Uniformni politop je politop, ki ga sestavljajo facete z nižjo razsežnostjo. Uniformni politopi z razsežnostjo 2 so pravilni mnogokotniki. To je posplošitev starejše kategorije polpravilnih politopov, vsebuje pa tudi pravilne politope

Operacije

uredi

Skoraj vsak uniformni politop se lahko naredi s pomočjo Wythoffove konstrukcije in se prikaže s Coxeter-Dinkinovim diagramom. Pomembnejše izjeme vključujejo veliko antiprizmo v štirih razsežnostih. Izraz je za konveksne uniformne politope skoval ameriški matematik Norman Johnson (rojen 1930).

Operatorji rektifikacije

uredi

Pravilni n-politop ima n-ti red rektifikacije. Ničelna rektifikacija nam da začetno obliko. -ta rektifikacija je dualna. Prva rektifikacija spremeni robove v oglišča, druga rektifikacija spremeni stranske ploskve v oglišča. Tretja rektifikacija spremeni celice v oglišča.

Razširjeni Schläflijev simbol se lahko uporabi za predstavitev rektificiranih oblik z

 • k-ta rektifikacija = tk{p1, p2, ..., pn-1}

Operatorji prisekanosti

uredi
 • t0,1 ali t: prisekanost se lahko uporabi za mnogokotnike in telesa z višjo razsežnostjo. Prisekanost odstrani oglišča in vnese nove facete tja, kjer je prej bilo oglišče. Stranske ploskve so prirezane in robovi podvojeni. Izraz je skoval Johannes Kepler (1671 – 1630). Beseda izhaja iz latinske besede truncare, kar pomeni odrezati.

 • t0,2 ali rr: kantelacija se lahko uporabi za poliedre in telesa višjih razsežnosti. Kantelacija odreže oglišča in robove ter jih nadomesti z novimi facetami. Celice se nadomestijo s topološko razširjenimi kopijami. Izraz je skoval matematik Norman Johnson (rojen 1930). Izraz izhaja iz besede cant, ki pomeni nagnjeno ali poševno odrezano.

 • t0,2: runcinacija se lahko uporabi za polihorone in telesa z višjimi razsežnostmi. Izraz je skoval Johnson. Izraz izhaja iz besede runcina, ki pomeni tesarski oblič.
 • t0,4 ali 2r2r: sterikacija se uporablja za 5-politope in višje razsežnosti. Sterikacija odreže oglišča, robove, stranske ploskve in celice in vse nadomesti z novimi facetami. 5-stranske ploskve zamenja z njihovimi razširjenimi kopijami. Tudi ta izraz je skoval matematik Norman Johnson. Izraz izhaja iz grške besede stereos, ki pomeni trdno telo.
 • t0,5: pentelacija se uporablja za 6-politope in višje razsežnosti. Pentelacija odreže oglišča, robove, stranske ploskve, celice in 4-stranske ploskve ter jih nadomesti z novimi facetami. 6-stranske ploskve nadomesti s topološko razširjenimi kopijami. Izraz izhaja iz grške besede penta, kar pomeni pet.
 • t0,6 ali 3r3r: heksikacija se uporablja za 7-politope in višje razsežnosti. Heksikacija odreže oglišča, robove, stranske ploskve, celice, 4-stranske ploskve, 5-stranske ploskve in 6-stranske ploskve in jih nadomesti z novimi facetami. Izraz izhaja iz grške besede hex, kar pomeni šest.
 • t0,7: heptelacija se uporablja za 8-politope in višje razsežnosti. Heptelacija odreže oglišča, robove, stranske ploskve celice, 4-stranske ploskve, 5-stranske ploskve, 6-stranske ploskve in jih zamenja z novimi facetami. 7-stranske ploskve se nadomestijo s topološko razširjenimi kopijami. Izraz izhaja iz grške besede hepta, kar pomeni sedem.
 • t0,8 ali 4r4r: oktelacija se uporablja za uniformne 9-politope in višje razsežnosti.
 • t0,9: enekacija se uporablja za uniformne 10-politope in višje razsežnosti.

Povečevanje

uredi

Znan je še poseben postopek, ki se imenuje alternacija. Ta postopek izmenoma odstrani vsako drugo oglišče v politopu, ki ima samo parne stranske ploskve. Alternirani omniprisekani politop se imenuje prirezani politop.

Vedno lahko konstruiramo takšen politop


Alternacija velikega kubooktaedra naredi prirezano kocko (snub kocka).

Slika oglišč

uredi

Uniformni politopi selahko konstruirajo iz njihovih slik oglišč, ki predstavljajo razporeditev robov, stranskih ploskev, celic itd. okoli vsakega oglišča. Uniformni politopi predstavljeni s Coxeter-Dinkinovimi diagrami označujejo aktivna zrcala z obroči imajo zrcalno simetrijo in jih lahko konstruiramo z rekurzivnim zrcaljenjem slike oglišč.

