Srebrov nitrat, s kemijsko formulo AgNO3, je reagent za dokaz Ag+ ionov v kvalitativni analizi. Ob dodatku AgNO3 nastane težko topni bel AgCl. Reakcija je selektivna, saj se ob prisotnosti HNO3 obarja le AgCl.

Ag+ + Cl- ⇔ AgCl

AgCl je topen v NH3 ( KCN, Na2S2O3):

AgCl + 2NH3 ⇔ [Ag(NH3)2]+ + Cl-

Ob dodatku HNO3 pa se znova obarja AgCl:

[Ag(NH3)2]+ + Cl- + 2H+ ⇔ AgCl + 2NH4-

Srebrov nitrat v industriji uporabljajo predvsem za ogledala.