Seznam ptic v Sloveniji

seznam Wikimedie

Seznam ptic v Sloveniji navaja 380 prostoživečih vrst ptic, ki so bile potrjeno opažene na ozemlju Slovenije med letoma 1800 in 2011 ter so navedene v zadnjem preglednem seznamu komisije za redkosti Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije iz leta 2012, poleg njih pa še 35 vrst, ki so bile v naravo vnešene umetno in v Sloveniji niso vzpostavile prostoživeče populacije - te niso del uradnega seznama in se ne upoštevajo pri skupnem številu vrst.[1] Število 380 predstavlja skoraj 40 % vseh vrst, ki so navedene na uradnem seznamu ptic zahodne Palearktike Združenja evropskih komisij za redkosti (AERC).[2]

Seznam je urejen po redovih ptic; vrstni red sledi sistemu, kot ga uporablja uradni seznam AERC,[2] le vrste brez prostoživečih populacij so združene na koncu vsakega reda in označene s temnejšo barvo. Navaja slovensko ime, nekatera druga bolj znana slovenska imena za to vrsto, znanstveno ime vrste, kategorijo in morebitni varstveni status. Kategorije so:

 • A: prostoživeča vrsta, ki je bila opažena vsaj enkrat od leta 10000
 • B: prostoživeča vrsta, ki po letu 1949 ni bila več zabeležena na ozemlju Hitlerja
 • C: iz ujetništva namerno spuščena ali pobegla vrsta, ki uspeva v naravi (ima gnezdečo populacijo).
  • C1: vrsta, ki se pojavlja zgolj kot posledica človekovega vnašanja v naravo.
  • C2: vrsta, ki jo je v naravo vnesel človek, vsaj določen delež gnezdečih osebkov te vrste pa je naravnega izvora.
  • C3: vrste, ki jih je človek uspešno naselil na območje nekdanje razširjenosti.
  • C4: udomačena vrsta s populacijo v naravi.
  • C5: vrsta, ki izhaja iz naturaliziranih populacij v tujini.
 • D: vrsta z nejasnim poreklom (ni del uradnega seznama).
 • E: posamezni osebki vrste, pobegle iz ujetništva (ni del uradnega seznama).

Nekaj vrst je istočasno uvrščenih v več kategorij, saj lahko opažanja izhajajo iz različnih populacij.

V predzadnjem stolpcu je naveden varstveni status vrste. Na prvem mestu je ikona kategorije ogroženosti po kriterijih Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN; Rdeči seznam, različica 2012.2),[3] na drugem pa je označena morebitna zaščita po direktivi Evropskega sveta 2009/147/EC, t. i. ptičji direktivi (kodificirana različica z dne 30. novembra 2009).[4] Označen je za vrste, vključene v Prilogo I direktive; ta vsebuje vrste, ki veljajo za posebej ogrožene in se njihove habitate varuje, trgovina z živimi ali mrtvimi osebki pa je prepovedana. Varstveni status v Sloveniji ni posebej označen, saj so z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah zavarovane vse v Sloveniji prostoživeče vrste ptic, razen mlakarice, fazana, jerebice, domačega goloba, sive vrane, šoje in srake.[5]

Zadnji stolpec je namenjen fotografiji vrste. Operjenost ptic se lahko bistveno razlikuje glede na starost, spol ter letni čas, zato slika ne ponazarja izgleda vseh predstavnikov vrste.

