Izomer

(Preusmerjeno s strani Izomerija)

Izomeri so v kemiji snovi z enako molekulsko formulo in različno strukturno formulo. Procesu pretvorbe enega izomera v drugega pravimo izomerizacija.

Primer izomerije propanola
Vsi izomeri imajo enake molekulske formule C3H8O (oz. C3H7OH) in se pojavljajo v treh različnih oblikah, kot primarni, sekundarni in tercialni alkohol. Slika prikazuje propan-1-ol (I), propan-2-ol (II) in etilmetil eter (III).

Vrste izomerij uredi

Verižna izomerija uredi

Verižna izomera sta spojini, ki imata enako molekulsko formulo, a drugačno razvejanost.

Primer:

IUPAC ime butan 2-metilpropan
Strukturna formula    

Položajna izomerija uredi

Položajni izomeri se med seboj razlikujejo v položaju, bodisi funkcionalne skupine, bodisi neke elementa (npr. klora), bodisi dvojne ali trojne vezi.

Primera:

IUPAC ime butan-1-ol butan-2-ol
Skeletna formula    


IUPAC ime pent-1-en pent-2-en
Skeletna formula    

Funkcionalna izomerija uredi

Funkcionalni izomeri imajo enako molekulsko formulo, toda drugačno funkcionalno skupino. Prav funkcionalni izomeri se med samo, tako kemijsko kot fizikalni, najbolj razlikujejo, saj prav funkcionalna skupina najbolj določa lastnost spojine.

Primeri:

IUPAC ime butan-1-ol dietil eter
Skeletna formula    


IUPAC ime butanojska kislina metilpropanoat
Skeletna formula    


IUPAC ime pent-1-en ciklopentan
Skeletna formula    

Geometrijska izomerija uredi

Glavni članek: Geometrijska izomerija.

O geometrijski izomeriji govorimo takrat, ko se lahko atomi ali skupine atomov znajdejo v različni prostorski razporeditvi.

Primer:

IUPAC ime cis-1,2-diklorocikloheksan trans-1,2-diklorocikloheksan
Skeletna formula    

Optična izomerija uredi

O optični izomeriji govorimo, ko imata molekuli enako strukturno formulo, toda ena molekula je kot zrcalna slika druge in ju ni mogoče prekriti - to sta enantiomeri oz. optični izomeri.

Primer:

IUPAC ime D-glukoza L-glukoza
Skeletna formula