Omrežje občin Povezanost v Alpah, ki ima sedež v kraju Übersee ob Kimskem jezeru, je združenje približno 280 občin in regij iz sedmih držav alpskega prostora in obstaja od leta 1997. Članice si skupaj s svojimi občani prizadevajo za trajnostni razvoj alpskega življenjskega prostora. Spodbujajo aktivno izmenjavo preko jezikovnih in kulturnih meja, v središče postavljajo človeka, se osredotočajo na prihodnost in skupaj utirajo nove poti.

Omrežje občin "Povezanost v Alpah"

Občine predstavljajo vmesni člen med zakonodajo in njenim izvajanjem. Zato so osrednja raven za trajnostni razvoj in lahko veliko dosežejo. Na področjih, kjer so nekatere občine obstale pred ovirami, so druge že našle odgovore. S čezmejnimi projekti se prenesejo prakse in preverjene rešitve se lahko prilagodijo lokalnemu kontekstu, s čimer se v Alpah ohranja neokrnjena narava, zdravo gospodarstvo ter dobro sobivanje. Lokalne skupnosti se lahko pri svojih aktivnostih oprejo na izkušnje drugih alpskih občin in si izmenjajo nebirokratsko organizacijsko znanje ter si nudijo vsebinsko in finančno podporo.

Vse aktivnosti omrežja občin so skladne z načeli Alpska konvencija, mednarodnim sporazumom med alpskimi državami in EU za trajnostni razvoj alpske regije. Njeno izvajanje naj bi se uresničevalo na ravni, ki jo lahko sooblikuje vsak posameznik v občini. »Povezanost v Alpah« je ena od 16 uradnih opazovalnih organizacij. Združenje ima dejavno vlogo v organih Alpske konvencije, udeležuje se izmenjav med alpskimi državami in se povezuje z drugimi opazovalnimi organizacijami.

Člani uredi

Združenje ima trenutno okoli 280 članic, tj. občin in regij iz Francije, Švice, Italije, Nemčije, Avstrije, Lihtenštajna in Slovenije.

Članice omrežja si prizadevajo za nedotaknjeno naravo, zdravo gospo- darjenje in kakovostno sobivanje v Alpah. Spodbujajo aktivno izmenjavo preko jezikovnih in kulturnih meja. V ospredje postavljajo človeka, osredotočene so na prihodnost in skupaj ubirajo nove poti.

Dejavnost uredi

Izvajamo projekte

Čezmejni projekti članicam nudijo podporo pri spopadanju z izzivi na področju svojih del in nalog. Občine lahko pri izvajanju svojih aktivnosti s pridom uporabijo izkušnje drugih alpskih občin in od njih na nebirokratski način pridobijo organizacijska znanja, relevantne vsebine in nančno podporo. Takšna povezanost jim omogoča sodelovanje v smiselnih in v prihodnost naravnanih projektih - ki imajo učinek tako v njihovih lastnih občinah, kakor tudi širše. Več informacij o aktualnih projektih.

Omogočamo izmenjavo izkušenj

Predstavniki občin in vseh zainteresiranih lahko v okviru strokovnih zasedanj in delavnic omrežja občin najdejo rešitve, kako tudi nove uporabne pristope in metode zase. Občine in strokovnjaki si medsebojno delijo strokovno znanje in izkušnje. Ekskurzije pa vodijo na prizorišča trajnostnega razvoja v Alpah.

Zastopamo interese občin

Alpske občine so medsebojno povezane v alpskih interesnih združenjih. Gorski predeli pri tem velikokrat predstavljajo le majhen del posamezne dežele. Pomembne odločitve se zaradi tega pogosto sprejemajo na transnacionalni in evropski ravni. »Povezanost v Alpah! se v danem kontekstu zavzema za interese in potrebe alpskih občin. V okviru delovanja v telesih Alpske konvencije omrežje občin stopa v kontakt s pristojnimi nacionalnimi ministrstvi. V okviru procesa sprejemanja evropske strategije za alpski prostor pa omrežje skrbi za to, da bo perspektiva (majhnih) občin ustrezno upoštevana.

Ciljev uredi

Zaščititi naravo, okolje in pokrajino in spodbujati njihov nadaljnji razvoj

Alpska narava in kulturna krajina, z vsemi svojimi elementi, sta osnova za naše življenje in gospodarjenje, ju ohraniti in trajnostno razvijati pa naša osrednja naloga. K temu pomembno prispevajo zavarovana območja. Članice omrežja občin si prizadevajo za okolju prijazno prilagajanje posledicam podnebnih sprememb in delujejo proti razlogom, ki so te spremembe povzročili. Spodbujajo trajnostno mobilnost s ciljem zmanjšati obseg močno naraščajočega motoriziranega zasebnega in tovornega prometa.

Sooblikovati občine kot atraktivni gospodarski prostor

S pomočjo trajnostnega gospodarskega razvoja si članske občine zagotavljajo podlago za prilagajanje izzivom prihodnosti. Krepijo in širijo ponudbo svojih storitev s pomočjo ohranjanja in nadaljnjega razvoja regionalnih krogotokov. Prizadevajo si za ustvarjanje novih in ohranjanje obstoječih delovnih mest. Krepijo ozaveščenost in spodbujajo prebivalstvo k zagotavljanju svojega prispevka k povečanju regionalne dodane vrednosti.

Izboljšati kakovost življenja za ljudi v Alpah

Pošten, spolu in potrebam posameznika primeren socialni soobstoj krepi povezanost in trdnost občine. Občanke in obcčani naših občin so enakopravno vključeni v družabno življenje. S pomočjo inovativnih strategij in pilotskih projektov članske občine postavljajo mejnike na področju storitev splošnega interesa, kot so mobilnost, izobraževanje ali zdravje.

Teme uredi

S ciljem zagotavljati trajnostni razvoj alpskega prostora, omrežje občin „Povezanost v Alpah“ sodeluje v različnih projektih in programih in organizira dogodke v zvezi z naslednjimi temami:

 • Kakovost bivanja v alpskem prostoru
 • Varstvo narave in urejanje krajine
 • Socialna kompetenca in sposobnost ukrepanja
 • Demografske spremembe
 • Participacija državljanov in mladih
 • Integracija
 • Ustvarjanje regionalne dodane vrednosti in lokalna oskrba
 • Mobilnost in promet
 • Trajnostni turizem
 • Podnebne spremembe in energija
 • Bivalni prostor in trajnostna gradnja
 • Prostorsko načrtovanje
 • Kmetijstvo in prehrana

Zunanje povezave uredi