Manjše število nezrcalnih uniformnih politopov ima samo eno sliko oglišč toda se ne ponavljajo s samo enim enostavnim zrcaljenjem slike oglišč.

Uniformni politopi po razsežnostih

uredi

Ena razsežnost

uredi

Edini enorazsežni politop je del premice (ravne črte). Pripada Coxeterjevi družini A1

Dve razsežnosti

uredi

V dveh razsežnostih je neskončno velika skupina konveksnih uniformnih politopov to so pravilni mnogokotniki od katerih je najenostavnejši enakostranični trikotnik. Nekaj prvih pravilnih mnogokotnikov je prikazanih v naslednji preglednici:

ima trikotnik
(2-simpleks)
kvadrat
(2-ortopleks)
(2-kocka)
petkotnik šestkotnik sedemkotnik osemkotnik
Schläflijev {3} {4} {5} {6} {7} {8}
Dinkin
slika

Znana je tudi neskončna množica zvezdnih mnogokotnikov (eden za vsako racionalno število večje od 2), toda ti niso konveksni. Najenostavnejši primer je pentagram, ki odgovarja racionalnemu številu 5/2.

ime pentagrami heptagrami oktagram eneagrami dekagram ...n-agrami
Schläfli {5/2} {7/2} {7/3} {8/3} {9/2} {9/4} {10/3} {p/q}
Dinkin
slika  

Tri razsežnosti

uredi

V treh razsežnostih postane vse še bolj zanimivo. Obstaja pet pravilnih poliedrov, ki so znani kot platonska telesa:

Name Schläfli
{p,q}
Dinkin
Slika
(prosojna)
Slika
(telo)
Slika
(krogla)
stranske ploskve
{p}
robovi oglišča
{q}
simetrija dualni
tetraeder
(3-simpleks)
(piramida)
{3,3} 4
{3}
6 4
{3}
Td (self)
kocka
(3-kocka)
(heksaeder)
{4,3} 6
{4}
12 8
{3}
Oh Octahedron
oktaeder
(3-ortopleks)
{3,4} 8
{3}
12 6
{4}
Oh Cube
dodekaeder {5,3} 12
{5}
30 20
{3}2
Ih ikozaeder
ikozaeder {3,5} 20
{3}
30 12
{5}
Ih dodekaeder

Dodatno k tem telesom je znanih še 13 polpravilnih poliedrov, ki so znani kot arhimedska telesa. Dobi se jih s pomočjo Wythoffove konstrukcije ali z uporabo postopkov kot je prisekavanje platonskih teles, kar je prikazano v naslednji preglednici:

osnovno telo prisekano rektificirano dvojno prisekano dvojno rektificirano
(dualno)
Kantelirano omniprisekano
(kantiprisekano)
Prirezana oblika
tetraedrska
3-3-2

{3,3}

(3.6.6)

(3.3.3.3)

(3.6.6)

{3,3}

(3.4.3.4)

(4.6.6)

(3.3.3.3.3)
Octahedral
4-3-2

{4,3}

(3.8.8)

(3.4.3.4)

(4.6.6)

{3,4}

(3.4.4.4)

(4.6.8)

(3.3.3.3.4)
Icosahedral
5-3-2

{5,3}

(3.10.10)

(3.5.3.5)

(5.6.6)

{3,5}

(3.4.5.4)

(4.6.10)

(3.3.3.3.5)

Obstaja tudi neskončna množica prizem, po ena za vsak pravilni mnogokotnik ter pripadajoča množica antiprizem.

# Name Picture Tiling Vertex
figure
Coxeter-Dinkin
and Schläfli
symbols
P2p prizma
t{2,p}
Ap antiprizma
t{2,p}

Nekonveksni uniformni poliedri vključujejo še 4 pravilne poliedre, ki jih poznamo kot Kepler-Poinsotovi poliedri ter 53 polpravilnih nekonveksnih poliedrov. Obstajata tudi dve neskončni množici zvezdnih prizem (po ena za vsak zvezdni mnogokotnik) ter zvezdne antiprizme (po ena za vsako racionalno število večje od 3/2).

