Krívo gíbanje je takšno gibanje telesa, pri katerem opiše tir telesa krivuljo v prostoru. Zgledi za krivo gibanje so denimo kroženje, poševni met, nihanje ali precesija. Krivo gibanje je vedno pospešeno, saj je za spremembo smeri gibanja potreben pospešek v smeri, prečno na smer gibanja.

Za določitev trenutne lege telesa v prostoru potrebujemo tri podatke; v kartezičnem koordinatnem sistemu so to koordinate x, y in z. Vse tri koordinate točke v prostoru lahko zberemo v krajevni vektor r. Njegove komponente v kartezičnem koordinatnem sistemu so projekcije na koordinatne osi. Krivo gibanje telesa v prostoru lahko opišemo bodisi tako, da opišemo, kako se vsaka od koordinat spreminja s časom,

bodisi s spreminjanjem krajevnega vektorja s časom:

r = r(t)

Gibanje teles opisuje veja mehanike, imenovana kinematika. Kinematika ne upošteva sil.

Glej tudi

uredi