Nizko barje nastane z zamočvirjenem stoječih voda od obrežja proti sredini in s trajno ali občasno poplavljenostjo nekaj kopnih predelov. Nizka barja nastajajo na povirnih krajih v globelih s trajno ali občasno stoječo vodo in na krajih z visoko podtalno vodo.

Zelenci - izvir Save Dolinke

Nizko barje je barje, za katero je značilna minerotrofnost. Zaradi tega so nizka barja bogatejša s hranili kot visoka barja. Rastline nizkega barja imajo stik s hranili bogato podtalnico. Zaraščajo ga šaši in ostričevke (Cyperaceae) in kjer znaša pH od 5 do 6.5, se lahko z nadaljnjim zakopnjevanjem razvije jelšev gozd ali travišče. Pri obilici vode pa se razvije visoko barje.

Ogroženost

uredi

Zaradi osuševanja in namakanja (intenzivno kmetijstvo) so to najbolj ogroženi vodni ekosistemi.

Glej tudi

uredi
  • Zgradba gozda na prehodu v visoko barje, Damjan Jan (diplomsko delo) Biotehniška fakulteta, oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  • Izbrana življenjska okolja rastlin in živali v Sloveniji, Iztok Geister, 1999, ISBN 961-618-95-8