Wikipedija:WikiProjekt Slovenska literarna veda/Seminar pri Aleksandru Bjelčeviču: razlika med redakcijama

 
==STAREJŠA SLOVENSKA KNJIŽEVNOSTI==
poletni semester 20192020 – 90 UR
 
V seminarju imate tri obveznosti:
*1) napisati lastno seminarsko nalogo in jo v 25 minutah predstaviti (obseg je 6 do 8 strani neto);
*2) kratek (ok. ena stran, lahko rokopisni) koreferat k referatu ene sošolke, ki sestoji bodisi iz lastne alternativne interpretacije dveh od sošolke izbranih pesmi (pri čemer interpretacija ni obnova vsebine) ali dveh drugih pesmi kot dopolnilo sošolkinim ali s komentarjem o pesnikovem svetovnem nazoru ali posebno zanimivim ali pomembnim dogodkom iz življenja; in podobno - pri izboru imate proste roke, vaš koreferat naj bo zanimivo kratko dopolnilo. Koreferentka naj se poveže s sošolko, da se bosta njuna izdelka razlikovala. Koreferat oddate; če je rokopisen, oddajte fotokopijo. Referentka in koreferentka nastopita skupaj.
*3) Prebrale boste vse tiste 3 ali 4 pesmi, ki jih bodo v svojih referatih analizirale in polinkale sošolke, kar boste dokazovali s sodelovanjem v razpravi: z netrivialnimi komentarji ali zelo intrigantnimi vprašanji se morate oglasiti pri vsaj dveh (2) referatih. Komentarjev ne pišete in ne oddajate (oz. prostovoljno).
 
# Napisati seminarsko nalogo o pesniku (ali pisatelju ali literarnem delu) in jo v 25 minutah predstaviti (obseg je 5 do 8 strani neto, ne računajoč naslovnico in seznam literature). V njej mdr. natančneje interpretirate 2 do 3 pesmi, odvisno od zahtevnosti pesmi pri čemer gola obnova ne šteje za interpretacijo. Na wikiverzi 3 tedne pred nastopom objaviti linke na te pesmi.
Lastno seminarsko ODDAJTE najpozneje en teden (= eno srečanje) pred nastopom; skupaj ga bova pogledala po torkovi uri.
# Pripraviti dva (2) kratka koreferata k referatoma dveh sošolk. Koreferata ni potrebno natipkati niti ga ni potrebno oddati, lahko govorite na pamet, kot želite. Koreferat lahko sestoji ali iz (a) lastne interpretacije dveh pesmi (alternativne tistim, ki jih interpretira sošolka, ali pa drugih), tudi tu obnova ne šteje za interpretacijo; (b) ali pa s komentarjem o pesnikovi poetiki, svetovnem nazoru ali posebno zanimivem ali pomembnem dogodku iz življenja. Koreferent_ka naj se poveže s sošolkama, da skupaj pripravijo prezentacijo. Prezentacija traja eno šolsko uro, za katedrom sedijo vsi trije. Ob izbrano temo se na Wikiverzi napišeta tudi koreferentki/a.
# Prebrati pesmi, ki jih bodo sošolke in sošolci interpretirali in polinkali, in sodelovati v razpravi.
 
V enem tednu, torej najpozneje do torka 25. februarja ob izbranega pesnika/pesnico napišite svoje ime in najmanj 3 tedne pred nastopom naslove in linke interpretiranih pesmi.
Navodila za lastno seminarsko: Karkoli ste izbrali, boste deloma sledili navodilom na začetku te strani. Kadar je cilj seminarske naloge prdstaviti opus pesnice/pesnika, preberite večino njenih pesmi, od teh pa si za analizo in interpretacijo izberete 3 ali 4 pesmi (te v spodnjem seznamu naštejete in polinkate).Referat o pesnikih/pisateljih naj obsega ta poglavja (v zaporedju c, b, č, a, d):
*a) jedro referata je vaša lastna (in ne prepisana) netrivialna analiza in interpretacija ok. treh pesmi (obnove oz. povzetki ne pridejo v poštev), zato izberite pesmi, ki so oblikovno in/ali vsebinsko kompleksne,
*b) prikaz pisateljeve poetike - tematika, pesniške vrste, vplivi, stilistika itd. - in k temu za ilustracijo pokažite po eno pesem (pomagate si s strokovnoo literaturo);
*c) le tiste življenjepisne podatke (največ pol tipkane strani), ki so za vašo tematiko nujno potrbne,
*č) pisateljev siceršnji umetnostni in svetovni (politični, etični, filozofski, verski) nazor,
*d) po potrebi sočasna recepcija njegovih del.
 
Seminarsko ODDAJTE najpozneje dva tedna (= dve srečanji) pred nastopom; skupaj ga bova pogledala po torkovi uri. Prvi dve nastopajoči lahko oddata en teden pred nastopom.
 
Strokovno literaturo iščete po zgornjih navodilih: monografije so obvezne (o Levstiku Kmecl, o Jenku Bernik, o Stritarju Pogačnik, o Gregorčiču Koblar, o Aškercu Boršnik itd.), če je pesnik nima, iščite po znanstvenih izdajah (o Jarniku Erich Prunč, o Koseskem Kozma Ahačič) in po strokovnih člankih. Spletne vire, razen člankov iz znanstvenih revij, zelo odsvetujem.
 
Referat o pesniku/pisatelju naj obsega ta poglavja:
Pesniki imajo različno obsežen opus: če njegovo opus obsega več pesniških zbirk, izberite prvo oz. če njegovo zbrano delo obsega več kot eno knjigo, preberite eno knjigo zbranega dela, ostale zbirke oz. knjige pa preberite po diagonali. Pri pesnikih/pesnicah, ki imajo le eno izdano pesniško zbirko (Vodnik) in poleg tega še nezbrane revijalne objave, njegov opus pa je zbran v eni knjigi, preberete celo knjigo; enako velja za avtorje, ki zbirk niso izdal (Jarnik, Modrinjak), preberete celo knjigo.
a) kratek življenjepis (do pol tipkane strani) s poudarkom na za literaturo pomembnih etapah, do 3 točke
 
b) prikaz pisateljeve poetike – tematika in/ali motivika, pesniške vrste, stil. Za vsako ugotovitev obvezno naštejte vsaj dve pesmi, ki izkazujejo to, kar trdite, in na njih pokazati pravilnost te trditve. Primer z wikipedije o Jenku: »Jenko je pisal domoljubne pesmi (NAŠTEJ 3 PRIMERE in opiši tematiko domoljubnih pesmi), refleksivno (NAŠTEJ NAJMANJ 3 PRIMERE; ker je refleksivnost nedefiniran pojem, te tematike določi natančneje in ilustriraj s citatom iz pesmi) in parodično-satirično poezijo (NAŠTEJ NAJMANJ 3 PRIMERE in opiši predmet satire in parodije ter ilustriraj z odlomkom iz pesmi) ter dosegel vrh z nežno in trpko ljubezensko (RAZLOŽI IN NAŠTEJ 3 PRIMERE) ter razpoloženjsko liriko (RAZLOŽI IN NAŠTEJ 3 PRIMERE). Prepoznaven je tudi po pesmih iz narave. (RAZLOŽI IN NAŠTEJ 3 PRIMERE)«. 8 točk
Referat napišite za sošolce: njim morate povedati nekaj zanimivega in netrivialnega, s ciljem, da jih nekaj naučite in nad izbranim pesnikom tudi navdušite.
 
c) morebitni vplivi drugih avtorjev, 2 točki
Do petka 23. februarja ali najpozneje do torka 27. februarja ob izbranega pesnika/pesnico napišite svoje ime.
 
