Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu 1947 – Drugi jeziki