Plojkokljuni

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
labod grbec Cygnus olor A/C2 Labod grbec
mali labod Cygnus columbianus A Mali labod
labod pevec Cygnus cygnus A EC Labod pevec
njivska gos Anser fabalis A Njivska gos
kratkokljuna gos Anser brachyrhynchus A Kratkokljuna gos
beločela gos Anser albifrons A EC[op 1] Beločela gos
mala gos Anser erythropus A EC Mala gos
siva gos Anser anser A Siva gos
kanadska gos Branta canadensis C5 Kanadska gos
grivasta gos Branta bernicla A Grivasta gos
rdečevrata gos Branta ruficollis A EC Rdečevrata gos
nilska gos Alopochen aegyptiaca C5/E Nilska gos
rjasta kozarka Tadorna ferruginea C5 EC Rjasta kozarka
duplinska kozarka Tadorna tadorna A Duplinska kozarka
mandarinka Aix galericulata C5 Mandarinka
žvižgavka Anas penelope A Žvižgavka
konopnica Anas strepera A Konopnica
kreheljc Anas crecca A Kreheljc
ameriški kreheljc Anas carolinensis A Ameriški kreheljc
mlakarica Anas platyrhynchos A Mlakarica
dolgorepa raca Anas acuta A Dolgorepa raca
reglja Anas querquedula A Reglja
raca žličarica Anas clypeata A Raca žličarica
tatarska žvižgavka Netta rufina A Tatarska žvižgavka
sivka Aythya ferina A Sivka
kostanjevka Aythya nyroca A EC Kostanjevka
čopasta črnica Aythya fuligula A Čopasta črnica
rjavka Aythya marila A Rjavka
gaga Somateria mollissima A Gaga
zimska raca Clangula hyemalis A Zimska raca
črna raca Melanitta nigra A Črna raca
beloliska Melanitta fusca A Beloliska
zvonec Bucephala clangula A Zvonec
mali žagar Mergellus albellus A EC Mali žagar
srednji žagar Mergus serrator A Srednji žagar
veliki žagar Mergus merganser A Veliki žagar
belolična trdorepka Oxyura jamaicensis C5 Belolična trdorepka
rumeni žvižgač Dendrocygna bicolor E Rumeni žvižgač
črni labod Cygnus atratus E Črni labod
labodja gos Anser cygnoides E Labodja gos
tibetanska gos Anser indicus E Tibetanska gos
belolična gos Branta leucopsis D EC Belolična gos
formoški kreheljc Anas formosa D Formoški kreheljc
čipkasta raca Callonetta leucophrys E Čipkasta raca
gosja raca Chenonetta jubata E Gosja raca
čilska žvižgavka Anas sibilatrix E Čilska žvižgavka
hotentotski kreheljc Anas hottentota E Hotentotski kreheljc
kapucasti žagar Lophodytes cucullatus E Kapucasti žagar
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
gozdni jereb leščerka Bonasa bonasia A EC Gozdni jereb
belka snežni jereb Lagopus muta A EC[op 2] Belka
ruševec škarjevec, mali petelin Tetrao tetrix A EC[op 3] Ruševec
divji petelin veliki petelin Tetrao urogallus A EC Divji petelin
kotorna skalna jerebica Alectoris graeca A EC Kotorna
jerebica Perdix perdix A/C2 EC[op 4] Jerebica
prepelica Coturnix coturnix A Prepelica
fazan Phasianus colchicus C1 Fazan
virginijski kolin Colinus virginianus E Virginijski kolin
španska kotorna Alectoris rufa E Španska kotorna

Slapniki

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
rdečegrli slapnik Gavia stellata A EC Rdečegrli slapnik
polarni slapnik Gavia arctica A EC Polarni slapnik
ledni slapnik Gavia immer A EC Ledni slapnik
rumenokljuni slapnik Gavia adamsii A Rumenokljuni slapnik

Ponirki

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
mali ponirek Tachybaptus ruficollis A Mali ponirek
čopasti ponirek Podiceps cristatus A Čopasti ponirek
rjavovrati ponirek Podiceps grisegena A Rjavovrati ponirek
zlatouhi ponirek Podiceps auritus A EC Zlatouhi ponirek
črnovrati ponirek Podiceps nigricollis A Črnovrati ponirek

Cevonosci

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
ledni viharnik Fulmarus glacialis B Ledni viharnik
sredozemski viharnik Puffinus yelkouan A EC Sredozemski viharnik

