Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ Državnega zbora Republike Slovenije

Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ je stalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje uredi

Delovanje komisije je določeno v Poslovniku državnega zbora:

Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ:

  • nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča;
  • spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna;
  • nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija;
  • obravnava predloge zakonov, druge akte ter vprašanja, ki se nanašajo na nadziranje izvrševanja državnega proračuna in drugih javnih financ ter na delovanje organov, ki ta nadzor opravljajo;
  • poroča državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.
    — 39. člen

Sestava uredi

3. državni zbor Republike Slovenije

Sestava uredi

4. državni zbor Republike Slovenije

Viri in opombe uredi

Glej tudi uredi