Nukleotidi so osnovni gradniki nukleinskih kislin DNK in RNK. Nukleotid je sestavljen iz sladkorja (pentoze), dušikove baze in fosfatne skupine.

Prikaz zgradbe riboze in 2'-deoksiriboze

Sladkorna komponenta nukleotida se med DNK in RNK malenkostno razlikuje. V DNK je prisotna 2'-deoksiriboza, v RNK pa riboza.

Na sladkor je preko N-glikozidne vezi vezana dušikova baza. Ta je lahko adenin (v DNK ali RNK), gvanin (v DNK ali RNK), citozin (v DNK ali RNK), timin (samo v DNK) in uracil (samo v RNK). Sladkor in dušikova baza skupaj tvorita nukleozid, če pa je na sladkor vezana še fosfatna skupina, dobimo nukleotid.

Nukleotidi se povezujejo v nukleotidno verigo (nukleinsko kislino) preko fosfodiesterskih vezi, natančneje: 3'-OH skupina enega nukleotida se poveže s 5'-fosfatno skupino naslednjega nukleotida.

Kemijska struktura

uredi

Nukleotidi

uredi
 
adenozin-monofosfat
AMP
 
adenozin-difosfat
ADP
 
adenozin-trifosfat
ATP
 
gvanozin-monofosfat
GMP
 
gvanozin-difosfat
GDP
 
gvanozin-trifosfat
GTP
 
timidin-monofosfat
TMP
 
timidin-difosfat
TDP
 
timidin-trifosfat
TTP
 
uridin-monofosfat
UMP
 
uridin-difosfat
UDP
 
uridin-trifosfat
UTP
 
citidin-monofosfat
CMP
 
citidin-difosfat
CDP
 
citidin-trifosfat
CTP

Deoksinukleotidi

uredi
 
deoksiadenozin-monofosfat
dAMP
 
deoksiadenozin-difosfat
dADP
 
deoksiadenozin trifosfat
dATP
 
deoksigvanozin-monofosfat
dGMP
 
deoksigvanozin-difosfat
dGDP
 
deoksigvanozin-trifosfat
dGTP
 
deoksitimidin-monofosfat
dTMP
 
deoksitimidin-difosfat
dTDP
 
deoksitimidin-trifosfat
dTTP
 
deoksiuridin-monofosfat
dUMP
 
deoksiuridin-difosfat
dUDP
 
deoksiuridin-trifosfat
dUTP
 
deoksicitidin-monofosfat
dCMP
 
deoksicitidin-difosfat
dCDP
 
deoksicitidin-trifosfat
dCTP

Glej tudi

uredi