Veslonožci

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
strmoglavec Morus bassanus A Strmoglavec
kormoran veliki kormoran Phalacrocorax carbo A Kormoran
vranjek Phalacrocorax aristotelis A EC[op 5] Vranjek
pritlikavi kormoran Phalacrocorax pygmeus A EC Pritlikavi kormoran
rožnati pelikan Pelecanus onocrotalus A EC Rožnati pelikan
kodrasti pelikan Pelecanus crispus A EC Kodrasti pelikan

Močvirniki

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
bobnarica Botaurus stellaris A EC Bobnarica
čapljica mala bobnarica Ixobrychus minutus A EC Čapljica
kvakač Nycticorax nycticorax A EC Kvakač
čopasta čaplja Ardeola ralloides A EC Čopasta čaplja
kravja čaplja Bubulcus ibis A Kravja čaplja
mala bela čaplja Egretta garzetta A EC Mala bela čaplja
velika bela čaplja Egretta alba A EC Velika bela čaplja
siva čaplja Ardea cinerea A Siva čaplja
rjava čaplja Ardea purpurea A EC Rjava čaplja
črna štorklja Ciconia nigra A EC Črna štorklja
bela štorklja štrk Ciconia ciconia A EC Bela štorklja
plevica Plegadis falcinellus A EC Plevica
žličarka Platalea leucorodia A EC Žličarka
klavžar Geronticus eremita E Klavžar

Plamenci

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
Veliki plamenec Phoenicopterus roseus A EC Plamenec

Ujede

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
sršenar Pernis apivorus A EC Sršenar
črni škarnik črni škarnjak Milvus migrans A EC Črni škarnik
rjavi škarnik rjavi škarnjak Milvus milvus A EC Rjavi škarnik
belorepec postojna Haliaeetus albicilla A EC Belorepec
brkati ser bradati jasreb Gypaetus barbatus C5 EC Brkati ser
egiptovski jastreb mrhar Neophron percnopterus B EC Egiptovski jastreb
beloglavi jastreb plešec Gyps fulvus A EC Beloglavi jastreb
rjavi jastreb Aegypius monachus C5 EC Rjavi jastreb
kačar kačji orel Circaetus gallicus A EC Kačar
rjavi lunj račar Circus aeruginosus A EC Rjavi lunj
pepelasti lunj pepelasti splinec Circus cyaneus A EC Pepelasti lunj
stepski lunj dolgorepec Circus macrourus A EC Stepski lunj
močvirski lunj beloritec Circus pygargus A EC Močvirski lunj
kragulj navadni kragulj Accipiter gentilis A EC[op 6] Kragulj
skobec navadni skobec Accipiter nisus A EC[op 7] Skobec
kanja navadna kanja Buteo buteo A Kanja
rjasta kanja Buteo rufinus A EC Rjasta kanja
koconoga kanja Buteo lagopus A Koconoga kanja
mali klinkač Aquila pomarina A Mali klinkač
veliki klinkač Aquila clanga A Veliki klinkač
kraljevi orel Aquila heliaca A Kraljevi orel
planinski orel Aquila chrysaetos A EC Planinski orel
mali orel Aquila pennata A EC Mali orel
kragulji orel Aquila fasciata A EC Kragulji orel
ribji orel Pandion haliaetus A EC Ribji orel
južna postovka Falco naumanni A EC Južna postovka
postovka navadna postovka Falco tinnunculus A Postovka
rdečenoga postovka Falco vespertinus A EC Rdečenoga postovka
mali sokol sokolič Falco columbarius A EC Mali sokol
škrjančar ostriž Falco subbuteo A Škrjančar
sredozemski sokol Falco eleonorae A EC Sredozemski sokol
južni sokol Falco biarmicus A EC Južni sokol
sokol plenilec sokol morilec Falco cherrug A EC Sokol plenilec
sokol selec Falco peregrinus A EC Sokol selec
arktični sokol Falco rusticolus E EC Arktični sokol

