Hvala, ker ste se preizkusili v urejanju strani v Wikipediji. Vaš poskus je uspel in smo ga zdaj že odstranili oziroma izničili. Prosimo, da za nadaljnje poskuse uporabljate peskovnik, saj bodo poskusi znotraj člankov hitro odstranjeni. Navodila za pravilno prispevanje k Wikipediji boste našli v uvodu v Wikipedijo.

www.ezdravstvo.si

Kaj je e-zdravstvo.si in komu je namenjeno?


E-zdravstvo.si je informacijski sistem, kjer so zbrane informacije o zdravstvenih storitvah in izvajalcih, hkrati pa omogoča spletno naročanje pri izbranih izvajalcih zdravstvenih storitev. Namen e-zdravstva.si je doseči prijazno, enostavno in odprto dostopanje do zdravstvenih storitev in izvajalcev teh storitev v Republiki Sloveniji. Razvoj sistema temelji na konceptu elektronskih storitev. E-zdravstvo.si omogoča dosegljivost storitev na enem mestu, preko spleta ali mobilnega telefona, brez odvečnih poti pri pridobivanju informacij o zdravstvenem izvajalcu ali pri naročanju na storitve. Enostavna uporaba, ki jo omogočajo dovršene tehnične rešitve, odpravlja odvečno administrativno delo pri podajanju informacij, kot smo ga bili navajeni doslej.


Ezdravstvo.si ni portal, ampak je sistem, ki temelji na dvodelni zasnovi. Prva je namenjena uporabnikom zdravstvenih storitev, druga pa izvajalcem (ponudikom) zdravstvenih storitev.

1. Internetna aplikacija www.ezdravstvo.si je namenjena prebivalkam in prebivalcem Republike Slovenije oziroma uporabnikom zdravstvenih storitev za dostopanje do informacij o zdravstvenih storitvah in njihovih izvajalcih.

Najbolj pomembne storitve za uporabnike so:

- enostavno iskanje zdravstvenih izvajalcev po različnih kriterijih, - možnost naročanja na pregled oziroma zdravstveno storitev preko spletne pošte ali mobilnega telefona sms sporočila, - informacije o urniku poslovanja izbranega ponudnika zdravstvene dejavnosti, - obširna baza vprašanj in strokovnih odgovorov o fiziologiji in bolezenskih stanj človeškega telesa, - pridobitev drugega mnenja o zdravstvene stanju.

2. Aplikacija v sistemskem okolju, ki je namenjena izvajalcem zdravstvenih storitev za enostavno uporabo storitev pacient izvajalec in omogoča naslednje storitve:

- elektronsko knjigo naročanj, - prerazporejanje in definiranje terminov za zdravstvene storitve, - samodejno obveščanja pacientov o bližajoči se storitvi preko sms sporočil, - sp reminjanja urnikov dela izvajalca, oddelka, zdravnika, - direktno komuniciranje - odgovarjanje na zastavljena vprašanje pacientov preko www.ezdravstvo.si.


Uporaba sistema e-zdravstvo.si

V našem vsakdanjem življenju smo navajeni, da do želenih informacij pridemo čim hitreje in čim bolj enostavno. Tako je tudi na področju zdravstvenih storitev. Kadar imamo težave s svojim zdravjem, želimo čim prej izvedeti, kdo nam lahko pomaga, katere storitve nudi, kakšne so čakalne dobe, kateri so prosti termini in podobno. To pa ni preprosto, saj je število javnih in zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev v Sloveniji obsežno.

Razvojna pot sistema e-zdravstvo.si

Ezdravstvo.si po meri uporabnikov, po konceptu išči najdi, kjer koli in kadar koli, enostavno uporabno, zanimivo privlačno in strokovno, je osnovno vodilo pri snovanju razvojnih nalog, projektov in aktivnosti. Pri strategiji razvoja smo upoštevali potrebe uporabnikov in izvajalcev.

