Alessandro Lante Montefeltro Della Rovere – Drugi jeziki