č) jedro referata je vaša lastna netrivialna analiza in interpretacija dveh ali treh pesmi (obnove oz. povzetki ne štejejo za interpretacijo), zato izberite pesmi, ki vas miselno in čustveno intrigirajo in ki so oblikovno in/ali vsebinsko toliko kompleksne, da zahtevajo razlago. Interpretacija naj ne bo trivialna: kar razume vsak študent slovenistike, razlage ne potrebuje. – Če izbranih pesmi še ni na spletu, postavljanje na wikviir nagrajujem. 12 točk
Do 5. marca ob svoje ime oz. izbranega pesnika in pesnico zapišite naslove TISTIH TREH PESMI (3), ki jih bomo analizirali v razredu. Te tri pesmi (lahko več, a ne nad sedem) pretipkajte na wikivir (kolikor že niso gor) in jih POLINKAJTE.
 
d) pisateljev siceršnji umetnostni in svetovni (politični, etični, verski) nazor, 2 točki
Pripišite svoje ime ob izbrani pesnici ali pesnika.
 
e) sočasna recepcija njegovih del. do 2 točki
INTERPRETACIJE
#Julija Primic v Prešernovi poeziji – dileme; podoba; interpretacija (Kaja Nakani, koreferentka Patricija Berglez, 19. 3. 2019) http://www.preseren.net/slo/3_poezije/77_magistrale.asp?fbclid=IwAR3O58NZwYNzeQK3DFGR2bG4lpcN2TFWoClEziJoMjO1QR948978nkramM0, http://www.preseren.net/slo/3_poezije/75_veselega_casa.asp?fbclid=IwAR3bx0qY4ARCvg93bdQ-q0_Bn0owLzFfvfOoryife4ykQw0_1Ic7gZf_ttM, http://www.preseren.net/slo/3_poezije/85_oci_bile.asp?fbclid=IwAR2ApKjmUKW8c3A9OTINrK3dd83ohUsw_jlhfrXONdKsCvC9u60m75IaN_A
#Humor v Vodnikovi poeziji – interpretacija pesmi (literatura o satiri) (Anuška Anderlič Zakonjšek, 2. april., koreferentka Manca Cerar)
https://sl.wikisource.org/wiki/Predgovor_za_Lublanske_Novice_4._d._Prosimca_1797, https://sl.wikisource.org/wiki/Vinske_mu%C5%A1ice, https://sl.wikisource.org/wiki/Novo_leto_(Valentin_Vodnik),
https://sl.wikisource.org/wiki/Nem%C5%A1ki_in_kranjski_konj
#Simon Gregorčič – interpretacija izbranih 3 do 5 pesmi [Patricija Berglez, koreferentka Kaja Nakani, 2. 4. 2019] https://sl.wikisource.org/wiki/So%C4%8Di, https://sl.wikisource.org/wiki/Ujetega_pti%C4%8Da_to%C5%BEba in https://sl.wikisource.org/wiki/V_pepelni%C4%8Dni_no%C4%8Di
#Simon Jenko (Katarina Špringer, koreferentka Lara Lazar, 9.4.2019) [https://sl.wikisource.org/wiki/Pesmi_(Simon_Jenko)#Obuj%C3%A9nke. Obujenke (uvodna obujenka)] [https://sl.wikisource.org/wiki/Pesmi_(Simon_Jenko)#Zakaj_me_ne_ljubi%C5%A1?. Zakaj me ne ljubiš?] [https://sl.wikisource.org/wiki/Pesmi_(Simon_Jenko)#Po_smrti. Po smrti] [https://sl.wikisource.org/wiki/Pesmi_(Simon_Jenko)#Morski_duhovi. Morski duhovi]
#Stanko Vraz – ljubezenske pesmi (Doris Jeretina; koreferentka Pia Rednak; 9.4.2019) [https://sl.wikisource.org/wiki/I._Djulabije] (43, 44, 81, 82, 94, 95), [https://sl.wikisource.org/wiki/Ve%C4%8Derke,_I._(1834)]
#Prešernove ljubezenske balade (tudi nezbrane kot Ponočnjak, Romanca od Strmega grada) v primerjavi z ljubezenskimi pesnimi (Lara Lazar, koreferentka Katarina Špringer, 16.4.2019)
[https://sl.m.wikisource.org/wiki/Ponočnjak_(France_Prešeren)]
[https://sl.m.wikisource.org/wiki/Romanca_od_Strmega_grada]
#Pavlina Pajk (Lana Djuratovič, koreferentka Jana Vaupotič, 16. 4. 2019) [https://sl.wikisource.org/wiki/Pesmi_(Pavlina_Pajk)#Ti_nisi_ljubil! Ti nisi ljubil!] [https://sl.wikisource.org/wiki/Pesmi_(Pavlina_Pajk)#Porod_ljubezni. Porod ljubezni][https://sl.wikisource.org/wiki/Pesmi_(Pavlina_Pajk)#Moj_zaklad. Moj zaklad][https://sl.wikisource.org/wiki/Pesmi_(Pavlina_Pajk)#V. Materni glasovi (peta pesem)]
#Aškerčeve pesmi in pesnitve o protestantih (Pia Rednak; koreferentka Doris Jeretina, 23. 4. 2019) [https://sl.wikisource.org/wiki/Balada_o_potresu Balada o potresu], [https://sl.wikisource.org/wiki/Lutrski_kres Lutrski kres], [https://sl.wikisource.org/wiki/Luteran_Kremenjak Luteran Kremenjak]
#Luiza Pesjak (Jana Vaupotič, 23. 4. 2019)(koreferentka Lana Djuratovič,) https://sl.wikisource.org/wiki/%C5%BDensko_%C5%BEivljenje_in_%C5%BEenska_ljubezen, https://sl.wikisource.org/wiki/Vijolice:_Pesmi_za_mladost#Ni_mo%C4%8Di, https://sl.wikisource.org/wiki/Vijolice:_Pesmi_za_mladost#Pripovedka)
#Urban Jarnik in opisna poezija narave (nature poetry; V vigredi, Zvezdje, Danica idr.)(Eva Avguštin, 7.5. 2019)
https://sl.wikisource.org/wiki/V_vigredi https://sl.wikisource.org/wiki/Zvezdje https://sl.wikisource.org/wiki/Danica_(Urban_Jarnik)
#Podoba ženske v Levstikovih delih (pesmi, proza) [Manca Cerar, 7.5.2019, koreferentka Anuška A. Zakonjšek]https://sl.wikisource.org/wiki/Bolezen_(Fran_Levstik) https://sl.wikisource.org/wiki/Sen%C4%8Dnica https://sl.wikisource.org/wiki/Pesni_(Fran_Levstik)#V_g.C3.B4zdu. https://sl.wikisource.org/wiki/Kaj_sem_Ti_storil%3F
#Pekel, vice in nebesa v verski poeziji 17. in 18. stol (Kalobški, Lavrečič, Steržinar) (Lučka Majcenovič, 14. 5. 2019, koreferentka Ana Pestotnik):<br>
Kalobški: ''Druga pesem o smrti'': https://sl.wikisource.org/wiki/Kalobški_rokopis<br>
Steržinar: ''Od poslednih reči tega človeka (9. pesem)'': https://sl.wikisource.org/wiki/Od_poslednih_reči_tega_človeka<br>
Lavrenčič: ''Od nebeškega paradiža'': https://sl.wikisource.org/wiki/Ta_deseta_pesem,_od_nebeškega_paradiža<br>
''Od pekla'': https://sl.wikisource.org/wiki/Ta_štirinajsta_pesem,_od_pekla
 
#Zlati očenaši kot primer ljudske religioznosti (Ana Pestotnik, koreferentka Lučka Majcenovič, 14. 5. 2019)
#Pesmi Ježefa Žemlje (Petra Stražišar, koreferentka Eva Avguštin)
 
Pri točkah a, b, c, e, f se lahko zgledujete pri wikipedičnih geslih o Stanku Vrazu in Josipu Stritarju.
 
#Prešernove satire (Nova pisarija, Glosa, Zabavljiv sonetje, Sveti Senan, Šmarna gora, Nebeška procesija; Kidrič, Paternu) – identifikacija tarč, njihova biografija in interpretacija pesmi
#Levstikove satire – identifikacija tarč, njihova biografija in interpretacija pesmi
#Stritarjeve satire – identifikacija tarč, njihova biografija in interpretacija pesmi
 
Način ocenjevanja (29 točk, 16 za pozitivno):
a) samostojnost in koherentnost analize in interpretacije pesmi (točka (d) zgoraj): negativno ocenjujem delež povzemanja vsebine, delež golega naštevanja stilnih sredstev, delež tuje interpretacije, pozitivno pa samostojnost analize in interpretacije, usmerjenost analize posameznih segmentov (metafor, simbolov, aliteracij …..) v razumevanje višjih segmentov in pesmi kot celote, povezovanje interpretiranih pesmi z drugimi pesmimi iste teme, refleksijo nad tematiko, problematiko;
 
(b) obseg in relevantnost uporabljene strokovne literature,
VERSKA KNJIŽEVNOST
#Ciril in Metod v slovenski literaturi 19. stoletja
#Kapelski pasijon
#Verske igre Andreja Šusterja Drabosnjaka
 
(c) samostojnost pri povzemanju strokovne literature (dobesedno prepisovanje ni dovoljeno),
 
(č) dosledno navajanje virov (razen kjer gre za splošno znane stvari),
PREDSTAVITVE PESNIKOV
#Posvetna Poezija do Pisanic – zgodovinski žanrski in tematološki pregled in analiza pesmi (literatura Koruza, Legiša, faksimile Pisanic)
#Krajnska čbelica 1-4
#Jovan Vesel Koseski
 
(d) informativnost ali redundantnost podatkov,
 
(e) koherentnost posameznih poglavij
Ko bodo naštete teme oddane, izbirajte ali iz rubrike Dodatno ali iz tem v rubrikah Wikipedija in naslov prenesite na zgornji seznam.
 
(f) in koherentnost seminarske kot celote.
Dodatno
 
 
Strokovno literaturo iščete takole: najprej boste prebrali standardne priročnike kot SBL, Enciklopedijo Slovenije in zlasti glavne literarne zgodovine: Matičino, Slodnjakovo, Pogačnik-Zadravčevo, Kosovo Primerjalno zgodovino slov. lit. in seveda opombe v zbranih delih in Kondorju. Po teh začetnih korakih so obvezne monografije (o Modrinjaku Kotnik-Pogačnik, o Jenku Bernik, o Gregorčiču Koblar, o Aškercu Boršnik itd., o Koseskem Inkret in Kozma Ahačič, o Vrazu Jež idr.), če je pesnik nima, iščite po znanstvenih izdajah njihovih del (o Jarniku Erich Prunč) in po strokovnih člankih (ne le na DLIB-u, ampak tudi v papirnih revijah). Wikipedija in bognedaj dijaški.net ne pridejo v poštev. Zgled primerno najdene strokovne literature je na VISu (kolegica iz 1. letniku prve stopnje je za Koseskega našla 21 knjig in člankov).
 
Pesniki imajo različno obsežen opus: če njegovo opus obsega več pesniških zbirk, praviloma izberite prvo ali pa tisto, ki jo strokovna literatura najbolj pohvali; Aškerc in Gregorčič imata veliko zbirk, o izboru se bomo pogovorili na govorilni uri. Pri pesnikih/pesnicah, ki zbirk niso izdal (Jarnik, Modrinjak), preberete vse pesmi iz knjige.
 
V VIS-u so troja navodila: splošna navodila za seminarske, slovenska in še angleška navodila za analizo pesmi. Od splošnih navodil morate nujno upoštevati vsaj teh šest:
 
(a) Vse pesmi, ki jih omenjate, morate tudi prebrati
 
(b) iz strokovne literature ne povzemati, česar sami ne razumete;
 
(c) Pri povzemanju tujega znanja ne uporabljati istih formulacij, ampak isto povejte po svoje;
 
(č) ne privzemati tujih vrednostnih ocen;
 
(d) za prevzete trditve sproti in dosledno navajajte vire;
 
(e) strokovnih pojmov ne definiramo in razlagamo s SSKJ, ampak z literarnoteoretskimi leksikoni, enciklopedijami.
 
Referat napišite za sošolke in sošolce: povejte jim nekaj tehtnega, ne se osmešiti s trivialnostmi. Od vas se morajo nekaj naučite in nad izbranim pesnikom tudi navdušiti.
 
V enem tednu, torej najpozneje do torka 25. februarja ob izbranega pesnika/pesnico napišite svoje ime in najmanj 3 tedne pred nastopom naslove in linke interpretiranih pesmi.
 
Prisotnost 75 %, za odsotnost tipkanje na wikipedijo na Wikviru so pripravljene za urejanje Pesmi Matije Valjavca iz leta 1855 (urediti jih je treba od str. 87 do 202) in Dvanajst večerov Antona Mahniča (do zdaj so bili pretipkani le trije večeri). Pa seveda še marsikaj drugega, glej
https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika#Besedila_za_urejanje_v_letu_2020
 
PESNIKI IN PISTELJICE
#Julija Primic v Prešernovi poeziji – dileme; podoba; interpretacija
#Štefan Modrinjak
#Urban Jarnik (lahko se osredinite na ti. opisno poezijo narave)
#Jovan Vesel Koseski
#Stanko Vraz (lahko si izberete eno tematiko)
#Simon Gregorčič (lahko si izberete eno tematiko)
#Fran Levstik
#Simon Jenko
#Anton Aškerc (lahko si izberete eno tematiko)
#Luiza Pesjak − proza
#Pavlina Pajk − proza
 
 
VERSKA KNJIŽEVNOST
# Protestantske pesmi
# Škofjeloški pasijon
#Dramatika Andreja Šusterja Drabosnjaka
#Kapelski pasijon
#Pekel, vice in nebesa v verski poeziji 17. in 18. stol (Kalobški, Lavrenčič, Steržinar)
#tema po lastnem izboru
#Levstikove satire – identifikacija tarč, njihova biografija in interpretacija pesmi
#Stritarjeve satire – identifikacija tarč, njihova biografija in interpretacija pesmi
#Posvetna Poezija do Pisanic – zgodovinski žanrski in tematološki pregled in analiza pesmi (literatura Koruza, Legiša, faksimile Pisanic)
#Krajnska čbelica 1-4
# Pesmi Leopolda Volkmerja
#Faust in Lovrenčičev Sholar iz Trente
# Pesmi in pasijoni Andreja Šusterja Drabosnjaka (Marijin pasijon, Pasijon, Pastirska igra in Igra o izgubljenem sinu)
# Pesmi Blaža Potočnika
# Pesmi Lovra Tomana
# Skalarjev rokopis: Šola tega premišljevanja (premišljevanje skrivnosti Rožnegqa venca, ok. 50 strani), Vselej ali nikoli, to je večnost (misterij pekla, ok-. 5 strani; to besedilo postaviti v okvir srednjeveških teoloških teorij pekla), Breuilolquium sv. Bonaventure, pogovor med dušo in človekom o združenju z Bogom
# Skalarjev rokopis: Breuilolquium sv. Bonaventure, pogovor med dušo in človekom o združenju z Bogom
# Martjanska (cerkvena) pesmarica
 
417

urejanj