Seznam socioloških vsebin

seznam Wikimedie

Seznam socioloških vsebin zajema vse članke, ki se nanašajo na sociolgijo in sociološko terminologijo oz. obravnavajo pomembne sociološke pojme. Osnovni namen seznama je nadzorovanje sprememb.

absolutizem - absolutna revščina - abortus - adaptacija - adhokracija - adolescenca - Afriška unija - Afrika - agnosticizem - agenti socializacije - agrarizacija - agrarna družba - ahimsa - akomodacija - aktivizem - akulturacija - alienacija - amerikanizacija - ameriška revolucija - ameriški način življenja (American way of life) - alkoholizem - altruizem - akumulacija - akumulacija kapitala - amoralizem - anarhizem - anarhosindikalizem - anglosaško pravo (common law) - animizem - anketa - Anneé sociologique - anomija - anoreksija - Anti-Dühring - antika - antiklerikalizem - antipsihiatrija - antisemitizem - antiteizem - antropocentrizem - antropologija - aparthajd (apartheid) - apatija - arheologija - aristokracija - aritmetična sredina - arhetip - armada rezervne delovne sile - asimilacija - asabiyya (ibn Haldun) - ateizem - avstromarksizem - avtarkija - avtokracija - avtomatizacija - avtonomija - avtonomija univerze - avtoritarna država - avtoritarna osebnost - avtoritiarna vzgoja - avtoriteta - azijska družba

barbarstvo - baza in nadgradnja - BDP - behaviorizem - beli obratniki - berači - bifurkacija delovne sile - biološki spol - biopolitika - biotehnologija - birokracija - bistvene lastnosti - blagovna produkcija - blagovni odnosi - blog - bogastvo - boj za obstanek - bolezen - boljševizem - bolnišnica - bonton - brahman - brezdomstvo - brezposelnost - budizem - bulimija - buržoazija

case studies - caudillisimo - ceh - center (Wallerstein) - centralizem - Cerkev - civilizacija - civilna družba - civilna religioznost - civitas dei - Coca-Cola

čas - četrti svet - čikaška šola (Chicago school) - človek - človekoljublje - človekove pravice - človeška narava - človeški kapital - črna gradnja - čustvena inteligenca

daliti - daoizem - darilo - darvinizem - Dasein - davčna oaza - deagrarizacija - definicija - deflacija - degradacija - dehumanizacija - deifikacija - deindustrializacija - deizem - dejavnik socializacije - dekadenca - dekolonializacija - dekonstrukcija - delavska avantgarda - delavski razred - delfi metoda - delikvenca - delitev dela - delitev dela v družini - delitev oblasti - delo - delo (sociologija) - delovni proces - dekonstrukcija - dekvalifikacija profesij - demitologizacija - demografija - demokracija - demokratura - denar - denominacija - depersonalizacija - depopulacija - klinična depresija - depresija (ekonomija) - depriviacija - despotizem - determinizem - deviantnost - dharma - diahronija - dialektični materializem - dialektika - diamat - diaspora - dieta - difuzija (antropologija) - dihotomija - diktatura - diktatura proletariata - disciplina - disfunkcija (sociologija) - diskriminacija - diskurz oblasti - Disneyand - distribucija dobrin - distributivna pravičnost - divjaštvo - divji otroci - dobrodelnost - dogma - dogmatika - dogmatizem - dolžnost - domače delo - domestifikacija - dominacija - dominantna kultura - domorodno ljudstvo - dostojanstvo - drugi svet - družba - družba tveganja - družbena dejstva - družbena elita - družbena etiketa - družbena integracija - družbena kontrola - družbena mobilnost - družbena moč - družbena nadstavba - družbena neenakost - družbena norma - družbena pogodba - družbena realnost - družbena revolucija - družbena skupina - družbena slojevitost - družbena solidarnost - družbena struktura - družbena vloga - družbena vrednota - družbene funkcije religije - družbeni cilj - družbeni fenomen - družbeni interes - družbeni nadzor - družbeni odnos - družbeni problem - družbeni prostor - družbeni spol - družbeni status - družbeno dno - družbeno nasilje - družbeno ravnotežje (socialni ekvilibrij) - družina - družina orientacije - družina prokreacije - država - Država (Platon) - država blaginje - državni terorizem - državni udar (coup d'état) - državljanska nepokorščina - državljanstvo - duhovne vede - duševna bolezen - duševnost - džainizem - džihad