Konstrukcije

uredi

Wythoffove uniformne poliedre in tlakovanja lahko definiramo z uporabo Wythoffovega simbola, ki določa osnovno področje objekta. Razširitev Schläflijeve notacije se lahko uporabi za vse razsežnosti.

postopek razširjeni
Schläflijevi
simboli
Coxeter-
Dinkinov
diagram
Wythoff
symbol
Položaj
(2) (1) (0) (0,1) (0,2) (1,2)
starševska t0{p,q} q | 2 p {p} {} -- -- -- {}
rektificirano t1{p,q} 2 | p q {p} -- {q} -- {} --
dvojno rektificirano
(or dualni)
t2{p,q} p | 2 q -- {} {q} {} -- --
prisekan t0,1{p,q} 2 q | p {2p} {} {q} -- {} {}
dvojno prisekan
(ali prisekan dual)
t1,2{p,q} 2 p | q {p} {} {2q} {} {} --
kantelirano
(ali razširjeno)
t0,2{p,q} p q | 2 {p} {}x{} {q} {} -- {}
kantiprisekano
(ali omniprisekano)
t0,1,2{p,q} 2 p q | {2p} {}x{} {2q} {} {} {}
prisekan s{p,q} | 2 p q {p} {3}
{3}
{q} -- -- --

generiranje trikotnikov

Štiri razsežnosti

uredi
Glavni članek: uniformni polihoron.

V štirih razsežnostih obstaja 6 konveksnih pravilnih polihoronov, 17 prizem zgrajenih na platonskih in arhimedskih telesih in dve neskončni množici prizem in konveksnih antiprizem ter duoprizem. Razen tega imamo še 41 konveksnih polpravilnih polihoronov vključno z neWythoffovimi velikimi antiprizmami in prirezanimi 24-celicami. Obe skupini od teh posebnih polihoronov sta sestavljeni iz podgrup oglišč 600-celic.

Štirirazsežni nekonveksni uniformni politopi so prešteti. Vključujejo 10 pravilnih nekonveksnih polihoronov ( Schläfli-Hessovi polihoroni) in 57 prizem osnovanih na nekonveksnih uniformnih poliedrih ter tri neskončne skupine zvezdnih prizem osnovanih na zvezdnih antiprizmah, duoprizme nastale kot množenje dveh zvezdnih mnogokotnikov in duoprizme, ki nastanejo z množenjem običajnih mnogokotnikov z zvezdnimi mnogokotniki. Obstaja tudi neznano število polihoronov, ki ne spadajo v zgornje skupine. Preko tisoč so jih doslej našli.

Tetraeder v celici kubičnega satovja.
Nas liki so trije pravi diederski koti, od katerih dva sekata pravokotni zrcali:
robovi 1 do 2, 0 do 2 in 1 do 3.
Pregled operacij prisekovanja.
A4 BC4 D4 F4 GH4
[3,3,3]
[4,3,3]
[31,1,1]
[3,4,3]
[5,3,3]
5-celica


