Socialna zvrst jezika

Socialne zvrsti jezika so pojavne jezikovne različice na podlagi upoštevanja družbene in družabne vloge, ki jo določena različica ima. Glede na to lahko slovenski jezik najširše razdelimo v dve socialni zvrsti, knjižno in neknjižno. Knjižni jezik je en sam, enak za vse Slovence, neknjižnih pa je več (na primer narečja, pogovorni jeziki)[1]

Slovenski pravopis navaja naslednje socialne zvrsti slovenskega jezika:[2]

Knjižni jezikUredi

Knjižni jezik je najvišja in najbolj uzaveščena zvrst slovenskega jezika. Ima narodnozdruževalno in narodnopredstavno vlogo, saj ga gojimo kot vsenarodno sredstvo sporočanja.[2] Za knjižni jezik je značilno, da se počasneje spreminja od neknjižnih oblik jezika.[3]

Najbolj enotna in s pravili določena socialna ali družbena podzvrst knjižnega jezika je zborni jezik, ki ga govorimo pri skrbno pripravljenih nastopih, zlasti pa ga beremo in skoraj edinega pišemo.[4]

Knjižno pogovorno zvrst uporabljamo za tvorjenje besedila v navzočnosti naslovnika, npr. na predavanjih in konferencah v manjšem krogu, pri uradovanju s strankami, na sestankih, lahko tudi v zasebnih pogovorih. V te zvrsti so načeloma samo žive prvine jezika, pogosteje srečujemo prvine pogovornega jezika. Od zbornega jezika se razlikuje v:[2]

  • glasovju (zlasti se izpuščajo nekateri nenaglašeni samoglasniki, na primer končni -i v nedoločnikihdelat namesto delati; lj se v nekaterih besedah izgovori kot lkluč namesto zborno ključ),
  • naglaševanju
  • oblikah (npr. jejo namesto jedo)
  • skladnji (preprostejša zgradba stavkov, npr. uporaba brezvezja) in
  • besedju (uporaba pogovornih besed, npr. ja namesto da, adijo namesto na svidenje).

SkliciUredi

  1. Toporišič J. Pojmovanja in poimenovanja za pojave zvrstnosti slovenskega jezika. V: Toporišič J. Stilnost in zvrstnost. Založba ZRC 2008, Ljubljana: 205–220.
  2. 2,0 2,1 2,2 Slovenski pravopis, Ljubljana 2007.
  3. Toporišič J. Socialne zvrsti slovenskega jezika. V: Toporišič J. Stilnost in zvrstnost. Založba ZRC 2008, Ljubljana: 221–228.
  4. Žagar F. Slovenska slovnica za vsak dan. Celjska Mohorjeva družba, 2011.