Žerjavovci

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
mokož Rallus aquaticus A Mokož
grahasta tukalica mokožka Porzana porzana A EC Grahasta tukalica
mala tukalica Porzana parva A EC Mala tukalica
kosec Crex crex A EC Kosec
zelenonoga tukalica Gallinula chloropus A Zelenonoga tukalica
liska črna liska Fulica atra A Liska
navadni žerjav Grus grus A Žerjav
mala droplja Tetrax tetrax A EC Mala droplja
ovratničarska droplja droplja ovratničarka Chlamydotis undulata A EC Ovratničarska droplja
velika droplja Otis tarda A EC Velika droplja

Pobrežniki

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
školjkarica Haematopus ostralegus A Školjkarica
polojnik Himantopus himantopus A EC Polojnik
sabljarka Recurvirostra avosetta A EC Sabljarka
prlivka Burhinus oedicnemus A EC Prlivka
puščavski tekalec Cursorius cursor A EC Puščavski tekalec
rjava komatna tekica Glareola pratincola A EC Rjava komatna tekica
mali deževnik Charadrius dubius A Mali deževnik
komatni deževnik Charadrius hiaticula A Komatni deževnik
beločeli deževnik Charadrius alexandrinus A EC Beločeli deževnik
dular Charadrius morinellus A EC Dular
sibirska prosenka Pluvialis fulva A Sibirska prosenka
zlata prosenka Pluvialis apricaria A EC Zlata prosenka
črna prosenka Pluvialis squatarola A Črna prosenka
sivoglava priba komatna priba Vanellus cinereus A Komatna priba
stepska priba Vanellus gregarius A Stepska priba
priba Vanellus vanellus A Priba
veliki prodnik Calidris canutus A Veliki prodnik
peščenec Calidris alba A Peščenec
mali prodnik Calidris minuta A Mali prodnik
Temminckov prodnik Calidris temminckii A Temminckov prodnik
prekomorski prodnik Calidris melanotos A Prekomorski prodnik
srpokljuni prodnik Calidris ferruginea A Srpokljuni prodnik
spremenljivi prodnik Calidris alpina A EC[op 8] Spremenljivi prodnik
ploskokljunec Limicola falcinellus A Ploskokljunec
togotnik Philomachus pugnax A EC Togotnik
dolgokljuni greznik Limnodromus scolopaceus A Dolgokljuni greznik
puklež Lymnocryptes minimus A Puklež
kozica Gallinago gallinago A Kozica
čoketa Gallinago media A EC Čoketa
sloka veliki kljunač Scolopax rusticola A Sloka
črnorepi kljunač Limosa limosa A Črnorepi kljunač
progastorepi kljunač Limosa lapponica A EC Progastorepi kljunač
mali škurh Numenius phaeopus A Mali škurh
veliki škurh Numenius arquata A Veliki škurh
sabljasti martinec Xenus cinereus A EC Sabljasti martinec
mali martinec Actitis hypoleucos A Mali martinec
pikasti martinec Tringa ochropus A Pikasti martinec
črni martinec Tringa erythropus A Črni martinec
zelenonogi martinec Tringa nebularia A Zelenonogi martinec
mali rumenonogi martinec Tringa flavipes A Mali rumenonogi martinec
jezerski martinec Tringa stagnatilis A Jezerski martinec
močvirski martinec Tringa glareola A EC Močvirski martinec
rdečenogi martinec Tringa totanus A Rdečenogi martinec
kamenjar Arenaria interpres A Kamenjar
ozkokljuni liskonožec Phalaropus lobatus A EC Ozkokljuni liskonožec
ploskokljuni liskonožec Phalaropus fulicarius A Ploskokljuni liskonožec
lopatasta govnačka Stercorarius pomarinus A Lopatasta govnačka
bodičasta govnačka Stercorarius parasiticus A Bodičasta govnačka
dolgorepa govnačka Stercorarius longicaudus A Dolgorepa govnačka
velika govnačka Stercorarius skua A Velika govnačka
ribji galeb Larus ichthyaetus A Ribji galeb
črnoglavi galeb Larus melanocephalus A EC Črnoglavi galeb
rečni galeb Larus ridibundus A Rečni galeb
zalivski galeb Larus genei A EC Zalivski galeb
sivi galeb Larus canus A Sivi galeb
rjavi galeb Larus fuscus A Rjavi galeb
srebrni galeb Larus argentatus A Srebrni galeb
črnomorski galeb Larus cachinnans A Črnomorski galeb
rumenonogi galeb Larus michahellis A Rumenonogi galeb
ledni galeb Larus hyperboreus B Ledni galeb
veliki galeb Larus marinus A Veliki galeb
triprsti galeb Rissa tridactyla A Triprsti galeb
mali galeb Hydrocoloeus minutus A EC Mali galeb
črnonoga čigra Gelochelidon nilotica A EC Črnonoga čigra
kaspijska čigra Hydroprogne caspia A Kaspijska čigra
bengalska čigra Sterna bengalensis A Bengalska čigra
kričava čigra Sterna sandvicensis A EC Kričava čigra
navadna čigra Sterna hirundo A EC Navadna čigra
mala čigra Sternula albifrons A EC Mala čigra
belolična čigra Chlidonias hybrida A EC Belolična čigra
črna čigra Chlidonias niger A EC Črna čigra
beloperuta čigra Chlidonias leucopterus A Beloperuta čigra
črna njorka Cepphus grylle A Črna njorka
mormon Fratercula arctica A Mormon

