Urbar: Razlika med redakcijama

dodanih 1.234 zlogov ,  pred 6 leti
 
== Urbarji na Slovenskem skozi stoletja ==
Za predhodnike urbarjev veljajo tradicijski kodeksi iz časa od 9. do 12. stoletja, v katerih so po kronološkem redu nanizane notice o podaritvah, zamenjavah in nakupih posesti. Drugo fazo v razvoju urbarjev predstavljajo delni ali kompletni sumarni popisi posesti in dajatev od njih. Na slovensko ozemlje se nanašajo trije ohranjeni primerki: sumarni popis posesti stolnega kapitlja v Freisingu za območje Vrbskega jezera na Koroškem (Wörthersee) iz okoli leta 1150, popis posesti Goriških grofov iz okrog leta 1200 ter »Notitia bonorum de Lonka« – kompilacija, ki je rabila za informacijo o obsegu freisinške škofijske posesti, v tem primeru gospostva (Škofja) Loka, novemu škofu Albertu von Harthausnu (1158–1184). Bolj ustaljeno obliko začnejo urbarji dobivati v 13. stoletju, iz katerega so se ohranili npr. urbarji škofov oz. škofije Briksen (Brixen), mdr. za Bled, in urbarji deželnih knezov za Bavarsko, Avstrijo in Štajersko. Dinamiko nastajanja urbarjev so krojile precej pogoste spremembe posestnega stanja.
Potreba po urbarjih se je pojavila v visokem srednjem veku, ko so začeli vrednost in donosnost posesti izražati v denarju. Razen tega so se dajatve posameznih kmetij čedalje bolj razlikovale med seboj, pravni izvor in narava posameznih dajatev se je pozabljala, javnopravne in zemljiškolastniške dajatve so se mešale med seboj, še posebno v primerih, ko je bil zemljiški gospod hkrati tudi deželni knez.<br />Popis je imel dvojno funkcijo, opisal je vrednost in donos gospodstva, hkrati pa je zabeležil obveznosti podložnikov. Na ta način je nastala pravna osnova za stare, enostransko nespremenljive pravice in omogočila vsaj delno ustaljenost kmečkih dajatev. V praksi so zemljiški gospodje spreminjali obveznosti iz tlake v naturalne obveznosti, kasneje v denarne in tudi nazaj v času razvrednotenja denarja. <br />Od začetka 16. stoletja, ko je nastal davčni sistem, so v urbarjih beležili tudi davčne obveznosti.
 
Nadaljnji razvoj urbarjev sta zaznamovali zlasti večja sistematičnost in izčrpnost, ki sta bili v veliki meri posledica potrebe in želje po učinkovitejši upravi zemljiške posesti. V urbarjih, nastalih v poznem srednjem veku, odseva temeljna struktura gospostev: večja se delijo na urade, v okviru katerih so navedene vasi in število podložniških kmetij oz. hub v posamezni vasi, v večini mlajših urbarjev najdemo tudi popise dajatev za vsako hubo posebej. Proti koncu 15. stoletja je posameznemu podložniku v urbarjih neredko dodeljena posebna stran; podložnikove dajatve in obveznosti so zapisane pregledno in kolikor toliko enotno. Leta 1498 je Maksimilijan I. (1493–1519) odredil reformo urbarjev za deželnoknežjo posest v svojih deželah, katere sad so t. i. reformirani deželnoknežji urbarji. Na  Kranjskem so se iz tega časa ohranili npr. reformirani urbarji gospostev Polhov Gradec, Prem in Radovljica ter reformirani urbar urada Kočevska Reka. Del tovrstnih urbarjev je nastal nekoliko pozneje, že v zgodnjem novem veku, pod Ferdinandom I. (1521–1564) npr. urbar gospostva Senožeče iz leta 1524.
== Vrste urbarjev ==
Za slovensko ozemlje so ohranjeni urbarji od druge polovice 12. stoletja. Vodili so jih do leta 1848, ko je bila [[zemljiška odveza]].