e-družba - ecclesia - egalitarizem - ego - egocentrizem - egoizem - eidetska faza (Sorokin) - eklekticizem - ekologija - ekološka etika - ekonomija - ekonomska baza - eksistencializem - eksogamija - eksperiment - eksploatacija - ekuminizem - elaborirani kod (Bernstein) - elitna kultura - emancipacija žensk - empatija - empirizem - emsko in etsko - enakost - endogamija - enodimenzionalna družba - enostarševska družina - enoumje - epistemologija - epoché - etična religija - etični kodeks - etika - etimologija - etnična distanca - etnična manjšina - etnična segregacija - etnična stratifikacija - etnična večina - etnija - etnocentrizem - etnocid - etnografija - etnologija - etnometodologija - etnonacionalizem - evalvacija - evangeličani - evgenika - evolucionizem - Evropa - Evropska unija - evtanazija

fabianizem - Fakulteta za humanistične študije v Kopru - falsifikacija - fanatizem - fascinans et tremendum - fašizem - fatva - favela - faze raziskovalnega dela - federalizem - feminizem - fenomenologija - fenotip - fetišizem - fevdalizem - filozofija - flaneur - fleksibilni trg dela - fordizem - formalne sankcije - formalni družbeni nadzor - Francoska revolucija - frankofonija - Frankfurtska šola - frustracija - fundamentalizem - funkcionalizem - futurizem

Gaia - gandizem - Geisteswissenschaften, die - Gemeninschaft, die - generacija - generacija X - genetika - genska manipulacija - genska selekcija - genocid - genotip - geografija - geografski determinizem - Gershamov zakon - Gesellschaft, die - gestalt psihologija - geto - gilda - glasnost (Sovjetska zveza) - globalizacija - globalna družba - globalno segrevanje - gospodar in hlapec - gospodarska kriza - gospodarska rast - gospodinjstvo - govor - govorica - govorica telesa - govorni kod - govorno dejanje - grafiti (subkultura) - greh - grešni kozel - gverila

habitus - hacienda - Hare Krišna - hasdizem - haute bourgeoisie - hegemonija - heglijanstvo - heglovska desnica - heglovska levica - hendikep - herezija - hermenevrika - hermenevtična metoda - heteronomija - heteroseksualnost - hevristika - hierarhija - hinduizem - hiperaktivnost - hiperinflacija - hiperrealnost - hipi - hipoteza - historizem - historični materializem - hitra prehrana - holizem - holokavst - homo faber - homo ludens - homo sapiens - homofobija - homoseksualnost - hortikultura - huliganstvo - humanizem

iatrogenija - idelani tipi - id (Freud) - idealizem - idealni tip - ideja - identifikacija - identiteta - identiteta jaza - ideologija - ideološki aparat države (Alth.) - idiografsko - idol - igralništvo - igranje vlog (psihologija) - imitacija - imperializem - imperij - imperij (Negri) - incest - indeks življenjske ravni - individualizem - individualna svoboda - individualna zavest - individuum - indukcija - industrija - industrija revščine - industrijska družba - Industrijska revolucija - infanticid - inflacija - informacijska revolucija - informacijska tehnologija - infrastruktura - inkulturacija - inovatorstvo - institucija - institucionalizacija - instrumentalna usmerjenost (delo) - integracija - intelektualec - intelektualno delo - inteligenca - inteligenčni kvocient - inteligenčni test - interakcija - interakcionizem - interesna skupina - interkulturalizem - internacionalizem - internalizacija - internet - interni kolonializem - interpelacija - interpretacija - interpretativna sociologija - intersubjektivnost - interviju - intimnost - invalidnost - involucija - islam - istospolna družina - istospolno partnerstvo - izobrazba - izobraževanje - izolacionizem - izum - izvršna oblast

javna hiša - javni interes - javno - javno delo - javno dobro - javno mnenje - javno šolstvo - javnost - jaz - jedrna družina - jezik (sredstvo sporazumevanja) - jezikovni sistem - jezuiti - Jim Crow - judovstvo - Judje