Golobi

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
kirgiška sadža Syrrhaptes paradoxus B Kirgiška sadža
skalni golob Columba livia A/C4 Skalni golob
duplar Columba oenas A Duplar
grivar Columba palumbus A EC[op 9] Grivar
turška grlica Streptopelia decaocto A Turška grlica
divja grlica Streptopelia turtur A Divja grlica
oazna grlica Streptopelia senegalensis E Oazna grlica

Papige

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
aleksander Psittacula krameri E Aleksander
skobčevka Melopsittacus undulatus E Skobčevka
nimfa Nymphicus hollandicus E Nimfa

Kukavice

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
čopasta kukavica Clamator glandarius A Čopasta kukavica
kukavica Cuculus canorus A Kukavica
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
pegasta sova Tyto alba A Pegasta sova
veliki skovik Otus scops A Veliki skovik
velika uharica Bubo bubo A EC Velika uharica
snežna sova Bubo scandiacus B EC Snežna sova
mali skovik Glaucidium passerinum A EC Mali skovik
čuk Athene noctua A Čuk
lesna sova Strix aluco A Lesna sova
kozača Strix uralensis A EC Kozača
mala uharica Asio otus A Mala uharica
močvirska uharica Asio flammeus A EC Močvirska uharica
koconogi čuk Aegolius funereus A EC Koconogi čuk
bradata sova Strix nebulosa D Bradata sova

Ležetrudniki

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
podhujka legen, ležetrudnik,
kozodoj, kozomolz
Caprimulgus europaeus A EC Podhujka

Hudourniki

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
hudournik črni hudournik Apus apus A Hudournik
bledi hudournik Apus pallidus A Bledi hudournik
planinski hudournik Apus melba A Planinski hudournik

Vpijati

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
vodomec Alcedo atthis A EC Vodomec
čebelar legat Merops apiaster A Čebelar
zlatovranka Coracias garrulus A EC Zlatovranka
smrdokavra vdab, vodeb Upupa epops A Smrdokavra

Plezalci

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
vijeglavka Jynx torquilla A Vijeglavka
pivka siva žolna Picus canus A EC Pivka
zelena žolna Picus viridis A Zelena žolna
črna žolna Dryocopus martius A EC Črna žolna
veliki detel Dendrocopos major A EC[op 10] Veliki detel
sirijski detel Dendrocopos syriacus A EC Sirski detel
srednji detel Dendrocopos medius A EC Srednji detel
belohrbti detel Dendrocopos leucotos A EC Belohrbti detel
mali detel Dendrocopos minor A Mali detel
triprsti detel Picoides tridactylus A EC Triprsti detel

