Pozdravljen, svet

Program PozdravljenSvet (tudi ŽivijoSvet) je kratek računalniški program, ki ilustrira uporabo nekega programskega jezika. Programček izpiše na zaslon besedilo »Pozdravljen svet!« (v angleški različici »Hello, world!«).

Program je uporabljen v mnogih (če ne vseh) uvodnih poglavjih knjig o učenju programiranja. Prvič naj bi se pojavil v knjigi The C Programming Language, (Brian Wilson Kernighan in Dennis MacAlistair Ritchie, 1978):

 main( ) {
   printf("Hello, world!\n");
 }

Primeri v različnih programskih jezikih:

Črkovni vmesniki (konzola)Uredi

ABCUredi

  WRITE "Pozdravljen svet!"

AdaUredi

  with Ada.Text_IO;
 
  procedure Hello is
  begin
    Ada.Text_IO.Put_Line ("Pozdravljen svet!");
  end Hello;

Glej tudi: Ada programiranje na Wikibooks.

AmigaEUredi

  PROC main()
    WriteF('Pozdravljen svet!')
  ENDPROC

APLUredi

  'Pozdravljen svet!'

ZbirnikUredi

Prve uspešne kombinacije µP/OS: Intel 8080/Zilog Z80, operacijski sistem CP/M, zbirnik RMACUredi

  bdos equ  0005H  ; vstopna točka BDOS-a
  start: mvi c,9   ; BDOS funkcija za izpis niza
      lxi d,msg$  ; naslov msg-a
      call bdos
      ret       ; vračanje k CCP-ju
 
  msg$:  db  'Pozdravljen svet!$'
  end start

Stroj za akumulator + indeksni register: MOS Technology 6502, CBM(Commodore) KERNAL(Commodore), Zbirnik ca65Uredi

  MSG:  .ASCIIZ "Pozdravljen svet!"
      LDX  #0
      LDA MSG,X  ; nalaganje začetnega znaka
  @LP:  JSR  $FFD2  ; chrout
      INX
      LDA MSG,X
      BNE  @LP
      RTS

Razširjeni akumulatorski stroj: Intel x86, DOS, TASMUredi

  MODEL SMALL
  IDEAL
  STACK  100H
 
  DATASEG
      MSG DB 'Pozdravljen svet!', 13, '$'
 
  CODESEG
      MOV AX, @data
      MOV DS, AX
      MOV DX, OFFSET MSG
      MOV AH, 09H   ; DOS: izpis niza ASCII$ 
      INT 21H
      MOV AX, 4C00H
      INT 21H
  END

Razširjeni akumulatorski stroj: Intel x86, Linux, GASUredi

  .data
  msg:
  	.ascii	"Pozdravljen svet!\n"
  	len = . - msg
  .text
    .global _start
  _start:
  	movl	$len,%edx
  	movl	$msg,%ecx
  	movl	$1,%ebx
  	movl	$4,%eax
  	int	$0x80
  	movl	$0,%ebx
  	movl	$1,%eax
  	int	$0x80

Splošni izmišljeni računalnik: MIX, MIXALUredi

  TERM EQU  19     konzolna naprava št. (19 = pisalni stroj)
      ORIG  1000    začetni naslov
  START OUT MSG(TERM)  izpiše podatek na naslovu MSG
      HLT        ustavi izvajanje
  MSG ALF  "ZIVJO"
      ALF  " SVE"
      ALF  "T  "
      END START    konec programa

Splošni izmišljeni računalnik: MMIX, MMIXALUredi

   Main GETA  $255,string      pridobi naslov niza v registru 255
      TRAP  0,Fputs,StdOut     vstavi niz ki kaže na 255 k datoteki StdOut
  string BYTE  "Pozdravljen svet!",#a,0  niz, ki bo tiskan (#a je nova vrstica in 0 zaključi niz)
      TRAP  0,Halt,0        ustavi proces

Register za splošne namene CISC: DEC PDP-11, RT-11, MACRO-11Uredi

  .MCALL .REGDEF,.TTYOUT,.EXIT
      .REGDEF
 
  HELLO: MOV  #MSG,R1
      MOVB  (R1),R0
  LOOP: .TTYOUT
      MOVB +(R1),R0
      BNE LOOP
      .EXIT
 
  MSG:  .ASCIZ /Pozdravljen svet!/
      .END HELLO

CISC on advanced multiprocessing OS: DEC VAX, VMS, MACRO-32Uredi

      .title hello
 
      .psect data, wrt, noexe
 
  chan:  .blkw   1
  iosb:  .blkq   1
  term:  .ascid  "SYS$OUTPUT"
  msg:  .ascii  "Pozdravljen svet!"
  len =  . - msg
 
      .psect code, nowrt, exe
 
      .entry  hello, ^m<>
 
      ; Establish a channel for terminal I/O
      $assign_s devnam=term, -
           chan=chan
      blbc   r0, end
 
      ; postavi v vrsto zahtevek I/O
      $qiow_s chan=chan, -
           func=#io$_writevblk, -
           iosb=iosb, -
           p1=msg, -
           p2=#len
 
      ; preveri stanje in stanje IOSB-ja
      blbc   r0, end
      movzwl iosb, r0
 
      ; vrnitev k operacijskem sistemu
  end:  ret
 
      .end    hello

Procesor RISC: ARM, RISC OS, BBC BASIC-ov vrstni zbirnikUredi

  .program     
      ADR R0,message
      SWI "OS_Write0"
      SWI "OS_Exit"
  .message     
      DCS "Pozdravljen svet!"
      DCB 0
      ALIGN

ali krajša verzija (iz qUE);

      SWI"OS_WriteS":EQUS"Pozdravljen svet!":EQUB0:ALIGN:MOVPC,R14

AWKUredi

  BEGIN { print "Pozdravljen svet!" }

bashUredi

Zelo podobno je tudi v ostalih lupinah, potrebno je le ustrezno popraviti pot v prvi vrstici.

  #!/usr/local/bin/bash
  echo "Pozdravljen svet!"

BASICUredi

  10 PRINT "'''Pozdravljen svet!'''"
  20 END

ali

  PRINT "'''Pozdravljen svet!'''"
  END

V večini dialektov BASICa ukaz END ni potreben.

TI-BASICUredi

Na kalkulatorjih Texas Instruments, serije od TI-80 do TI-86:

  :Disp "Pozdravljen svet!"
  ali 
  :Output(1,1,"Pozdravljen svet!")

Ali preprosto:

   :"Pozdravljen svet!"

Na TI-89/TI-92 kalkulatorjih:

  :hellowld()
  :Prgm
  :Disp "Pozdravljen svet!"
  :EndPrgm

StarOffice/OpenOffice BasicUredi

  sub main
    print "Pozdravljen svet!"
  end sub

Visual BasicUredi

Za izpis v razhroščevalni konzoli:

  Debug.Print "Pozdravljen svet!"

Za izpis kot sporočilo uporabniku:

  VBA.Interaction.MsgBox "Pozdravljen svet!"

BCPLUredi

  GET "LIBHDR"
 
  LET START () BE
  $(
    WRITES ("Pozdravljen svet!*N")
  $)

BLISSUredi

  %TITLE 'HELLO_WORLD'
  MODULE HELLO_WORLD (IDENT='V1.0', MAIN=HELLO_WORLD,
      ADDRESSING_MODE (EXTERNAL=GENERAL)) =
  BEGIN
 
    LIBRARY 'SYS$LIBRARY:STARLET';
 
    EXTERNAL ROUTINE
      LIB$PUT_OUTPUT;
 
  GLOBAL ROUTINE HELLO_WORLD =
  BEGIN
 
    LIB$PUT_OUTPUT(%ASCID %STRING('Pozdravljen svet!'))
  END;
 
  END
  ELUDOM

booUredi

  print "Pozdravljen svet!"

Casio fx-7950Uredi

Ta program deluje na fx-9750 grafičnih kalkulatorjih in njemu kompatibilnih.

  "Pozdravljen svet!"'

CUredi

  #include <stdio.h>
 
  int main(void)
  {
    printf("'''Pozdravljen svet!'''\n");
    return 0;
  }

C#Uredi

  using System;
 
  class HelloWorldApp
  {
    public static void Main()
    {
      Console.WriteLine("'''Pozdravljen svet!'''");
    }
  }

C++Uredi

  #include <iostream>
 
  int main()
  {
    std::cout << "'''Pozdravljen svet!'''" << std::endl;
  }

C++, ManagedUredi

  #using <mscorlib.dll>
  
  using namespace System;
  
  int wmain()
  {
    Console::WriteLine("'''Pozdravljen svet!'''");
  }

ColdFusion (CFM)Uredi

  <cfoutput>
  Pozdravljen svet!
  </cfoutput>

COMALUredi

  PRINT "Pozdravljen svet!"

CILUredi

  .method public static void Main() cil managed
  {
     .entrypoint
     .maxstack 8
     ldstr "Pozdravljen svet!"
     call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
     ret
  }

CleanUredi

  module hello
 
  Start = "Pozdravljen svet!"

CLISTUredi

  PROC 0
  WRITE Pozdravljen svet!

COBOLUredi

  IDENTIFICATION DIVISION.
  PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.
 
  ENVIRONMENT DIVISION.
 
  DATA DIVISION.
 
  PROCEDURE DIVISION.
  DISPLAY "Pozdravljen svet!".
  STOP RUN.

Common LispUredi

  (format t "Pozdravljen svet!~%")

ali

  (write-line "Pozdravljen svet!")

DUredi

  import std.stdio;
  void main()
  {
    writefln("Pozdravljen svet!");
  }

DCL batchUredi

  $ write sys$output "Pozdravljen svet!"

DylanUredi

  module: hello
 
  format-out("Pozdravljen svet!\n");

Ed and Ex (Ed extended)Uredi

  a
  Pozdravljen svet!
  .
  p

ali tako:

  echo -e 'a\nPozdravljen svet!\n.\np'|ed
  echo -e 'a\nPozdravljen svet!\n.\np'|ex

EiffelUredi

  class HELLO_WORLD
 
  creation
    make
  feature
    make is
    local
        io:BASIC_IO
    do
        !io
        io.put_string("%N Pozdravljen svet!")
    endmake
  endclass HELLO_WORLD

ErlangUredi

  -module(hello).
  -export([hello_world/0]).
 
  hello_world() -> io:fwrite("Pozdravljen svet!\n").

EuphoriaUredi

  puts(1, "Pozdravljen svet!")

F#Uredi

  type data =
    { first: string;
     second: string; }
 
    let myData =
      { first="Hello";
       second="world"; }
 
    let _ =
      print_string myData.first;
      print_string " ";
      print_string myData.second;
      print_newline()

FocusUredi

  -TYPE Pozdravljen svet!

Forte TOOLUredi

  begin TOOL HelloWorld;

  includes Framework;
  HAS PROPERTY IsLibrary = FALSE;

  forward Hello;

  -- START CLASS DEFINITIONS

  class Hello inherits from Framework.Object

  has public method Init;

  has property
    shared=(allow=off, override=on);
    transactional=(allow=off, override=on);
    monitored=(allow=off, override=on);
    distributed=(allow=off, override=on);

  end class;
  -- END CLASS DEFINITIONS—START METHOD DEFINITIONS

  ------------------------------------------------------------
  method Hello.Init
  begin
  super.Init();

  task.Part.LogMgr.PutLine('HelloWorld!');
  end method;
  -- END METHOD DEFINITIONS
  HAS PROPERTY
    CompatibilityLevel = 0;
    ProjectType = APPLICATION;
    Restricted = FALSE;
    MultiThreaded = TRUE;
    Internal = FALSE;
    LibraryName = 'hellowor';
    StartingMethod = (class = Hello, method = Init);

  end HelloWorld;

ForthUredi

  ." Pozdravljen svet!" CR

FORTRANUredi

    PROGRAM HELLO
     PRINT *, 'Pozdravljen svet!'
    END

FrinkUredi

  println["Pozdravljen svet!"]

GambasUredi

Poglejte tudi GUI kategorijo.

  PUBLIC SUB Main()
   Print "Pozdravljen svet!"
  END

Game MakerUredi

V dogodku risanja določenega predmeta:

  draw_text(x,y,"Pozdravljen svet!")

Ali da prikaže pogovorno okno s sporočilom:

  show_message("Pozdravljen svet!")

HaskellUredi

  module Main (main) where
 
  main = putStrLn "Pozdravljen svet!"

ali

  main = putStrLn "Pozdravljen svet!"

HeronUredi

  program HelloWorld;
  functions {
   _main() {
    print_string("Pozdravljen svet!");
   }
  }
  end

HP-41 & HP-42SUredi

(Ročni HP-jevi na RPN temelječi alfanumerični inženirski kalkulatorji.)

  01 LBLTHELLO
  02 TPozdravljen svet!
  03 PROMPT

HyperTalk (Apple HyperCard's scripting language)Uredi

  put "Pozdravljen svet!"

ali

  Answer "Hello, world!"

IDLUredi

  print,"'''Pozdravljen svet!'''"

InformUredi

  [ Main;
   print "Pozdravljen svet!^";
  ];

IoUredi

  "Pozdravljen svet!" print

ali

  write("Pozdravljen svet!\n")

IptscraeUredi

  ON ENTER {
    "Hello, " "World!" & SAY
  }

JavaUredi

Glej tudi GUI sekcijo.

  public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
      System.out.println("'''Pozdravljen svet!'''");
    }
  }

JavaScriptUredi

Izpis v dokument:

  document.write("Pozdravljen svet!");

Okno z obvestilom:

  alert("Pozdravljen svet!");

JVMUredi

(nezbirniški odvod/izhod od javap -c Hello.class)

  public class Hello extends java.lang.Object {
    public Hello();
    public static void main(java.lang.String[]);
  }

  Method Hello()
   0 aload_0
   1 invokespecial #1 <Method java.lang.Object()>
   4 return

  Method void main(java.lang.String[])
   0 getstatic #2 <Field java.io.PrintStream out>
   3 ldc #3 <String "Pozdravljen svet!">
   5 invokevirtual #4 <Method void println(java.lang.String)>
   8 return

KogutUredi

  WriteLine "Pozdravljen svet!"

Uredi

  print [Pozdravljen svet!]

ali

  pr [Pozdravljen svet!]

izključno v mswlogo pa:

  messagebox [Hi] [Pozdravljen svet!]

LuaUredi

  print "Pozdravljen svet!"

M (MUMPS)Uredi

  W "Pozdravljen svet!"

Macsyma, MaximaUredi

  print("Pozdravljen svet!")$

MapleUredi

  print("Pozdravljen svet!");

MathematicaUredi

  Print["Pozdravljen svet!"]

MATLABUredi

  disp('Pozdravljen svet!')

MaxUredi

  max v2;
  #N vpatcher 10 59 610 459;
  #P message 33 93 63 196617 Pozdravljen svet!;
  #P newex 33 73 45 196617 loadbang;
  #P newex 33 111 31 196617 print;
  #P connect 1 0 2 0;
  #P connect 2 0 0 0;
  #P pop;

Modula-2Uredi

  MODULE Hello;
 
  FROM Terminal2 IMPORT WriteLn; WriteString;
 
  BEGIN
    WriteString("Pozdravljen svet!");
    WriteLn;
  END Hello;

MS-DOS batchUredi

S standardnim command.com tolmačom. Simbol @ je opcijski in preprečuje, da sistem ponovi ukaz preden ga izvede. Simbol @ se more spustiti pri MS-DOS verzijah starejših od 3.0.

  @echo Pozdravljen svet!

MUFUredi

  : main
   me @ "Pozdravljen svet!" notify
  ;

NaturalUredi

  WRITE "Pozdravljen svet!"
  END

NcursesUredi

  #include <ncurses.h>
  int main()
  {
    initscr();
    printw("Pozdravljen svet!");
    refresh();
    getch();
    endwin();
    return 0;
  }

OberonUredi

 MODULE Hello;
     IMPORT Oberon, Texts;
  VAR W: Texts.Writer;

  PROCEDURE World*;
  BEGIN
   Texts.WriteString(W, "Pozdravljen svet!");
   Texts.WriteLn(W);
   Texts.Append(Oberon.Log, W.buf)
  END World;

 BEGIN
  Texts.OpenWriter(W)
 END Hello.

Objective CUredi

  #import <Foundation/Foundation.h>
 
  int main (int argc, const char * argv[])
  {
    NSLog(@"Pozdravljen svet!");
    return 0;
  }

OCamlUredi

  print_endline "Pozdravljen svet!"

OPLUredi

Glej tudi GUI sekcijo.

  PROC hello:
   PRINT "Pozdravljen svet!"
  ENDP

OPS5Uredi

  (object-class request
      ^action)

  (startup
   (strategy MEA)
   (make request ^action hello)
  )


  (rule hello
   (request ^action hello)
   -->
    (write |Pozdravljen svet!| (crlf))
  )

PascalUredi

  Program Hello;
  begin
    WriteLn("Pozdravljen svet!");
  end.

PerlUredi

  print "Pozdravljen svet!\n";

(To je prvi primer knjige Learning Perl.)

PHPUredi

  <?php
  echo "Pozdravljen svet!\n";
  ?>

ali

  <?="Pozdravljen svet!\n" ?>

vendar je to bolj priporočljivo:

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
  <title>Pozdravljen svet!</title>
  </head>
  <body>
  <?php echo "'''Pozdravljen svet!'''"; ?>
  </body>
  </html>

PikeUredi

  int main() {
    write("Pozdravljen svet!\n");
    return 0;
  }

PL/SQLUredi

  procedure print_hello_world as
    dbms_output.enable(1000000);
    dbms_output.put_line("Pozdravljen svet!");
  end print_hello_world;

PL/IUredi

  Test: proc options(main) reorder;
   put skip edit('Pozdravljen svet!') (a);
  end Test;

POP-11Uredi

  'Pozdravljen svet!' =>

POV-RayUredi

  #include "colors.inc"
  camera {
   location <3, 1, -10>
   look_at <3,0,0>
  }
  light_source { <500,500,-1000> White }
  text {
   ttf "timrom.ttf" "Pozdravljen svet!" 1, 0
   pigment { White }
  }

ProcessingUredi

  println("Pozdravljen svet!");

PrologUredi

  write('Pozdravljen svet!'),nl.

PythonUredi

Python 2:

  print "Pozdravljen svet!"

Python 3:

  print("Pozdravljen svet!")

REXX, NetRexx, and Object REXXUredi

  say "Pozdravljen svet!"

RPLUredi

Glej tudi GUI sekcijo.

(Na Hewlett-Packard grafičnih kalkulatorjih, serije HP-28, HP-48 in HP-49.)

  <<
   CLLCD
   "Pozdravljen svet!" 1 DISP
   0 WAIT
   DROP
  >>

RubyUredi

Glej tudi GUI sekcijo.

  puts "Pozdravljen svet!"

SASUredi

  data _null_;
  put 'Pozdravljen svet!';
  run;

SatherUredi

  class HELLO_WORLD is
   main is 
   #OUT+"Pozdravljen svet!\n"; 
   end; 
  end;

ScalaUredi

  object HelloWorld with Application {
   Console.println("Pozdravljen svet!");
  }

SchemeUredi

  (display "Pozdravljen svet!")
  (newline)

sedUredi

(Opozorilo: potrebuje najmanj eno vrstico vhoda)

  sed -ne '1s/.*/Pozdravljen svet!/p'

Seed7Uredi

  $ include "seed7_05.s7i";

  const proc: main is func
   begin
    writeln("Pozdravljen svet!");
   end func;

SelfUredi

  'Pozdravljen svet!' print.

SimulaUredi

  BEGIN
    OutText("Pozdravljen svet!");
    OutImage;
  END

SmalltalkUredi

  Transcript show: 'Pozdravljen svet!'; cr

SMLUredi

  print "Pozdravljen svet!\n";

SNOBOLUredi

    OUTPUT = "'''Pozdravljen svet!'''"
  END

SPARKUredi

  with Spark_IO;
  --# inherit Spark_IO;
  --# main_program;

  procedure Hello_World
  --# global in out Spark_IO.Outputs;
  --# derives Spark_IO.Outputs from Spark_IO.Outputs;
  is
  begin
   Spark_IO.Put_Line (Spark_IO.Standard_Output, "Pozdravljen svet!", 0);
  end Hello_World;

SPITBOLUredi

    OUTPUT = "Pozdravljen svet!"
  END

SQLUredi

  CREATE TABLE `message` (`text` char(15));
  INSERT INTO `message` (`text`) VALUES ('Pozdravljen svet!');
  SELECT `text` FROM `message`;
  DROP TABLE `message`;

ali (Oracleov dialekt)

  SELECT 'Pozdravljen svet!' FROM dual;

ali (PL/SQL v Oracle-ju)

  BEGIN
   DBMS_OUTPUT.ENABLE(1000000);
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Pozdravljen svet!, from PL/SQL');
  END;

ali (MySQL in PostgreSQL dialekt)

  SELECT 'Pozdravljen svet!';

ali (T-SQL dialekt)

  PRINT 'Pozdravljen svet!'

ali (KB-SQL dialekt)

  select Null from DATA_DICTIONARY.SQL_QUERY

  FOOTER or HEADER or DETAIL or FINAL event
  write "Pozdravljen svet!"

STARLETUredi

  RACINE: HELLO_WORLD.

  NOTIONS:
  HELLO_WORLD : ecrire("Pozdravljen svet!").

TACLUredi

  #OUTPUT Pozdravljen svet!

Tcl (Tool command language)Uredi

Glej tudi GUI sekcijo.

  puts "Pozdravljen svet!"

TuringUredi

  put "Pozdravljen svet!"

TSQLUredi

  Declare @Output varchar(16)
  Set @Output='Pozdravljen svet!'
  Select @Output

ali preprostejši način:

  Select 'Pozdravljen svet!'
  Print 'Pozdravljen svet!'

UNIX-style shellUredi

  echo 'Pozdravljen svet!'

ali

  printf 'Pozdravljen svet!\n'

ali za vmesnik curses:

  dialog—msgbox "Pozdravljen svet!" 0 0

Grafični vmesniki (GUI)Uredi

ActionScript (Macromedia Flash MX)Uredi

  trace ("Pozdravljen svet!")

AppleScriptUredi

  display dialog "Pozdravljen svet!"

ali če hočeš, da operacijski sistme to sintetizira in dobesedno reče "Pozdravljen svet!" (brez vejice, če ne bi sintesajzer se ustavil)

  say "Pozdravljen svet!"

Cocoa ali GNUStep (v objektivnem C-ju)Uredi

  #import <Cocoa/Cocoa.h>
  @interface hello : NSObject {
  }
  @end
  
  @implementation hello
  
  -(void)awakeFromNib
  {	
    NSBeep(); // ne rabimo to samo ponavadi pisknemo
         // ko pokažemo opozorilo
    NSRunAlertPanel(@"Sporočilo od tvojega računalnika", @"Pozdravljen svet!", @"Oj!",
            nil, nil);
  }
  
  @end

Delphi, KylixUredi

  ShowMessage("Pozdravljen svet!");

FLTK2 (v C++)Uredi

  #include <fltk/Window.h>
  #include <fltk/Widget.h>
  #include <fltk/run.h>
  using namespace fltk;
  
  int main(int argc, char **argv)
  {
    Window *window = new Window(300, 180);
    window->begin();
      Widget *box = new Widget(20, 40, 260, 100, "Pozdravljen svet!");
      box->box(UP_BOX);
      box->labelfont(HELVETICA_BOLD_ITALIC);
      box->labelsize(36);
      box->labeltype(SHADOW_LABEL);
    window->end();
    window->show(argc, argv);
  
    return run();
  }

GambasUredi

Glej tudi TUI sekcijo.

  PUBLIC SUB Main()
   Message.Info("Pozdravljen svet!")
  END

GTK toolkit (v C++)Uredi

  #include <iostream>
  #include <gtkmm/main.h>
  #include <gtkmm/button.h>
  #include <gtkmm/window.h>
  using namespace std;
 
  class HelloWorld : public Gtk::Window {
  public:
   HelloWorld();
   virtual ~HelloWorld();
  protected:
   Gtk::Button m_button;
   virtual void on_button_clicked();
  };
 
  HelloWorld::HelloWorld()
  : m_button("Pozdravljen svet!") {
    set_border_width(10);
    m_button.signal_clicked().connect(SigC::slot(*this,
                     &HelloWorld::on_button_clicked));
    add(m_button);
    m_button.show();
  }
 
  HelloWorld::~HelloWorld() {}
 
  void HelloWorld::on_button_clicked() {
    cout << "Pozdravljen svet!" << endl;
  }
 
  int main (int argc, char *argv[]) {
    Gtk::Main kit(argc, argv);
    HelloWorld helloworld;
    Gtk::Main::run(helloworld);
    return 0;
  }

GTK# (v C#)Uredi

  using Gtk;
  using GtkSharp;
  using System;
 
  class Hello {
 
    static void Main()
    {
      Application.Init ();
 
      Window window = new Window ("pozdravljen svet");
      window.Show();
 
      Application.Run ();
 
    }
  }

GTK 2.x (v Euphoria)Uredi

  include gtk2/wrapper.e

  Info(NULL,"Hello","Pozdravljen svet!")

JavaUredi

Glej tudi TUI sekcija.

  import javax.swing.JOptionPane;
 
  public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pozdravljen svet!");
    }
  }

Java appletUredi

Programčki, napisani v Javi, delujejo tudi v HTML datotekah.

  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Pozdravljen svet!</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>

  Program Pozdravljen svet! pravi:

  <APPLET CODE="HelloWorld.class" WIDTH=600 HEIGHT=100></APPLET>

  </BODY>
  </HTML>
  import java.applet.*;
  import java.awt.*;

  public class HelloWorld extends Applet {
   public void paint(Graphics g) {
    g.drawString("Pozdravljen svet!", 100, 50);
   }
  }

JavaScript in JScriptUredi

JavaScript (implementacija ECMAScript-a) je odjemalski skriptni jezik, ki se uporablja za HTML datoteke. sledeča koda se lahko vstavi v katerokoli HTML datoteko:
  <script type="text/javascript">&lt;!--
  function helloWorld()
  {
    alert("Pozdravljen svet!");
  }
  //--&gt;</script>
 
  <a href="#" onclick="helloWorld(); return false;">Pozdravljen svet!</a>
Še lažji način uporabi JavaScript implicitno, kjer neposredno kliče rezervirano funkcijo alert. Prekopirajte naslednjo kodo v <body> značko:
  <a href="#" onclick="alert('Pozdravljen svet!'); return false;">Pozdravljen svet!</a>
Še lažji način vključuje uporabo brskalnika ki podpira virtualni 'javascript' protokol za izvedbo Javacsript kode. Vnesi naslednje v internetni naslov (ponavadi prilepite v naslovno vrstico brskalnika):
  javascript:alert("Pozdravljen svet!");
Obstaja nešteto načinov izvedbe:
  javascript:document.write('Pozdravljen svet!\n');

OPLUredi

See also TUI section.

(Na Psion Series 3 in kasneje združljivimi PDA-ji.)

  PROC guihello:
   ALERT("Pozdravljen svet!","","Exit")
  ENDP

ali

  PROC hello:
   dINIT "Naslov okna"
   dTEXT "","Pozdravljen svet!"
   dBUTTONS "OK",13
   DIALOG
  ENDP

Ogrodje Qt (v C++)Uredi

  #include <qapplication.h>
  #include <qpushbutton.h>
  #include <qwidget.h>
  #include <iostream>
 
  class HelloWorld : public QWidget
  {
    Q_OBJECT
 
  public:
    HelloWorld();
    virtual ~HelloWorld();
  public slots:
    void handleButtonClicked();
    QPushButton *mPushButton;
  };
 
  HelloWorld::HelloWorld() :
    QWidget(),
    mPushButton(new QPushButton("Pozdravljen svet!", this))
  {
    connect(mPushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(handleButtonClicked()));
  }
 
  HelloWorld::~HelloWorld() {}
 
  void HelloWorld::handleButtonClicked()
  {
    std::cout << "Pozdravljen svet!" << std::endl;
  }
 
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    QApplication app(argc, argv);
    HelloWorld helloWorld;
    app.setMainWidget(&helloWorld);
    helloWorld.show();
    return app.exec();
  }

REALbasicUredi

  MsgBox "Pozdravljen svet!"

RPLUredi

Glej tudi TUI sekcijo.

(Na Hewlett-Packard grafičnih kalkulatorjih serije HP-48G in HP-49G.)

  << "Pozdravljen svet!" MSGBOX >>

RTMLUredi

  Hello ()
  TEXT "Pozdravljen svet!"

SWTUredi

  import org.eclipse.swt.SWT;
  import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
  import org.eclipse.swt.widgets.Display;
  import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
  import org.eclipse.swt.widgets.Label;

  public class SWTHello {
    public static void main (String [] args) {
      Display display = new Display ();
      final Shell shell = new Shell(display);
      RowLayout layout = new RowLayout();
      layout.justify = true;
      layout.pack = true;
      shell.setLayout(layout);
      shell.setText("Pozdravljen svet!");
      Label label = new Label(shell, SWT.CENTER);
      label.setText("Pozdravljen svet!");
      shell.pack();
      shell.open ();
      while (!shell.isDisposed ()) {
        if (!display.readAndDispatch ()) display.sleep ();
      }
      display.dispose ();
    }
  }

Tcl/TkUredi

Glej tudi TUI kategorijo.

  label .l -text "Pozdravljen svet!"
  pack .l

Visual Basic vključuje VBAUredi

  Sub Main()
    MsgBox "Pozdravljen svet!"
  End Sub

Windows API (v C)Uredi

  #include <windows.h>
 
  LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
 
  char szClassName[] = "MainWnd";
  HINSTANCE hInstance;
 
  int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine,
            int nCmdShow)
  {
   HWND hwnd;
   MSG msg;
   WNDCLASSEX wincl;
 
   hInstance = hInst;
 
   wincl.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
   wincl.cbClsExtra = 0;
   wincl.cbWndExtra = 0;
   wincl.style = 0;
   wincl.hInstance = hInstance;
   wincl.lpszClassName = szClassName;
   wincl.lpszMenuName = NULL; //No menu
   wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;
   wincl.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1); //barva okna
   wincl.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); //ikona za EXE
   wincl.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); //ikona za majhen program
   wincl.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); //kurzor
 
   if (!RegisterClassEx(&wincl))
      return 0;
 
   hwnd = CreateWindowEx(0, //nič razširjenih style-ov za okno
      szClassName, //ime razreda
      "", //naslov okna
      WS_OVERLAPPEDWINDOW & ~WS_MAXIMIZEBOX,
      CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, //naj Windows določi levo in zgornje
                     //pozicijo okna
      120, 50, //širina in višina okna,
      NULL, NULL, hInstance, NULL);
 
   //prikaži okno na ekranu
   ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
 
   //izvedi sporočilno zanko
   while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)>0)
   {
      TranslateMessage(&msg);
      DispatchMessage(&msg);
   }
   return msg.wParam;
  }
 
  LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND hwnd, UINT message,
                   WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
   PAINTSTRUCT ps;
   HDC hdc;
   switch (message)
   {
   case WM_PAINT:
      hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
      TextOut(hdc, 15, 3, "'''Pozdravljen svet!'''", 13);
      EndPaint(hwnd, &ps);
      break;
   case WM_DESTROY:
      PostQuitMessage(0);
      break;
   default:
      return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam);
   }
   return 0;
  }
Ali zelo preprosto:
  #include <windows.h>
  int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine,
            int nCmdShow)
  {
    MessageBox(NULL, "Pozdravljen svet!", "", MB_OK);
    return 0;
  }

Windows Script HostUredi

  WScript.Echo "Pozdravljen svet!"

Ruby with WxWidgetsUredi

Glej tudi TUI sekcija.

  require 'wxruby'
 
  class HelloWorldApp < Wx::App
   def on_init
   ourFrame = Wx::Frame.new(nil, -1, "Pozdravljen svet!").show
   ourDialogBox = Wx::MessageDialog.new(ourFrame, "Pozdravljen svet!", "Information:", \
           Wx::OK|Wx::ICON_INFORMATION).show_modal
   end
  end
 
  HelloWorldApp.new.main_loop

XULUredi

 &lt;window xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"&gt;
  &lt;box align="center" pack="center" flex="1"&gt;
   &lt;description&gt;Pozdravljen svet!&lt;/description&gt;
  &lt;/box&gt;
 &lt;/window&gt;

Formati dokumentovUredi

ASCIIUredi

Naslednje zaporedje znakov je izraženo v [[Šestnajstiški številski sistem]|šestnajstiški]] notaciji (z znaki 'carriage return' in 'newline' na koncu zaporedja):

  48 65 6C 6C 6F 2C 20 77 6F 72 6C 64 21 0D 0A

Naslednje zaporedje znakov je izraženo v dvojiški notaciji (z cr/nl-jem kot zgoraj, in enaki vrstni red bajtov kakor zgoraj):

  00–07: 01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 00101100 00100000 01110111
  08–0F: 01101111 01110010 01101100 01100100 00100001 00001101 00001010 DONTCARE*

(* Oznaka DONTCARE se napolni za bajt #0F, kot na primer #15, ki pride po našem nizu.)

LaTeXUredi

  \documentclass{article}
  \begin{document}
   '''Pozdravljen svet!'''
  \end{document}

XHTML 1.1Uredi

(UTF-8 kodiranje.)

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sl">
  <head>
   <title>Pozdravljen svet!</title>
  </head>
  <body>
   <p>Pozdravljen svet!</p>
  </body>
 </html>

Označevalni jezikiUredi

HTMLUredi

(preprosto)

 <html>
 <body>
 <h1></p>Pozdravljen svet!</p></h1>
 </body>
 </html>

Elementa <html> in <body> nista potrebna za hitra testiranja, za <h1> je priporočljivo, da se zaključi z </h1>, tako tudi <p>, ni pa potrebno. Lahko uporabite tudi naslednje:

 <pre>Pozdravljen svet!</pre>

ali pa ga preprosto napišite brez elementov.

HTML 4.01 StrictUredi

(polno)

(UTF-8 kodiranje.)

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
 <html>
  <head>
   <title>Pozdravljen svet!</title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
   <p>Pozdravljen svet!</p>
  </body>
 </html>

XSL 1.0Uredi

(UTF-8 kodiranje.)

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8">
 <xsl:stylesheet version="1.0"
   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output method="xml" encoding="utf-8"
   doctype-system="http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126/DTD/xhtml1-strict.dtd"
   doctype-pubilc="-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"/>
  <xsl:template match="/">
   <html>
    <head>
     <title>Pozdravljen svet!</title>
    </head>
    <body>
     Pozdravljen svet!
    </body>
   </html>
  </xsl:template>
 </xsl:stylesheet>

PostScriptUredi

  /Courier findfont
  24 scalefont
  setfont
  100 100 moveto
  (Pozdravljen svet!) show
  showpage

RTFUredi

  {\rtf1\ansi\deff0
  {\fonttbl {\f0 Courier New;}}
  \f0\fs20 Pozdravljen svet!
  }

TeXUredi

  \font\HW=cmr10 scaled 3000
  \leftline{\HW Pozdravljen svet!}
  \bye

Zunanje povezaveUredi