kakovost življenja v Sloveniji - kalvinizem - kanibalizem - kapital - kapitalistična družba - kapitalizem - kargo kult - kariera - karizma - karizmatična oblast - karma - karneval - kartezijanska paradigma - kasta - kastracija - kategorija (filozofija) - kaznovanje - kiberkriminal (cyber crime) - kiberkultura - kibernetizacija - kibernetski prostor (cyberspace) - kibuc - kjotski protokol - klan - kloniranje - ključni status - kognitivna disonanca - koiné - kolektivizacija - kolektivizem - kolektivna zavest - koline - kolonializem - komuna - komunikacija - Komunistični manifest - komunizem - komunitarizem - koncentracijsko taborišče - koncern - konfederalizem - konflikt - konfliktna teorija - konformizem - konfucijanstvo - konjunktura - konkurenca - konkurenčni boj - kompenzator (Mx) - konsenz - konstitucija lastnine - konstitucionalizem - konstrukt - kontinuiteta - kontrakultura - kontrarevolucija - konurbacija (somestja) - konvencija - konvencionalizem - konzervatizem - kooperacija - korelacija - korporacija - korupcija - kozmopolitanizem - kriminaliteta - kriminal - kriminal belih ovratnikov - kriminologija - kritična teorija - kriza srednjih let - kroženje elit - krščanstvo - ksenofobija - Ku Klux Klan - kula obesek - kult - kult osebnosti - kultura - kultura odvisnosti - kultura revščine - kulturna antropologija - kulturna bariera - kulturna dediščina - kulturna depriviacija - kulturna identiteta - kulturna industrija - kulturna izguba - kulturna reprodukcija - kulturna revolucija (Mao)- kulturna univerzalija - kulturni kapital - kulturni materializem - kulturni pluralizem - kulturni relativizem - kulturni šok - kulturno obnašanje - kurikulum (šola) - kvalitativni podatki - kvaliteta življenja - kvantitativni podatki - kvotni vzorec

laissez-faire - lakota - lamaizem - lastniki - lastnina - latifundija - lažna zavest - lažne potrebe (Marcuse) - legalizem - legalno - legitimacijska kriza - legitimno - levi in lisice (Pareto) - levitan - LGBT - li - liberalizem - liberalna demokracija (politologija) - libertalizem - Likertova skala - lišenkoizem - lingvistika - literatura - literarna teorija - ljudska religija - ljudstvo - lobiranje - logokracija - London - longitudinalna študija - lovska družba - lumpenproletariat

mačizem - magija - makiavelizem - makrosociologija - mala buržoazija - mamilo - manipulacija - manjvrednostni kompleks - maoizem - Marčna revolucija - marksizem - masovna produkcija - materialna kultura - materialni proizvodi - materializem - maternalna depriviacija - matriarhat - matrilinearnost - McDonald's - mcdonaldizacija (G. Ritzer) - mediana - medij - medikalizacija - meditacija - Mednarodne organizacije za delo - mednarodni dolg - megalopolis - mehanična solidarnost - menedžerska revolucija - menedžment - menjalna vrednost - meritokracija - merkantilizem - mesto - meščanska kultura - meščanstvo - metafora - Metelkova - Methodenstreit, der - metode sociološkega raziskovanja - metodični ateizem - metodologija - metodološki pluralizem - metonimija - metropolizacija - metroseksualnost - mezda - migracije - mikrosociologija - mileniarizem - militarizem - mir - mirovno gibanje - misijonarstvo - mit - mitologija - mladina - mladinska subkultura - množična kultura - množični mediji - moč (sociologija) - moda - moderna družba - modernizacija - modernizem - modri ovratniki - modrost - modus (statistika) - mohizem - monetarizem - monogamija - monokultura - monopol - monoteizem - Monsanto - molitev - morala - moralna norma - moralni čut - moralni partikularizem - moralni razvoj - moralni relativizem - moralni skepticizem - moralno delovanje - moralno nazadovanje - mortaliteta - moškost - multikulturalizem - multinacionalka - multituda

nabiralništvo - nacija - nacionalizem - nacionalna država - nacizem - načela znanstvenega spoznanja - nadjaz - nadnaravno - najstništvo - naključni vzorec - napredek - narava - Narcis - narcisizem - naravna selekcija - naravno stanje - naravoslovje - narcis - narod - narodna zavest - Nashov ekvilibrij - nasilje v družini - nasprotje (logika) - nataliteta - natančnost - natura versus nurtura - naturalizem (umetnost) - navada - navidezna povezava - neformalne sankcije - neformalni družbeni nadzor - neformalno delo (neplačano delo) - Négritude - nelastniki - nenasilje - neodvisna spremenljivka - neodvisnost - neokolonializem - neoliberalizem - neomarksizem - neostrukturalizem - nerazviti jug - nerazvitost - nevroza - nevtralnost - News Corporation - nihilizem - nomadi - nomenklatura - nomokracija - nómos - norma - normalnost - norost - Nova doba (New age) - Nova revija 57 - novi vek - novičarske skupine - novinarska etika - novoheglovstvo - numinozno