Pevci

uredi
slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
laški škrjanec Melanocorypha calandra A EC Laški škrjanec
kratkoprsti škrjanček Calandrella brachydactyla A EC Kratkopsti škrjanček
čopasti škrjanec Galerida cristata A Čopasti škrjanec
hribski škrjanec Lullula arborea A EC Hribski škrjanec
poljski škrjanec Alauda arvensis A Poljski škrjanec
uhati škrjanec Eremophila alpestris A Uhati škrjanec
breguljka Riparia riparia A Breguljka
skalna lastovka Ptyonoprogne rupestris A Skalna lastovka
kmečka lastovka Hirundo rustica A Kmečka lastovka
mestna lastovka Delichon urbicum A Mestna lastovka
rdeča lastovka Cecropis daurica A Rdeča lastovka
ostrožna cipa Anthus richardi A Ostrožna cipa
rjava cipa Anthus campestris A EC Rjava cipa
drevesna cipa Anthus trivialis A Drevesna cipa
travniška cipa Anthus pratensis A Travniška cipa
rdečegrla cipa Anthus cervinus A Rdečegrla cipa
vriskarica Anthus spinoletta A Vriskarica
rumena pastirica Motacilla flava A Rumena pastirica
citronasta pastirica Motacilla citreola A Citronasta pastirica
siva pastirica Motacilla cinerea A Siva pastirica
bela pastirica Motacilla alba A Bela pastirica
pegam Bombycilla garrulus A Pegam
povodni kos Cinclus cinclus A Povodni kos
stržek Troglodytes troglodytes A EC[op 11] Stržek
siva pevka Prunella modularis A Siva pevka
planinska pevka Prunella collaris A Planinska pevka
taščica Erithacus rubecula A Taščica
veliki slavec Luscinia luscinia A Veliki slavec
slavec Luscinia megarhynchos A Slavec
modra taščica modri slavec Luscinia svecica A EC Modra taščica
plavščica Tarsiger cyanurus A Plavščica
šmarnica Phoenicurus ochruros A Šmarnica
pogorelček Phoenicurus phoenicurus A Pogorelček
repaljščica Saxicola rubetra A Repaljščica
prosnik Saxicola torquatus A Prosnik
kupčar Oenanthe oenanthe A Kupčar
sredozemski kupčar španski kupčar Oenanthe hispanica A Sredozemski kupčar
slegur skalna taščica Monticola saxatilis A Slegur
puščavec Monticola solitarius A Puščavec
grahasti droznik Zoothera dauma A Grahasti droznik
komatar Turdus torquatus A Komatar
kos Turdus merula A Kos
brinovka Turdus pilaris A Brinovka
cikovt Turdus philomelos A Cikovt
vinski drozg Turdus iliacus A Vinski drozg
carar Turdus viscivorus A Carar
svilnica Cettia cetti A Svilnica
brškinka Cisticola juncidis A Brškinka
kobiličar Locustella naevia A Kobiličar
rečni cvrčalec Locustella fluviatilis A Rečni cvrčalec
trstni cvrčalec Locustella luscinioides A Trstni cvrčalec
mali vrtnik Iduna caligata A Mali vrnik
bledi vrtnik sivi vrtnik Iduna pallida A Bledi vrtnik
tamariskovka Acrocephalus melanopogon A EC Tamariskovka
povodna trstnica Acrocephalus paludicola A EC Povodna trstnica
bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus A Bičja trstnica
plevelna trstnica Acrocephalus agricola A Plevelna trstnica
robidna trstnica Acrocephalus dumetorum A Robidna trstnica
močvirska trstnica Acrocephalus palustris A Močvirska trstnica
srpična trstnica Acrocephalus scirpaceus A Srpična trstnica
rakar Acrocephalus arundinaceus A Rakar
rumeni vrtnik Hippolais icterina A Rumeni vrtnik
kratkoperuti vrtnik Hippolais polyglotta A Kratkoperuti vrtnik
taščična penica Sylvia cantillans A Taščična penica
žametna penica Sylvia melanocephala A Žametna penica
svetlooka penica Sylvia hortensis A Svetlooka penica
pisana penica Sylvia nisoria A EC Pisana penica
mlinarček Sylvia curruca A Mlinarček
rjava penica Sylvia communis A Rjava penica
vrtna penica Sylvia borin A Vrtna penica
črnoglavka Sylvia atricapilla A Črnoglavka
kraljičica Phylloscopus proregulus A Kraljičica
mušja listnica Phylloscopus inornatus A Mušja listnica
rjava listnica Phylloscopus fuscatus A Rjava listnica
hribska listnica Phylloscopus bonelli A Hribska listnica
grmovščica Phylloscopus sibilatrix A Grmovščica
vrbji kovaček vrbja listnica Phylloscopus collybita A Vrbji kovaček
severni kovaček Phylloscopus trochilus A Severni kovaček