3. Razvojna pot sistema e-zdravstvo.si

3.1 Izhodišča pri načrtovanju sistema e-zdravstvo.si

Sistem e-zdravstvo.si smo razvili na podlagi številnih vprašanj med prijatelji, znanci, sodelavci, kako bi hitro in enostavno prišli do podatka o določeni zdravstveni storitvi in izvajalcu te storitve? Kakšen bi moral biti sistem naročanja po meri uporabnikov zdravstvenih storitev? Zato sta bili vodilni misli pri razvoju sistema za uporabnike: - Kako razviti sistem, ki vsaki prebivalki in prebivalcu omogoča enostavno obveščanje, izbiranje in naročanje zdravstvenih storitev? - Kako razviti sistem, da ga bo uporabnik razumel?

Uporabnikom prijaznega sistema naročanja zdravstvenih storitev pa ni mogoče zagotoviti, ne da bi bili vključeni tudi izvajalci zdravstvenih storitev. Zato smo pri razvoju sistema za izvajalce zdravstvenih storitev skušali slediti predvsem naslednjima dvema vprašanjema: - Kako razviti sistem, ki bo izvajalcem zdravstvenih storitev olajšal delo in skrajšal čas, ki ga njihovo osebje potrebuje za administrativna dela? - Kako zagotoviti za vse izvajalce eno aplikacijo, kateri jo vsi uporabljajo na sebi lasten način?

Pri strategiji razvojnih smernic e-zdravstva.si smo tako upoštevali tako potrebe uporabnikov zdravstvenih storitev kot izvajalcev teh storitev.

3.1 Razvojni mejniki sistema e-zdravstvo.si

Pri načrtovanju sistema e-zdravstvo.si. smo pregledali idejne možnosti ter veliko pozornost namenili celovitosti in kompleksnosti sistema: kako uresničiti in združiti potrebe vseh vpletenih v sistem. Leta 2006 začeli z razvojem celotnega sistema. Leta 2007 smo vzpostavili prvo testno okolje, ki smo ga uporabljali za namen internega obveščanja. Sistem smo med testiranjem dopolnjevali in nadgrajevali. Takrat je začel delovati sistem elektronske knjige naročanj in sistem povezljivosti izvajalcev zdravstvenih storitev, ki se nanašajo na točno določene dele telesa, bolečine in bolezni. Začetek leta 2008 je bil namenjen razvoju drugega dela sistema e-zdravstvo.si, to je sistema, namenjenega izvajalcem zdravstvenih storitev. Proučili smo administrativna dela in jih optimizacijsko prenesli v elektronsko storitev. Že v osnovi smo načrtovali vključitev sistema KZZ v vse aplikacijske rešitve sistema e-zdravstvo.si. Načrtovanje in razvoj smo gradili torej na potrebi različnih skupin izvajalcev zdravstvenih storitev.

3. Razvojna pot sistema e-zdravstvo.si


3.2 Cilji in vizija sistema e-zdravstvo.si

Uporabnikom zdravstvenih storitev in izvajalcem zdravstvenih storitev želimo zagotoviti prijazne, uporabne, preproste in varne elektronske storitve ter omogočati dostop in upravljanje storitev preko interneta ne glede na to, kje in kdaj so. Poglavitni cilj sistema e-zdravstvo.si je doseči zadovoljstvo uporabnikov, ki bodo prepoznali preprosto uporabo ter racionalne ter tehnično izpopolnjene elektronske storitve, ki bodo omogočile večjo kakovost življenja.

4. Prednosti sistema e-zdravstvo.si

Sistem e-zdravstvo.si predstavlja rešitev, ki upošteva vse vidike razvoja elektronskih storitev v zdravstvu v prihodnjih letih na nacionalni ravni.

4. Prednosti sistema e-zdravstvo.si

Poglavitne prednosti sistema e-zdravstvo.si so:

