Steletova nagrada je slovenska nagrada, ki jo od leta 1990 podeljuje Slovensko konservatorsko društvo za dosežke preteklega leta na področju konservatorstva. Ime nosi po Francetu Steletu, prvem slovenskem poklicnem konservatorju.

Podeljuje se nagrade za življenjsko delo in priznanja.

Zgodovina

uredi

Ob prvi podelitvi nagrad leta 1990, na 21. februar, Steletov rojstni dan, so ta dan razglasili za dan slovenskih konservatorjev. Leta 2014 nagrad niso podelili zaradi pomanjkanja denarja za izpeljavo dogodka, izostalo podelitev pa so nadoknadili naslednje leto.

Prejemniki Steletove nagrade

uredi
Leto Ime Ustanova
1990 Nace Šumi Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut
1991 Andreja Volavšek Zavod za varstvo dediščine, Maribor
1992 Stanislav Stane Peterlin svetovalec ministra za kulturo
Ivan Stopar Zavod za varstvo dediščine, Celje
1993 Miha Pirnat ZVKDS, Restavratorski center
1994 Iva Mikl Curk ZVKDS
1995 Mirko Šoštarič Zavod za varstvo dediščine, Maribor
1996 Marijan Slabe ZVKDS
1997 Emilijan Cevc ZRC SAZU
1998 Olga Zupan ZVKDS OE Kranj
1999 Cene Avguštin Pokrajinski muzej Kranj
2000 Momo Vuković Restavratorski center RS
2001 Sergej Vrišer Pokrajinski muzej Maribor
2002 Stojan Ribnikar gradbeni inženir, statik
2003 Marijan Zadnikar ZVKDS
2004 Tone Mikeln Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran
2005 Ivan Bogovčič ZVKDS, Restavratorski center
2006 Anka Aškerc ZVKDS OE Celje
2007 Viktor Gojkovič ZVKDS OE Maribor
2008 Peter Fister Fakulteta za arhitekturo
2009 Sonja Ana Hoyer ZVKDS OE Piran
2010 Janez Mikuž ZVKDS OE Maribor
2011 Mira Strmčnik Gulič ZVKDS OE Maribor
2012 Nataša Štupar Šumi ZVKDS
2013 Alenka Železnik ZVKDS, OE Ljubljana
2014 Stanko Gojkovič ZVKDS OE Maribor
2015 Jovo Grobovšek ZVKDS OE Novo mesto
2016 Stane Bernik ALUO
2017 Milan Sagadin ZVKDS OE Kranj
2018 Nika Leben ZVKDS OE Kranj
2019 Danilo Breščak ZVKDS, OE Novo mesto
2020 Jelka Pirkovič MK, FF
2021 Albin Bine Kovačič ZVKDS OE Maribor
2022 Mojca Marjana Kovač ZVKDS OE Piran
2023 Gojko Zupan Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino na Ministrstvu za kulturo
2024 ni bila podeljena

Prejemniki Steletovega priznanja

uredi
Leto Ime Ustanova Delo
1990 Miha Pirnat Restavratorski center SRS reševanje poslikav v Egiptu, oljno slikarstvo
Jože Požauko
Stojan Ribnikar statične analize gradov
1991 Tone Mikeln (konservator), Boris Podrecca (arhitekt), Alenka Pintar in Gregorij Pintar (zakonca in investitorja) Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran za prenovo nekdanje cerkve sv. Donata v Piranu v likovno galerijo
Boris Križan, Robert Turk Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran za ohranitev in predstavitev naravne dediščine podvodnega sveta slovenskega dela Tržaškega zaliva
Viktor Gojkovič Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor za restavratorska dela v prezbiteriju minoritskega samostana na Ptuju
1992 Robert Červ, Mitja Mozetič, Danilo Remec Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Nova Gorica za obnovo gradu Dobrovo v Brdih
Mira Strmčnik Gulič, Stanko Gojkovič, Ivan Tušek, Marija Lubšina Tušek, Irena Kranjc Horvat, Marlenka Habjanič Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor za prezentacijo temeljev Ville rusticae na obrobju Maribora
Janez Mikuž, Marjan Teržan, Viktor Gojkovič Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor za rekonstrukcijo kužnega znamenja na Glavnem trgu v Mariboru
1993 Milan Sagadin, France Vardjan, Ivan Bogovčič Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj in Restavratorski center Slovenije za prezentacijo ostalin poznorimske cerkve na Ajdni
Friderik Kolšek (prelat in celjski opat) Župnija Celje za posebno skrb obnavljanju cerkvenih stavb v svoji župniji
Mira Ivanovič Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto kot nosilka projekta Krajinski park Lahinja
1994 Bernarda Nada Osmuk Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Nova Gorica za prezentacijo rimske postojanke Castra
Sonja Ana Hoyer Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran za izjemno uspešno monografsko predstavitev in obnovo Tartinijeve hiše v Piranu
Občina Ptuj za posebno skrb pri varovanju, obnavljanju in oživljanju zgodovinskega mestnega jedra Ptuja
1995 Mitja Ferenc Uprava RS za kulturno dediščino za topografijo in razstavo Izgubljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev
Vito Hazler Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje za dosežke na področju teorije varstva, predstavitve in popularizacije ljudskega stavbarstva
Špela Valentinčič Jurkovič, Juša Vavken, Darja Pergovnik, Mojca Torkar, Mojca Gabrič z zunanjimi sodelavci Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine (LRZVNKD) za obnovo polhograjskega gradu
1996 Ivan Bogovčič RC Slovenija za razstavo Nastanek, ogroženost in reševanje likovne dediščine v Sloveniji
Staša Blažič Gjura, Vlasto Kopač, Barbara Rot s sodelavci, konservatorji zavoda in z zunanjimi strkovnjaki Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine (LRZVNKD) za prenovo tržnice arhitekta Jožeta Plečnika
Marinka Dražumerič Regionalni zavod v Novem mestu za strokovno opravljena dela
1997 Andrej Hudoklin za aktivno vlogo pri ohranitvi močvirnega sveta Jovsov ob reki Sotli ter ureditve izvirnega območja ponikalnice Temenice
Aleš Arih za izjemen dosežek fizične in vsebinske obnove mlina v Savcih pri Ormožu
Mira Ličen Krmpotić za večletno izjemno uspešno delo pri interdisciplinarnih pripravah konservatorskih programov za prenovo arhitekturnih spomenikov na območju slovenske obale
1998 Jerneja Batič Uprava RS za kulturno dediščino za odmevno delo na področju popularizacije kulturne dediščine
Nika Leben ZVKDS OE Kranj za uspešno obnovo kapele sv. Petra v Stražišču v Kranju
Branka Primc ZVKDS OE Celje za obnovo Pelikanovega fotografskega ateljeja v Celju
1999 gradbeni odbor, restavratorka Irena Čuk za obnovo podružnične cerkve sv. Duha pod Ojstrico
Renata Pamić ZVKDS OE Kranj za obnovo Ruske kapelice na Vršiču
Janez Šamperl (pater) za prenovo kompleksa Minorotskega samostana v Piranu
2000 Alenka Železnik ZVKDS OE Ljubljana za prenovo protiturškega tabora Cerovo
Jelka Skalicky ZVKDS OE Maribor za obnovo Dominkove domačije v Gorišnici