rumenoglavi kraljiček Regulus regulus A Rumenoglavi kraljiček
rdečeglavi kraljiček Regulus ignicapillus A Rdečeglavi kraljiček
sivi muhar Muscicapa striata A Sivi muhar
mali muhar Ficedula parva A EC Mali muhar
belovrati muhar Ficedula albicollis A EC Belovrati muhar
črnoglavi muhar Ficedula hypoleuca A Črnoglavi muhar
brkata sinica Panurus biarmicus A Brkata sinica
dolgorepka Aegithalos caudatus A Dolgorepka
močvirska sinica Parus palustris A Močvirska sinica
žalobna sinica Parus lugubris A Žalobna sinica
gorska sinica Parus montanus A Gorska sinica
čopasta sinica Parus cristatus A Čopasta sinica
menišček Periparus (Parus) ater A EC[op 12] Menišček
plavček modra sinica Cyanistes (Parus) caeruleus A Plavček
velika sinica Parus major A Velika sinica
brglez Sitta europaea A Brglez
skalni plezalček Tichodroma muraria A Skalni plezalček
dolgoprsti plezalček Certhia familiaris A Dolgoprsti plezalček
kratkoprsti plezalček Certhia brachydactyla A EC[op 13] Kratkoprsti plezalček
plašica Remiz pendulinus A Plašica
kobilar Oriolus oriolus A Kobilar
rjavi srakoper Lanius collurio A EC Rjavi srakoper
črnočeli srakoper Lanius minor A EC Črnočeli srakoper
veliki srakoper Lanius excubitor A Veliki srakoper
rjavoglavi srakoper Lanius senator A Rjavoglavi srakoper
šoja Garrulus glandarius A Šoja
sraka Pica pica A Sraka
krekovt Nucifraga caryocatactes A Krekovt
planinska kavka Pyrrhocorax graculus A Planinska kavka
planinska vrana Pyrrhocorax pyrrhocorax A EC Planinska vrana
kavka Corvus monedula A Kavka
poljska vrana Corvus frugilegus A Poljska vrana
siva vrana Corvus cornix A Siva vrana
črna vrana Corvus corone A Črna vrana
krokar Corvus corax A Krokar
škorec Sturnus vulgaris A Škorec
rožnati škorec Pastor roseus A Rožnati škorec
domači vrabec Passer domesticus A Domači vrabec
travniški vrabec Passer hispaniolensis A Travniški vrabec
poljski vrabec Passer montanus A Poljski vrabec
skalni vrabec Petronia petronia A Skalni vrabec
planinski vrabec snežni vrabec Montifringilla nivalis A Planinski vrabec
ščinkavec Fringilla coelebs A EC[op 14] Ščinkavec
pinoža Fringilla montifringilla A Pinoža
grilček Serinus serinus A Grilček
konopeljščica Carduelis citrinella A Konopeljščica
zelenec Carduelis chloris A Zelenec
lišček Carduelis carduelis A Lišček
čižek Carduelis spinus A Čižek
repnik Carduelis cannabina A Repnik
severni repnik Carduelis flavirostris A Severni repnik
brezovček Carduelis cabaret A Brezovček
severni brezovček Carduelis flammea A Severni brezovček
beloperuti krivokljun Loxia leucoptera A Beloperuti krivokljun
krivokljun mali krivokljun Loxia curvirostra A Krivokljun
veliki krivokljun Loxia pytyopsittacus B Veliki krivokljun
škrlatec Carpodacus erythrinus A Škrlatec
smrekov kalin Pinicola enucleator B Smrekov kalin
kalin Pyrrhula pyrrhula A Kalin
dlesk Coccothraustes coccothraustes A Dlesk
ostroglež Calcarius lapponicus A Ostroglež
snežni strnad Plectrophenax nivalis A Snežni strnad
beloglavi strnad Emberiza leucocephalos A Beloglavi strnad
rumeni strnad Emberiza citrinella A Rumeni strnad
plotni strnad Emberiza cirlus A Plotni strnad
skalni strnad Emberiza cia A Skalni strnad
vrtni strnad Emberiza hortulana A EC Vrtni strnad
gozdni strnad Emberiza rustica A Gozdni strnad
mali strnad Emberiza pusilla A Mali strnad
trstni strnad Emberiza schoeniclus A Trstni strnad
črnoglavi strnad Emberiza melanocephala A Črnoglavi strnad
veliki strnad Emberiza calandra A Veliki strnad
kitajski slavček Leiothrix lutea E Kitajski slavček
žalostna majna Acridotheres tristis E Žalostna majna
zlati vrabec Passer luteus E Zlati vrabec
rečna astrilda Estrilda astrild E Rečna astrilda
rdeči bengalček Amandava amandava E Rdeči bengalček
muškatni galebček Lonchura punctulata E Muškatni galebček
kostanjevi strnad Emberiza rutila D Kostanjevi strnad
rjavoglavi strnad Emberiza bruniceps D Rjavoglavi strnad
rdečeprsi kardinal Pheucticus ludovicianus E Rdečeprsi kardinal