a) Enostavnost in uporabnost. E-zdravstvo.si omogoča dnevno uporabo sistema vsem uporabnikom zdravstvenih storitev v Sloveniji na enostaven in uporabniku prijazen. Celotna rešitev je zasnovana tako, da jo lahko uporablja najširši krog posameznikov, ki imajo dostop do interneta oziroma ki uporabljajo mobilne storitve. Portal www.ezdravstvo.si tako predstavlja skupno vstopno točko za hiter dostop do širokega nabora informacij, istočasno pa zagotavlja enotno podporo izvajalcem zdravstvenih storitev (telefonska številka, e-pošta) b) Vsi zdravstveni izvajalci na enem mestu. V sistemu e-zdravstvo.si so izvajalci zdravstvenih storitev združeni v celovit sistem, ki temelji na povezljivosti posameznih skupin izvajalcev zdravstvenih storitev glede na vsebino in vrsto dejavnosti, ki jo opravljajo. Uporabnikom zdravstvenih storitev ni več potrebno iskati informacij in podatkov po različnih virih in na različne načine, temveč lahko na enem mestu poiščejo želene informacije. c) Modularnost sistema. Sistem e-zdravstvo je grajen modularno. Tako je vsak modul kot npr. knjiga naročanj ali druga pomoč neodvisen. Skupaj pa tvorita del sistema. V prihodnosti se bodo v sistem dodajali novi moduli, ki bodo nastali na podlagi novih zahtev uporabnikov. d) Kakovost elektronskih storitev. Sistem e-zdravstvo.si je zasnovan na osnovi najnovejših informacijskih tehnologij. Le-te omogočajo, da vnajkrajšem možnem času pripravimo rešitve za uporabnike in vpeljemo testno okolje, kjer je mogoče preizkusiti posamezne korake postopkovpred dejanskim začetkom objave. Zato so informacije, pridobljene preko sistema ezdravstvo.si, kakovostne in vnaprej preverjene. e) Varnost. V sistemu e-zdravstvo.si so upoštevani vsi kriteriji o varnosti osebnih in drugih podatkov, kot je določeno z zakonodajo. Varnost podatkov je zagotavljen na različnih nivojih (npr. storitve, protokoli, certifikati, infrastruktura). Varnost sistema je je eden od osnovnih temeljev, pri načrtovanju sistema, prav tako pa izvajanje kontrole varnosti poteka tudi sproti, med izvajanjem oziroma uporabo sistema. f) Hitrost. Za vse rešitve sistema e-zdravstvo.si je značilen kratek odzivni čas in hitrost posameznih akcij. Pri nadaljnjem razvoju in delovanju sistem si bomo prizadevali za optimizacijo in zagotavljanje povečanja hitrosti posameznih akcij. g) Preglednost. Sistem je pregleden za uporabnike vseh starostnih skupin. Jasna struktura in načrt sistema omogočata logično povezljive dele sistema. h) Neomejen dostop, neomejen čas. Delovanje ezdravstva.si omogoča dostop do informacij 24 ur na dan vse dni v letu. Uporabniki sami izbirajo čas dostopanja do sistema in uporabo elektronskih storitev. Sistem je zaenkrat namenjen uporabnikom zdravstvenih storitev v slovenskem jeziku. Postopoma pa bomo pripravili tudi večjezične različice. i) Prilagodljivost Skladno z željami posameznega uporabnika sistem omogoča prilagojeno prikazovanje (vidnost) podatkov, npr: uporabniki sistema e-zdravstvo.si sami določijo ali naj se odgovori na zastavljena vprašanja objavijo na spletnem portalu ali pa naj bodo samo posredovani uporabniku preko elektronske pošte. V vseh pomembnih vsebinah in novostih sistema bodo uporabniki tako izvajalci kot uporabnike zdravstvenih storitev obveščeni po elektronski poti. Poleg tega pa bodo vse novosti sproti objavljene tudi na portalu. j) Izobraževanje izvajalcev in uporabnikov. Izvajalci zdravstvenih storitev pred uporabo preizkusijo sistem preko testnega okolja, v okviru katerega istočasno spoznajo in preizkusijo delovanje sistema. S tem pridobijo potrebno znanje za uporabo sistema. Izvajalci zdravstvanih storitev med testnim obdobjem preizkušajo povsem enake storitve na enak način, kot bo potekalo dejansko nadaljnje delovanje sistema. Izvajalci zdravstvenih storitev imajo na voljo kontaktno telefonsko številko, uporabniki zdravstvenih storitev pa imajo na voljo poseben elektronski naslov za pomoč uporabnikom. k) Upoštevanje mnenj in predlogov. Zavedamo se, da bo sistem zaživel in deloval, če bo vključeval čim več vidikov, mnenj in predlogov uporabnikov sistema. Zato bomo vzpostavili in vodili evidenco novih želja, jih preučili in dopolnili obstoječe module sistema oziroma pripravili nove module.

Začnite pogovor z uporabnikom_ico EZdravstvo

Začnite razpravo