Para dvojni girorombiikozidodekaeder – Drugi jeziki