Vladimir Knific ZVKDS OE Kranj za obnovo Pocarjeve domačije v Zgornji Radovni
2001 Alenka Kolšek ZVKDS OE Celje za ponovno oživitev in ureditev parka ob dvorcu Šenek
Svjetlana Kurelac ZVKDS OE Maribor za obnovo cerkve Marije Device na Kamnu
odbor za prenovo (44 kmetov in zasebnikov, vključno z župnikom, vodja Nataša Podkrižnik z ZVKDS OE Celje) za prenovo cerkve Sv. Protazija in Gervazija v Rovtu pod Menino
2002 Tone Marolt ZVKDS OE Kranj za tridesetletno restavratorsko delo pri obnovi kulturnih spomenikov
Kartuzija Pleterje za sodelovanje pri ohranjanju in vzdrževanju samostana
2003 Aleš Sotler vodja oddelka za slikarstvo v Restavratorskem centru ZVKDS za restavratorske posege na stenskih poslikavah v župnijski cerkvi sv. Jerneja v Rogatcu in v župnijski cerkvi sv. Martina v Laškem
Anton Polenec za prizadevanja pri vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji Nacetove domačije v Puštalu pri Škofji Loki
Damjana Pečnik ZVKDS OE Kranj za vodenje prenove gradu Jablje
2004 Ivo Gričar ZVKDS OE Celje za izjemne dosežke pri raziskovanju in dokumentiranju kulturnih spomenikov, posebej Komende pri Polzeli in gradu Strmol
Stanislav Gradišnik za izjemna prizadevanja za prenovo in oživitev gradu Slovenska Bistrica
Rado Zoubek Restavratorski center, ZVKDS za restavratorski poseg v fresko sv. Krištofa na prezbiteriju cerkve sv. Kancijana v Vrzdencu
2005 Aleš Hafner za izjemen projektantski pristop pri obnovi kulturnih spomenikov
Mateja Kavčič Restavratorski center, ZVKDS za vrhunsko vodenje in koordiniranje konservatorsko - restavratorskih posegov v križnem hodniku cistercijanske opatije Stična
Martin Panič (župnik in častni kanonik) za izjemna prizadevanja za izvedbo obnovitvenih posegov na cerkvenih objektih v župniji sv. Peter pod Svetimi Gorami
2006 Bogdan Badovinac za vodenje obnovitvenih posegov na samostanskem kompleksu Olimje
Bernarda Jesenko Filipič za izdelavo kakovostne dokumentacije ob posegih na kulturnih spomenikih na Gorenjskem.
Natalija Planinc za vodenje piranskega društva ljubiteljev kulturne in naravne dediščine Anbot, ki je lani ob ZVKDS in občini Piran pripravilo 60 prireditev ob odprtju Dnevov evropske kulturne dediščine na temo Nesnovna kulturna dediščina
2007 Albin Bine Kovačič za vodenje restavratorskih posegov v prezbiteriju cerkve sv. Martina v Šmartnem na Pohorju
Dunja Gorišek ZVKDS OE Celje za vodenje celovite prenove Kulturnega doma v Velenju
Jože Andrej Mihelič (profesor športne vzgoje) za popularizacijo naravne in kulturne dediščine Triglavskega narodnega parka
2008 Neva Sulič Urek za izjemna prizadevanja pri vodenju celovite prenove Špitala v Gornji Radgoni
Barbka Gosar Hirci za izjemna prizadevanja pri projektu obnove oltarne slike sv. Miklavža med sv. Mohorjem in Fortunatom
Matjaž Brojan za dolgoletna prizadevanja na področju promocije kulturne dediščine na Radiu Slovenija
2009 Nika Leben za odkritje in prenovo baročne dvorane v radovljiški graščini
Marija Radmilovič za ureditev viničarije Kebl v Slatini v Slovenskih goricah
Andrej Grobelnik za prizadevanja pri prenovi sakralne dediščine
2010 Maja Avguštin ZVKDS OE Kranj za pomemben prispevek v pet let trajajočem projektu prenove Prašnikarjevega dvorca - depandanse v Mekinjah
Iztok Premrov za oddajo Podoba podobe na TV SLO
Ksenija Kovačec Naglič za register nepremične kulturne dediščine
2011 Eva Pezdiček Sapač za celovito izpeljano prenovo gradu Hompoš na Pivoli pri Mariboru
Tanja Hohnec za projekt celovite obnove občinske kolonije v Trbovljah
Sarah Hogg, Keith Hogg (zakonca) za obnovo in revitalizacijo kulturnega spomenika, hiše "Pri Lenart" v Podvrhu pod Starim vrhom v Poljanski dolini
2012 Alenka Horvat za vodenje celovite prenove graščine v Oplotnici
Maruša Zorec za uspešno reševanje občutljivega arhitekturnega ravnovesja med historično vrednostjo objektov in novimi prostorskimi ter oblikovnimi posegi
Smiljan Simerl za posebne zasluge na področju poenotenja meril in standardov ter vzorčnega dokumentiranja kulturnih spomenikov
2013 Marinka Dražumerič za uspešno vodenje celovite obnove Mordaxove kapele v Novem mestu