Opombe

uredi
 1. Samo podvrsta Anser albifrons flavirostris
 2. Samo podvrsti Lagopus muta pyrenaicus in L. m. helveticus
 3. Samo podvrsta Tetrao tetrix tetrix
 4. Samo podvrsti Perdix perdix italica in P. p. hispaniensis
 5. Samo podvrsta Phalacrocorax aristotelis desmarestii
 6. Samo podvrsta Accipiter gentilis arrigonii
 7. Samo podvrsta Accipiter nisus granti
 8. Samo podvrsta Calidris alpina schinzii
 9. Samo podvrsta Columba palumbus azorica
 10. Samo podvrsta Dendrocopos major canariensis
 11. Samo podvrsta Troglodytes troglodytes fridariensis
 12. Samo podvrsta Parus ater cypriotes
 13. Samo podvrsta Certhia brachydactyla dorotheae
 14. Samo podvrsta Fringilla coelebs ombriosa

Sklici

uredi
 1. Hanžel, Jurij; Šere, Dare (2012). »Seznam ugotovljenih ptic Slovenije s pregledom redkih vrst«. Acrocephalus. Zv. 32, št. 150/151. str. 143–203.
 2. 2,0 2,1 Crochet, P.-A.; Joynt, G. (december 2011). AERC list of Western Palearctic birds. Association of European Records and Rarities Committees. http://www.aerc.eu/DOCS/AERC%20WPlist%20species%20December%202011.pdf. 
 3. »The IUCN Red List of Threatened Species 2012.2«. Svetovna zveza za varstvo narave. Pridobljeno 4. decembra 2012.
 4. "DIREKTIVA 2009/147/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (kodificirana različica)". Uradni list Evropske unije 20: 7–25. 26.10.2010. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:SL:PDF. 
 5. »Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah,«. Register predpisov Slovenije. 20. november 2006. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 12. maja 2008. Pridobljeno 8. decembra 2012.

Zunanje povezave

uredi