Plínski zakóni imenujemo tri empirično določene zveze med prostornino, tlakom in temperaturo idealnega plina:

Sintezo vseh treh zakonov predstavlja splošna plinska enačba

Pri tem je m masa plina, M njegova molska masa, R pa splošna plinska konstanta(R=8,3144598 J/K mol)

Splošna plinska enačba razmeroma dobro opisuje stanje idealnega plina. Za opis realnih plinov pa je treba uporabiti katero od drugih enačb stanja, med katerimi je najbolj znana van der Waalsova enačba stanja.