Modulo je v računalništvu in matematiki operacija, ki izračuna ostanek pri celoštevilskem deljenju dveh števil.

Če sta števili, a in n, potem je a modulo n (pogosto okrajšano a mod n) ostanek pri deljenju a z n. Na primer »8 mod 3« je enako 2, »9 mod 3« pa je enako nič - reče se tudi, da je 9 deljivo s 3.

Ostanek r je običajno:

pri čemer je ostanek negativen le, če je n < 0.

Ostanek se lahko izračuna tudi kot:

kjer je funkcija celi del števila x.

V večini programskih jezikov je modulo vgrajen operator z naslednjim zapisom:

a % n

ali

a mod n.

Glej tudi

uredi