Red velikosti (temperatura)

Red velikosti
površina
denar
gostota
energija
frekvenca
dolžina
masa
sila
števila
moč
tlak
hitrost
temperatura
čas
prostornina
Pretvorba med enotami
merske enote
SI
predpone SI
osnovne enote SI
izpeljane enote SI
Planckove enote


Seznam redov velikosti za temperaturo
Dekada temperature v kelvinih Zgledi
1 pK najnižja laboratorijsko dosežena temperatura
1 nK
1 μK
1 mK
1 K vrelišče helija
10 K srednja temperatura Urana, vrelišče kisika
100 K 273,15 K (0 °C) - tališče vode,
približno 293 K - sobna temperatura,
373,15 K (100 °C) vrelišče vode
1000 K tališče železa, temperatura na površini Sonca
10.000 K
100.000 K
106K temperatura Sončeve sredice
109K
1012K
1015K
1018K
1021K
1024K
1027K
1030K