Združenje dramskih umetnikov Slovenije

Združenje dramskih umetnikov Slovenije, s kratico ZDUS, je prostovoljna, strokovna, nepridobitna in nadstrankarska organizacija poklicnih dramskih (gledaliških) umetnikov, ki jim je uprizoritvena/dramska/gledališka umetnost osnovni poklic. ZDUS ima status društva, ki deluje v javnem interesu. ZDUS je pravna oseba zasebnega prava. Svoje korenine ima društvo v času po 1. svetovni vojni, ko je bila ustanovljena Zveza slovenskih gledaliških igralcev in igralk.

Trenutni predsednik je Boris Mihalj.[1]

O ZDUS-u

uredi

Pod okriljem ZDUS-a je do leta 2018 deloval tudi Slovenski center ITI. ZDUS je član mednarodne sindikalne organizacije uprizoritvenih umetnikov FIA.

ZDUS podeljuje tudi stanovske nagrade.

Nameni in cilji ZDUS-a so (javni izvleček iz statuta):

uredi
 • skrb za razvoj gledališke kulture in dramske umetnosti,
 • spremljanje zakonodaje na področju kulture in socialna zaščita članov,
 • skrb za ustrezno kvaliteto dramske stroke,
 • navezava in ohranjanje stikov s sorodnimi društvi doma in v tujini,
 • seznanjanje javnosti in članstva s problemi stroke,
 • zavzemanje za upoštevanje moralnih norm in etičnosti pri delovanju.

ZDUS uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami, tako da:

uredi
 • se z drugimi sorodnimi društvi lahko poveže v Kulturniško zbornico Slovenije in deluje v njej preko svojih predstavnikov (člani KZS smo že od ustanovitve), in sicer:
 1. spremlja in ocenjuje stanje na področju kulture in uresničevanja nacionalnega kulturnega programa ter daje v zvezi s tem mnenja, pobude in predloge Ministrstvu za kulturo in drugim zainteresiranim institucijam, katerim tudi
 2. daje mnenje k predlogu nacionalnega kulturnega programa in k poročilu o izvajanju le tega ter o programih s posameznih področij, ki so predlagani za financiranje iz javnih sredstev,
 3. istim daje tudi mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov s področja kulture in spremlja njihovo izvajanje,
 4. daje mnenje o zahtevi za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju klture in o zahtevi za odobritev plačila prispevkov za socialno zavarovanje svojim članom,
 5. predlaga imenovanje svojega člana v nacionalni Svet za kulturo in članov sveta, komisij in ekspertnih skupin v skladu z ZUJIK ter člane strokovnega sveta javnega zavoda,
 6. daje mnenja o kandidatih za vodilna mesta v javnih zavodih s področja kulture tistemu, ki jih imenuje.

Ob tem tudi.

uredi
 • ustreznim komisijam predlaga kandidate za državne in druge nagrade s področja kulture,
 • v okviru svoje mednarodne dejavnosti častno predstavlja Slovenijo in njeno kulturo s posebnim poudarkom na slovenskem igralstvu in gledališču,
 • daje strokovno pomoč svojim članom v okviru delovanja ZDUS,
 • ščiti interese gledališke stroke,
 • enakopravno sodeluje z organi vodenja in upravljanja ter sindikatom v delovnih organizacijah, kjer delujejo njegovi člani,
 • sodeluje s sindikatom pri oblikovanju kolektivnih pogodb med reprezentativnim panožnim sindikatom in delodajalci,
 • skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojih članov, organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje za svoje člane,
 • organizira in spodbuja izmenjavo dramskih umetnikov doma in v tujini,
 • izdaja strokovno literaturo v skladu z veljavnimi predpisi,
 • posreduje mnenje oz. priporočilo za pridobitev viz tujcem, ki so angažirani na področju dramske umetnosti,
 • sklepa pogodbe z RTV Slovenija, filmom in drugimi institucijami in ščiti interese svojih članov na vseh področjih v skladu z veljavnimi predpisi,
 • organizira in uprizarja gledališke predstave in druge prireditve, ali to poveri drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe,
 • vsako leto podeljuje svojim članom Priznanja ZDUS,
 • sodeluje z ITI – International Theatre Institute,
 • skrbi za upokojene člane, da ohranijo stik z gledališko umetnostjo,
 • v dogovoru z gledališči omogoča svojim članom brezplačne oglede predstav.

Nagrade Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS)

uredi

Strokovna komisija za nagrade Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) podeljuje vsako leto dvoje priznanj za igralske dosežke in dvoje priznanj za neigralske dosežke s področja gledališča. Nagrada se podeljuje ob svetovnem dnevu gledališča 27. marca.

Zunanje povezave

uredi

Glej tudi:

uredi

Sklici

uredi
 1. »Združenje dramskih umetnikov ima novega predsednika, Borisa Mihalja«. RTVSLO.si. Pridobljeno 19. decembra 2019.