Odbor za gospodarstvo Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor za gospodarstvo je odbor Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje

uredi

»Odbor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na ekonomski sistem in razvoj, notranji trga ter tehnično zakonodajo in merila, varstvo potrošnikov, varstvo konkurence, ekonomske odnose s tujino, razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, pogoje za ustanavljanje in ohranjanje delovnih mest, intelektualno lastnino, drobno gospodarstvo in turizem, energetiko in rudarstvo, elektronske komunikacije in pošto, industrijske projekte ter druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Prav tako Odbor za gospodarstvo spremlja in nadzira delo Slovenske odškodninske družbe, d.d., Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, vzajemnih skladov, investicijskih družb in družb za upravljanje ter drugih skladov in drugih pravnih oseb, kolikor je njihovo delovanje vezano na lastninsko preoblikovanje podjetij. V njegovo področje dela sodi tudi obravnava poročila družbenega pravobranilca Republike Slovenije in drugih institucij s področja oškodovanja družbene lastnine pri lastninskem preoblikovanju podjetij oziroma pravnih oseb ter obravnava, spremljanje in nadzor izvajanja privatizacije in prodaje državnega premoženja ter obravnava poročil organov, pristojnih za izvedbo privatizacije državnega premoženja ter poročil v zvezi z oškodovanjem državne lastnine v postopku privatizacije.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.[1]«

Sestava

uredi
1. državni zbor Republike Slovenije
2. državni zbor Republike Slovenije
3. državni zbor Republike Slovenije
4. državni zbor Republike Slovenije

Viri in opombe

uredi

Glej tudi

uredi