Etilbenzen: Razlika med redakcijama

odstranjenih 3.939 zlogov ,  pred 8 leti
nč *** posodobitev vsebine ***
(nč *** posodobitev vsebine ***)
'''Etilbenzen'''je organska kemijska spojina ('''C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>'''), katera se uvršča med aromatske ogljikovodike. Največ se uporablja v petrolkemijski industriji, kot medproizvod [[stiren]]a in v proizvodnji poilistirena, ter plastike. Običajno se nahaja v manjših količinah surove nafte, v največjem obsegu pa se ga pridobiva preko Friedel-Kraftovega aciliranja iz [[benzen]]a in [[etilen]]a. Etilbenzen se nahaja tudi kot sestavina v nekaterih barvah.
{{chembox new
| Name =
| ImageFile =
| ImageSize =
| IUPACName = 1
| SystematicName = 1
| OtherNames = 1
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| Abbreviations = 1
| CASNo = 1
| EINECS = 1
| EINECSCASNO = 1
| PubChem = 1
| SMILES = 1
| InChI = 1
| RTECS = 1
| MeSHName =1
| ChEBI =1
| KEGG = 1
| ATCCode_prefix = 1
| ATCCode_suffix = 1
| ATC_Supplemental =}}
| Section2 = {{Chembox Properties
| Formula = 1
| MolarMass = 1
| Appearance = 1
| Density = 1
| MeltingPt = 1
| Melting_notes = 1
| BoilingPt = 1
| Boiling_notes = 1
| Solubility = 1
| SolubleOther = 1
| Solvent = 1
| LogP = 1
| VaporPressure = 1
| HenryConstant = 1
| AtmosphericOHRateConstant = 1
| pKa = 1
| pKb = }}
| Section3 = {{Chembox Structure
| CrystalStruct = 1
| Coordination = 1
| MolShape = 1}}
| Section4 = {{Chembox Thermochemistry
| DeltaHf = 1
| DeltaHc = 1
| Entropy = 1
| HeatCapacity = 1}}
| Section5 = {{Chembox Pharmacology
| AdminRoutes = 1
| Bioavail = 1
| Metabolism = 1
| HalfLife = 1
| ProteinBound =1
| Excretion = 1
| Legal_status = 1
| Legal_US = 1
| Legal_UK = 1
| Legal_AU = 1
| Legal_CA = 1
| PregCat = 1
| PregCat_AU = 1
| PregCat_US = 1}}
| Section6 = {{Chembox Explosive
| ShockSens = 1
| FrictionSens = 1
| ExplosiveV = 1
| REFactor = 1}}
| Section7 = {{Chembox Hazards
| ExternalMSDS = 1
| EUClass = 1
| EUIndex = 1
| MainHazards = 1
| NFPA-H = 1
| NFPA-F = 1
| NFPA-R = 1
| NFPA-O = 1
| RPhrases = 1
| SPhrases = 1
| RSPhrases = 1
| FlashPt = 1
| Autoignition = 1
| ExploLimits = 1
| LD50 =1
| PEL = 1}}
| Section8 = {{Chembox Related
| OtherAnions = 1
| OtherCations = 1
| OtherFunctn = 1
| Function = 1
| OtherCpds =1 }}
}}
 
== Lastnosti ==
'''Etilbenzen'''je organska kemijska spojina (C6H5CH2CH3), katera se uvršča med aromatske ogljikovodike.Največ se uporablja v petrolkemijski industriji, kot medproizvod stirena in v proizvodnji poilistirena, ter plastike.Običajno se nahaja v manjših količinah surove nafte, v največjem obsegu pa se ga pridobiva preko Friedel-Kraftovega aciliranja iz '''benzena''' in '''etilena'''.Etilbenzen se nahaja tudi kot sestavina v nekaterih barvah.
Ima vonj po bencinu, [[plamenišče]] pri 23 °C, [[vrelišče]] pri 136 °C, [[parni tlak]] je 0,9 kPa pri 20 °C.
 
Snov, ki je v obliki modre tekočine, je vnetljiva. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe in razpokane kože, medtem ko hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
 
Ne meša se z vodo.
== ''' Identifikacija snovi ali pripravka:''' ==
 
== Ukrepi za prvo pomoč ==
''' Identifikacija snovi ali pripravka:'''
; Vdihovanje
Prizadeto osebo je potrebno takoj odstraniti iz nevarnega območja, jo spraviti jo na toplo in mirno mesto; v primeru če je dihanje neenakomerno ali pa je prišlo do prenehanja dihanja, je potrebno izvesti umetno dihanje.
 
; Zaužitje
Kemijski ime po IUPAC-u:etilbenzen
Ob zaužitju je potrebno izprati usta z veliko količine vode (samo v primeru, da je oseba pri zavesti) in se takoj posvetujte z zdravnikom.
 
Prizadeta oseba naj miruje. Ne sem se izivati bruhanja.
100-41-4
 
; Stik s kožo in očmi
Indeks 610023-00-4
Po stiku s kožo je potrebno odstraniti onesnažene dele oblačil.
 
