Odlagališče odpadkov

Odlagališče odpadkov ali deponija je več objektov oziroma en sam objekt za odlaganje odpadkov na površino tal ali pod zemljo. Območje odlagališča je določeno s prostorskim aktom, kjer je dovoljena gradnja odlagališča ter drugih naprav in objektov potrebnih za obratovanje odlagališča. Na odlagališča za nenevarne odpadke lahko odlagamo: komunalne odpadke, obdelane nenevarne odpadke z veliko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, nereaktivne in stabilne nevarne odpadke.

Odlagališče nenevarnih odpadkov in Zbirni center Barje, Ljubljana, Slovenija

Odlagališča v SlovenijiUredi

V Ljubljani je odlagališče nenevarnih odpadkov na Barju, v Vrhniki pa se nahaja Center za ravnanje z odpadki. V slednjem že od leta 1997 poteka tudi obdelava biološko razgradljivih odpadkov. Vrhniška občina je kot prva v Sloveniji uvedla ločeno zbiranje odpadkov. Biološke odpadke zbirajo v zelene zabojnike, nato jih s posebnimi vozili odpeljejo v Center za ravnanje z odpadki oziroma v kompostarno. Zatem biološke odpadke zdrobijo v drobilcu in dodajo lesene sekance. Mešanico postavijo v kupe izpod katerih potekajo cevi, ki v kup potiskajo zrak ali ga vsesavajo odvisno od procesa. Kompostiranje je posnemanje naravnih procesov, ko s prisilnim dovajanjem kisika mikroorganizmov, pospešimo proces predelave odpadka v naravno gnojilo.