Utéžna fúnkcija (oznaka ) je matematični pripomoček, ki ga uporabljamo pri seštevanju, integriranju in računanju povprečij. Utežno funkcijo uporabimo, kadar hočemo, da bi nekateri elementi imeli več vpliva na končni rezultat. Pogosteje se to dogaja v statistiki in analizi. Vse je močno povezano z merjenjem.

Kadar nočemo uporabljati utežne funkcije, je utežna funkcija enaka . V tem primeru imajo vsi elementi enak vpliv na končni rezultat in rečemo, da smo dobili neuteženi rezultat. Kadar računamo z utežno funkcijo, rečemo, da smo dobili utežen rezultat, v nasprotnem primeru pa je rezultat neutežen.

Predpostavimo, da je funkcija realna. V tem primeru je neutežena vsota vrednosti določena kot:

Utežno funkcijo lahko uporabimo za zvezne in nezvezne primere spremenljivk.

Nezvezna uteženost uredi

Če bi v zgornjem primeru uporabili utežno funkcijo  , bi bila vsota enaka:

 

Kadar je   končna podmnožica množice  , lahko nadomestimo kardinalnost z uteženo kardinalnostjo:

 

Če pa je   končna neprazna množica, lahko nadomestimo neuteženo srednjo vrednost:

 

z uteženo aritmetično sredino:

 

V statistiki se uporablja utežna funkcija, da bi se odpravil vpliv nekaterih zunanjih nagnjenj k določenemu rezultatu. Zgled:  -krat merimo količino  . Pri tem je varianca enaka  . Najboljša ocena meritev se dobi kot povprečje vseh meritev z utežmi  . Tako dobljena varianca je manjša kot pri vsaki neodvisni meritvi  .

V mehaniki imamo primer z   telesi na vzvodu na mestih  . Vzvod je v ravnovesju, če je:

 

To pa je uteženo povprečje za lege  .

Zvezna uteženost uredi

V zvezni uteženosti je uteženost mera   v neki domeni  , ki je običajno podmnožica Evklidskega prostora  . Zgled:   je lahko interval  .

Predpostavimo, da je funkcija   funkcija z realnimi vrednostmi. V tem primeru je neutežen integral enak:

 

to z lahkoto posplošimo na utežen integral:

 

Pri tem pa mora biti funkcija   absolutno integrabilna glede na   zato, da bi bil integral končen.

Če je   podmnožica  , lahko prostornino vrednosti  , pišemo kot uteženo prostornino:

 

Če ima   končno neničelno prostornino, lahko neuteženo povprečje:

 

zamenjamo z uteženim povprečjem:

 

Kadar sta   in  , lahko posplošimo neuteženi notranji produkt z:

 

z uteženim notranjim produktom: