Sosednja ulomka

Sosédnja ulómka sta v matematiki dva ulomka a/b in c/d, a/b > c/d, kjer so a, b, c in d pozitivna cela števila, če je njuna razlika nek enotski ulomek 1/n, n > 0 in se lahko zapiše:

Dva prava ulomka in enotska ulomka 1/11 in 1/12 sta sosednja, ker velja:

1/17 in 1/19 nista sosednja, saj velja:

Ni seveda nujno, da sta dva ulomka oba prava ulomka:

ali oba enotska ulomka:

Vsi zaporedni členi Fareyjevega zaporedja Fn stopnje n so vedno sosednji ulomki. V prvem Fareyjevem zaporedju F1 stopnje 1 sta le dva sosednja ulomka, namreč 1/1/ in 0/1.

Sosednji enotski ulomki so lahko v mnogih egipčanskih ulomkih: