8. honvedski pehotni polk (Avstro-Ogrska) – Drugi jeziki