obdavčitev - običaj - objektivizem - objektivnost - oblast - obramboslovje - obrambni mehanizem - obredi prehoda - odčaranje sveta (Weber) - odgovornost - odklonskost - odkritje - odprava zasebne lastnine - odprta družba - odraslost - odsotni oče (absent father) - odtujenost - odvisna spremenljivka - odvisnost od drog - oglaševanje - Ojdipov kompleks - oligarhija - opazovanje brez udeležbe - opazovanje z udeležbo - opozicija - opozicionalnost - oralna faza - organicizem - organizacija - organizirani kriminal - organska solidarnost - oseba - osebni prostor - osebnost - osmišljanje - osnovne življenjske potrebe - otrokove pravice - otroško delo - otroštvo - R. Otto - OZN - Overtonovo okno - označenec - označevalec

pacifizem - panafrikanizem - panoptikum - paradigma - parija - partiinost - parvenij - paternalizem - patriarhat - patrilinearnost - peneologija - performativ - perestrojka - periferija (Wallerstein) - permanentna revolucija - permisivna vzgoja - permisivnost - pilotna študija - pismenost - Platon - play it cool - pleme - ples - Ples duhov - plodnost - pluralni elitizem - poblagovljenje - podeželje - podrazred - podzaposlitev (U. Beck) - podzavest - poganstvo - pogojevanje - pogojni refleks - poklic - pokrajina - polarizacija razredov - poliandrija - policija - policijsko nasilje - poligamija - polignija - polis - politična antropologija - politična desnica - politična ekonomija - politična kultura - politična levica - politična mobilizacija - politična sredina - politična stranka - politična udeležba - politični azil - politični konsenz - politični realizem - politično neodločanje - politika - politeizem - politologija - poljedelci - polna zaposlitev - popis prebivalstva - populacija - popularna kultura - populizem - pornografija - poroka - posilstvo - poslovna etika - postfeminizem - postfordizem - postimperializem - postindustrijska družba - postkolonializem - postmodernizem - postsocializem - poststrukturalizem - potlač - potrošniška družba - potrošništvo - pozitivna diskriminacija - pozitivni stadij - pozitivizem - pragmatizem - pranje možganov - pravica do mesta - pravice živali - pravičnost - pravila opustitve - pravna država - pravo - prazgodovina - praznoverje - predmestje - predsodek - prehrana - prepričanje - preprosta družba - presežna vrednost - preverljivost - pridobljeni družbeni status - prijateljstvo - primarna odklonskost - primarna socializacija - primerjalna zgodovina - primitivna družba - primogenitura - pripisani družbeni status - privatizacija religije - profesija - profit - proizvajalna sredstva - Projekt človeški genom - proletariat - proletatizacija - proletarska revolucija - prosti čas - prostitucija - prostorska skupnost - protestantizem - protestantska etika - protislovje - prvi svet - psihoanaliza - psihologija - puritanizem

racionalizem - racionalno-legalna oblast - radikalizem - rasa - rasizem - rasne teorije - rastafarijanstvo - ravnanje s človeškimi viri - razčlovečenje - razlaga - razlastitev - razredna zavest - razredni boj - razsvetljenstvo - razširjena družina - razšolanje (deschooling) - razviti sever - razvoj otroka - Rechtsstaadt, der - red in napredek - redistribucija - redukcionizem - reforma - reformacija - reformizem - regija - reifikacija - relativizem - relativna revščina - religija - religiozni plurarizem - religiozno izkustvo - renesansa - represivni aparat države (Alth.) - reprezentativnost vzorca - reprodukcija družbe - resocializacija - restriktivni kod (Bernstein) - retributivna pravičnost - retour a la nature - revizionizem - revolucija - revščina - rimokatolištvo - ritual - ritualizem - romanje - romantična ljubezen - roza ekonomija (LGTB) - ruralno okolje - rutinizacija

sadizem - Saint-Simon - samoaktualizacija - samohranilstvo - samomor - samorekrutacija elite - samozaposlitev - sankcija - Sapir-Whorfova hipoteza - scientizem - segregacija (sociologija) - seksizem - sekta - sekularizacija - sekundarna odklonskost - sekundarna socializacija - semantika - semiotika - shizofrenija - signalizacija - signifikacija - simbol - simulaker - sindikat - sindikalizem - sindikat - sinhronija - sinkretizem - sionizem - sistematičnost - situacionistična internacionala - siva ekonomija - skejterji - skriti kurikulum (šola) - skupinska identiteta - skupinska terapija - Skupnost narodov (Commonwealth of Nations) - slavofilizem - Slovenci - Slovenija - Slovensko sociološko društvo - slum - smrt - smrtna kazen - socialna filozofija - socializacija - socializacija odraslih - socializem - socialna antropologija - socialna demokracija (politologija) - socialna država - socialna filozofija - socialna politika - socialna psihologija - socialna stratifikacija - socialna varnost - socialni darvinizem - socialni kapital - socialni servisi - socialno delo - socialno skrbstvo - societas - sociobiologija - sociolingvistika - sociologija - sociologija dela - sociologija družine - sociologija glasbe - sociologija kulture - socologija na maturi - sociologija prava - sociologija religije - sociologija spola - sociologija športa - socologija umetnosti - sociologija vzgoje in izobraževanja - sociologija zdravja in medicine - sociološka imaginacija - sociološka metoda spraševanja - sociološka teorija - sodna oblast - sorodstvo - sovražni govor (hate speach) - solidarnost - speech act - splav - splošnost - spolna diskriminacija - spolna identiteta - spolna vloga - spolna zloraba - spletna skupnost - spletni forum - spolna delitev dela - spremenljivka - SPSS - srednja vrednost - srednji razred (sociologija) - srednji vek - srenja - stagflacija - stalinizem - standardni odklon - stanovska družba - staranje - stari režim (ancien régime) - stari vek - statusna skupina (Weber) - statusni simbol - statusno neskladje (statusna inkonsistenca) - stavka - stereotip - stigmatiziranost - stratum - stres - strpnost - strukturalizem - strukturiran vzorec - strukturna brezposelnost - strukturna napetost - subjekt - subjektivna revščina - subkultura - sublimacija - suburbanizacija - sui generis - suveren - suverenost - sužnjelastništvo - suženjstvo - sveto (religija) - Svetovna banka - svetovni duh - svetovni proces - svoboda - svoboda govora - svobodna trgovina - svobodomiselnost

šamanizem - šaria - šiizem - šinto - šola - šport - Študentsko politološko društvo Polituss - Študentsko sociološko društvo Modri jezdec - študija primerov (case studies) - švicfabrika (sweatshop)

tabu - tabula rasa - tajlorizem - talibani - tečerizem (M. Thatcher) - tehnostruktura - teizem - tekmovanje - tekoči trak - televizija - teokracija - teorija - teorija elit - teorija odklonske subkulture - teorija označevanja (teorija etiketiranja) - teorija razbitih oken (odklonskost) - teorija situacijske prisile (revščina) - teorija subkulture revščine - teorija začaranega kroga (revščina) - teorija zarote - terciarna socializacija - terensko delo - terorizem - tipologija - tlačani - tolpa - totalna organizacija - totalitarizem - totemizem - tradicionalizem - tradicionalna družba - tradicionalna oblast - transseksualec - transvest - tranzicija - Tretja pot - tretji svet - tretji val (A.Toffler) - trg dela - trgatev - tribalizem - trockizem

ubežništvo - učenec - učitelj - ugled - umetna inteligenca - umetni jezik - umetnost - umiranje - UNESCO - upor - uporabna etika - uporništvo - uradni kurikulum (šola) - urbanizacija - urbanizem - utilitarizem - utopični socializem - utopija - užitek

variabla - varianca - vas - vednost - vegetarjanstvo - veljavnost - verovanje - verska pripoved - verski eklekticizem - verski fundamentalizem - verski laik - verski obred - verski sinkretizem - versko doživetje - viktimizacija - višji razred - vladajoči razred - vloga bolnika - vojna - vojna proti revščini - volilna pravica - volilni program - volilna udeležba - volilna zvestoba - volitve - vrednota - vrednotni konsenz - vsakdanjik - vsakdanji jezik - vseživljenjsko učenje - vudu - vzgoja - vzročnost - vzrok vzorci vedenja - vzorčenje - vzorec - vzorec snežne kepe

Wikipedija (sociološka analiza) - WWW

you-wu (daoizem)

zakon - zakon vzročnosti - zakonodajna oblast - zakonska ločitev - zakonska zveza - zaljubljenost - zamenjava paradigme - zanesljivost - zapornikova dilema - zaposlitev - zasebna lastnina - zasebno šolstvo - zasebnost - zasvojenost - zaupanje - zdravi razum - zdravje - zdravniška etika - zdravorazumsko spoznanje - zelena revolucija - zeleni (ekološko gibanje) - zen budizem - zgodovina - zgodovina Kitajske - zlata doba - zločin - zloraba - znak - znanje - znanost - znanstvena metoda - znanstvena paradigma - znanstveni zakon - znanstveno odkritje - zoon politikon - zrcalni stadij - zulm (ibn Haldun)

železni zakon oligarhije - želja - ženske študije - ženskost - življenje - življenjska košarica - življenjska raven - življenjski nazor - življenjski slog - žrtvovanje

Glej tudi

uredi