženj (чжэнь)
zheng — čžen (чжэн) zhi — čži (чжи) zhong — čžun (чжун) zhou — čžou (чжоу)
zhu — čžu (чжу) zhua — čžua (чжуа) zhuai — čžuaj (чжуай) zhuan — čžuanj (чжуань)
zhuang — čžuan (чжуан) zhui — čžuj (чжуй) zhun — čžunj (чжунь) zhuo — čžo (чжо)

Glej tudi

uredi

Opombe in sklici

uredi
  1. Macajev, S. A.; Orlov, V. G., Пособие по транскрипции и правописанию китайских слов. Moskva, 1966.

Zunanje povezave

uredi