4. bosansko-hercegovski pehotni polk (Avstro-Ogrska) – Drugi jeziki