Miran Ježovnik za izdelavo izjemnih statičnih projektov nepremičnih spomenikov in registrirane dediščine s področja celotne Slovenije
Mirko Lavbič za izjemen pristop k prenovi Svetelškove domačije v svoji lasti
2014 ZVKDS za do podelitve največjo izvedbo obnovitvenih posegov v objekte kulturne dediščine v Programu razvoja podeželja v obdobju 2007-2013
Andreja Mihelčič Koželj za vodenje celostne prenove parka gradu Sevnica
Janez Ferkolj (župnik) za prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine blejskega otoka
2015 Milena Antonić za vzpostavitev in uveljavitev avtorskega projekta Spoznaj, varuj, ohrani
Dušan Štepec za strokovno sodelovanje pri projektu Dežela kozolcev v Šentrupertu
Občina Kidričevo za obnovo dvorca Sternthal
2016 Andrejka Ščukovt za vodenje posegov na Nježni hiši na Jevščku na Kobariškem
Irena Vesel za koordinacijo konservatorskih posegov, prenovo in predstavitev Plečnikove hiše v Trnovem
Alenka Zupan, Vlasta Čobal Sedmak, Andrej Magdič, Gorazd Gerlič za vodenje celovite prenove nekdanje minoritske cerkve Marijinega vnebovzetja v Mariboru
2017 Danijela Brišnik, Marjana Krumpestar za uspešno postavitev prezentacijskega paviljona na Glavnem trgu v Celju
Marija Režek Kambič za vodenje obnove Narodne galerije v Ljubljani
predsednik Miran Krivec ter članice Andreja Mihelčič Koželj, Milana Klemen, Nataša Koruza, Petra Jernejec Babič, Darja Pergovnik ZVKDS za sanacijo posledic žleda na vrtnoarhitekturni dediščini
Saša Arsenovič (podjetnik) za obnovo kulturnih spomenikov in velik prispevek k revitalizaciji starega mestnega jedra Maribora
2018 Marvy Lah ZVKDS OE Nova Gorica za celovito prenovo spomenika Lipica – Kobilarna Lipica
Tatjana Adamič ZVKDS OE Ljubljana za celovito prenovo spomenika Ljubljana – Hotel Tivoli
Slavko Šorli za izjemno prizadevanje pri vzdrževanju in obnovi gospodarskih objektov na domačiji Kneške Ravne 9 ter za ohranjanje in širjenje starih obrtnih znanj (kritine na objektih kulturne dediščine)
2019 Dean Damjanović ZVKDS OE Maribor za uspešno celovito prenovo starega pokopališča na Ptuju
Eda Belingar ZVKDS OE Nova Gorica za uspešno mednarodno promocijo in ohranjanje suhozidne gradnje v Sloveniji
Hotel Memento Piran za uspešno prenovo stavb v Piranu v družinski hotel
2020 Minka Osojnik ZVKDS OE Nova Gorica za uspešno vodenje in usmerjanje konservatorskih posegov prenove kamnitih strešin dveh cerkva v Podnanosu in Dolenji vasi
Nataša Kiš, Vlasta Čobal Sedmak, Robert Peskar, Jožef Drešar za prenovo pročelij cerkve Marijinega rojstva v Tišini
Aleš Musar (investitor) ter konservatorka Damjana Pediček Terseglav in restavrator Jožef Drešar z ekipo za celovito prenovo Ruske dače v Zgornjih Gameljnah
2021 Katharina Zanier za kvalitetno izveden mednarodni interdisciplinarni projekt obnove in revitalizacije kulturne dediščine Claustra+
Zorko Bajc za zgledno in kontinuirano obnovo sakralnih kulturnih spomenikov v Piranu
družina Virnik Karničar in arhitekt Marko Šenk za celostno obnovo, nadgradnjo in revitalizacijo kulturnega spomenika Šenkova domačija
2022 Simona Menoni Muršič za konservatorski prispevek pri celoviti prenovi tržnice na Ptuju
Občina Trnovska vas za celovito obnovo Simoničeve domačije v Trnovski vasi
2023 Matija Črešnar za konservatorski prispevek pri ohranitvi in prepoznavnosti štajerske železnodobne arheološke krajine
Jerneja Batič Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana za posebne zasluge pri ohranjanju kulturne dediščine v Ljubljani
ZVKDS OE Maribor za monografijo Dediči prostora, varuhi pomnikov
Občina Brežice za revitalizacijo in popularizacijo kulturnega spomenika Brežice - Vodovodni stolp (EŠD 7131)
2024 Matevž Remškar za kompleksno konservatorsko obravnavo oltarja Cerkve sv. Jurija v Šenčurju
Urška Todosovska Šmajdek ZVKDS OE Celje za celovito prenovo Pelikanove hiše v Celju
Irena Cigula, Mirko Cigula (zakonca) oskrbnika dvorca Dornava za posebne zasluge pri ohranjanju kulturne dediščine na območju Slovenije

Glej tudi

uredi

1990–2000

2001–2010

2011–2020

2021–

Zunanje povezave

uredi