{3,3,3}
16-celica


{3,3,4}
teserakt


{4,3,3}
polteserakt

{31,1,1}

24-celica


{3,4,3}
600-celica


{3,3,5}
120-celica


{5,3,3}
rektificirana 5-celica


t1{3,3,3}
rektificirana 16-celica


t1{3,3,4}
rektificirani teserakt


t1{4,3,3}
rektificirani polteserakt

t1{31,1,1}

rektificirana 24-celica


t1{3,4,3}
rektificirana 600-celica


t1{3,3,5}
rektificirana 120-celica


t1{5,3,3}
prirezana 5-celica


t0,1{3,3,3}
prirezana 16-celica


t0,1{3,3,4}
prisekani


t0,1{4,3,3}
prisekani polteserakt

t0,1{31,1,1}

prirezana 24-celica


t0,1{3,4,3}
prirezana 600-celica


t0,1{3,3,5}
prirezana 120-celica


t0,1{5,3,3}
kantelirana 5-celica


t0,2{3,3,3}
kantelirana 16-celica


t0,2{3,3,4}
kantelirani teserakt


t0,2{4,3,3}
kantelirani polteserakt

t0,2{31,1,1}

kantelirana 24-celica


t0,2{3,4,3}
kantelirana 600-celica


t0,2{3,3,5}
kantelirana 120-celica


t0,2{5,3,3}
runcinirana 5-celica


t0,3{3,3,3}
runcinirana 16-celica


t0,3{3,3,4}
runcinirani teserakt


t0,3{4,3,3}
runcinirana 24-celica


t0,3{3,4,3}
runcinirana 600-celica
runcinirana 120-celica


t0,3{3,3,5}
dvojno prirezana 5-celica


t1,2{3,3,3}
dvojno prirezana 16-celica


t1,2{3,3,4}
dvojno prisekani teserakt


t1,2{4,3,3}
dvojno prirezana 24-celica


t1,2{3,4,3}
dvojno prirezana 600-celica
dvojno prirezana 120-celica


t1,2{3,3,5}
cantiprirezana 5-celica


t0,1,2{3,3,3}
kantiprirezana 16-celica


t0,1,2{3,3,4}
kantiprisekani teserakt


t0,1,2{4,3,3}
kaniprisekani polteserakt

t0,1,2{31,1,1}

kantiprirezana 24-celica


t0,1,2{3,4,3}
kantiprirezana 600-celica


t0,1,2{3,3,5}
kantiprirezana 120-celica


t0,1,2{5,3,3}
runciprirezana 5-celica


t0,1,3{3,3,3}
runciprirezana 16-celica


t0,1,3{3,3,4}
runciprisekani teserakt


t0,1,3{4,3,3}
runcikantelirani polteserakt

t0,2,3{31,1,1}

runciprirezana 24-celica


t0,1,3{3,4,3}
runciprirezana 600-celica


t0,1,3{3,3,5}
runciprirezana 120-celica


t0,1,3{5,3,3}
omniprirezana 5-celica


t0,1,2,3{3,3,3}
omniprirezana 16-celica


t0,1,2,3{3,3,4}
omniprisekaniteserakt


t0,1,2,3{3,3,4}
omniprisekani polteserakt

t0,1,2,3{31,1,1}

omniprirezana 24-celica


t0,1,2,3{3,4,3}
omniprirezana 120-celica
omniprirezana 600-celica


t0,1,2,3{5,3,3}
alteternirana kantiprirezana 16-celica


h0,1,2{3,3,4}
prirezani polteserakt

s{31,1,1}

alternirana prisekana 24-celica


h0,1{3,4,3}

Prisekane oblike

uredi

V naslednji preglednici je definiranih 15 oblik. Vsako prisekanje tvori obliko iz ene ali štirih rst celic, ki se nahajajo na mestih označenih z 0, 1, 2, 3 kot je to označeno zgoraj. Celice so označene z oznakami za prisekovanje:

 • n-kotna prizma je prikazana kot {n}x{2}.
 • zeleno ozadje je prikazano na oblikah, ki so enakovredne osnovni ali dualni obliki

rdeče ozadje prikazuje prisekanja osnovnih oblik in modro prisekanja dualnih oblik

operacija razširjeni
Schläflijevi
simboli
Coxeter-
Dinkinov
diagram
položaj
(3) (2) (1) (0)
starševski t0{p,q,r}
{p,q}

{p}

{}

--
rektificirano t1{p,q,r}
t1{p,q}

{p}

--

{q,r}
dvojno rektificirano
(ali rektificirani dual)
t2{p,q,r}
{q,p}

--

{r}

t1{q,r}
trojno rektificirano
(ali dual)
t3{p,q,r}
--

{}

{r}

t2{q,r}
prisekano t0,1{p,q,r}
t0,1{p,q}

{2p}

{}

{q,r}
dvojna prisekanost t1,2{p,q,r}
t1,2{p,q}

{p}

{r}

t0,1{q,r}
trojna prisekanost
(ali prisekani dual)
t2,3{p,q,r}
{q,p}

{}

{2r}

t1,2{q,r}
kantelirano t0,2{p,q,r}
t0,2{p,q}

{p}

{}x{r}

t1{q,r}
dvojno kantelirano
(ali kantelirani dual)
t1,3{p,q,r}
t1{p,q}

{p}x{}

{r}

t0,2{q,r}
runcinirano
(ali razširjeno)
t0,3{p,q,r}
{p,q}

{p}x{}

{}x{r}

t2{q,r}
kaniprisekano t0,1,2{p,q,r}
t0,1,2{p,q}

{2p}

{}x{r}

t0,1{q,r}
dvojno kantiprisekano
(ali kantiprisekani dual)
t1,2,3{p,q,r}
t1,2{p,q}

{p}x{}

{2r}

t0,1,2{q,r}
runciprisekano t0,1,3{p,q,r}
t0,1{p,q}

{2p}x{}

{}x{r}

t0,2{q,r}
runcikantelirano
(ali runciprisekani dual)
t0,2,3{p,q,r}
t0,1,2{p,q}

{p}x{}

{}x{2r}

t1,2{q,r}
runciprisekano
(ali omniprisekano)
t0,1,2,3{p,q,r}
t0,1,2{p,q}

{2p}x{}

{}x{2r}

t0,1,2{q,r}

Pet in več razsežnosti

uredi

V peti in višjih razsežnostih so znani trije pravilni politopi. To so hiperkocka, simpleks in ortopleks (kokocka), ki so posplošitve trirazsežnih teles (kocke, tetraedra in oktaedra). V treh razsežnostih ni pravilnih zvezdnih politopov. Večino večrazsežnih politopov se dobi s spremembami pravilnih pravilnih politopov ali s pomočjo kartezičnega produkta politopov z nižjimi razsežnostmi.

Zunanje povezave

uredi