Fungicidi so kemična sredstva, ki se uporabljajo za zatiranje gliv. Večina fungicidov človeku ni nevarnih. Kljub temu obstajajo fungicidi, ki so zdravju škodljivi in se danes v kmetijstvu ne uporabljajo več.

Po načinu delovanja ločimo:

  • Kontaktni fungicidi - delujejo samo ob stiku fungicida z glivo (kurativa)
  • Polsistemični fungicidi - delujejo ob stiku fungicida z glivo in tako, da preko por preidejo v rastlino, od koder delujejo še več tednov (kurativa in preventiva)
  • Sistemični fungicidi - delujejo samo iz sistema rastline (preventiva)

Po kemični sestavi ločimo:

  • Anorganske fungicide
  • Organske fungicide

Največji delež predstavljajo fungicidi na osnovi žvepla in bakra, ostalo so organski sintetični fungicidi, manjši delež pa je na osnovi parazitskih gliv.

Po vrstah ločimo fungicide še v pet skupin:

Podatki porabe fungicidov v Sloveniji:

Vse podatke o proizvodnji in prodaji FFS v Sloveniji zbira in ureja Fitosanitarna republika Slovenije. Ker je v Sloveniji značilen velik odstotek trajnih nasadov, kot so sadovnjaki in vinogradi, je poraba FFS na hektar precej večja, kot na primer v državah kjer večji del poljščin predstavljajo žitarice. Vseeno je poraba FFS v Sloveniji na hektar podobna ostalim državam EU-15 s podobno strukturo gojenih rastlin in podobnimi pridelovalnimi razmerami.

Glej tudi uredi