Zgodovinski seznam mest v Evropi

seznam Wikimedije

Zgodovinski seznam mest v Evropi.

Največja mesta v Evropi leta 1700 (prebivalstvo):

Največja mesta v Evropi leta 1800 (prebivalstvo):