Prizadete dele kože je treba umiti z milom in vodo, ter obilno spirati. Ne sme se uporabljati topil in razredčil.
Drugi sininimi:etilbenzol,feniletan,EB
 
V primeru stika snovi z očmi, je potrebno odstraniti kontaktne leče. Veke držite odprte in oči izpirajte s čisto in svežo vodo ali s posebno raztopino za izpirajne oči.Posvetovati se z zdravnikom.
''' Uporaba snovi ali pripravka:'''
 
== ''' Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:''' ==
 
Vonj po bencinu, aromatičen,
 
Vrelišče 136 C,
 
Parni tlak: 0,9 kPa pri 20 C,
 
Porazdelitveni koificent: (n-oktanol/voda log Po/W)n.p.
 
== ''' Ugotovitve o nevarnih lastnostih:''' ==
 
'''Napotki za nevarnost:'''
 
Vnetljivo,
 
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe in razpokane kože,
 
Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
 
== ''' Ukrepi za prvo pomoč:''' ==
 
'''Vdihovanje'''
 
Prizadeto osebo takoj odstraniti iz nevarnega območja.
 
Spraviti jo na toplo in mirno mesto.
 
Če je dihanje neenakomerno ali pa je prišlo do prenehanja dihanja,izvesti umetno dihanje.
 
Poklicati zdravnika.Pri nezavesti dati osebo v stabilen bočni položaj.
 
'''Zaužitje'''
 
Ob zaužitju izperite usta z veliko količine vode (samo v primeru, da je oseba pri zavesti) in se takoj posvetujte z zdravnikom.
 
Prizadeta oseba naj miruje.Ne izivajte bruhanja.
 
'''Stik s kožo in očmi:'''
Po stiku s kožo,odstraniti onesnažene dele oblačil.
 
Prizadete dele kože umiti z milom in vodo, ter obilno spirati.Ne uporabljati topil in razredčil.
 
Po stiku z očmi odstraniti kontaktne leče.Veke držite odprte in oči izpirajte s čisto in svežo vodo ali s posebno raztopino za izpirajne oči.Posvetovati se z zdravnikom.
 
== ''' Ukrepi ob požaru:''' ==
 
'''Posebne nevarnosti'''
 
== Ukrepi ob požaru ==
; Posebne nevarnosti
Vdihovanje nevarnih razkrojni produktov lahko povzroči resne okvare zdravja.
 
'''; Primerna sredstva za gašenje'''
Pena (obstojna proti alkoholu), ogljikov dioksid, prah, razpršilo (voda)
 
Pena (obstojna proti alkoholu),ogljikov dioksid,prah,razpršilo(voda)
 
Voda za gašenje ne sme zaiti v kanalizacijo ali ali vodovje.
 
== Obstojnost in reaktivnost ==
Etilamin ne sme priti v stik z močnimi kislinami, alkalnimi materiali in oksidacijskimi snovmi.
 
V primeru zgorevanja snovi nastanejo: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, dim in dušikovi oksidi.
 
== Toksikološki podatki ==
'''Posebna zaščitna oprema za gasilce:'''
* podgana - LD 50 oralno (mg/kg)
 
* kunec - LD 50 dermalno (mg/kg)
Po potrebi '''zaščita''' dihalnih organov.
 
== ''' Ukrepi ob nezgodnih izpustih ''' ==
 
 
'''Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:'''
 
Zaščitimi se pred stikom tekočine z očmi in kožo,
 
Vse nezašćitene ljudi odstraniti iz območja,
 
Zaščitno obleko pred ponovno uporabo oprati,
 
Prepovedano je kajenje
 
Potrebno je prezračevati
 
 
 
 
'''Ekološki zaščitni ukrepi'''
 
== ''' Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje ''' ==
 
''' Ravnanje'''
 
Varovati pred toploto, iskrenjem in odprtim plamenom
 
Dobro prezračiti in preprečiti vdihovanje hlapov
 
Uporablajti primerno zaščitno masko , če je zrak kontaminiran preko predpisanih mej
 
Preprečiti je potrebno nastanek statične elektrike in iskrenja
 
''' Skladiščenje'''
 
== ''' Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu ''' ==
 
'''Tehnični ukrepi'''
 
Dobro zračiti, fizično ali tehnično
 
Če je koncentracija nad mejno vrednostjo, moramo nositi dihalni aparat, ki je dovoljen za ta namen.
 
== ''' Fizikalne in kemijske lastnosti ''' ==
 
Oblika: tekoča
 
Barva: modra
 
Vonj:
 
Ph vrednost: ni uporaben
 
Sprememba stanja:
 
Vrelišče: 119-139 C
 
Tališče: p.n.r.
 
Plamenišče: +023 C ISO 3679
 
Temperatura vnetišča:
 
Eksplozijske meje:
 
Parni tlak: 8,4 hPa pri 20 C
 
Gostota: 0,915 g/cm3 rpi 20 C
 
Topnost: ne meša se z vodo
 
Viskoznost:
 
== ''' Obstojnost in reaktivnost ''' ==
 
'''Snovi''' s katerimi je potrebno preprećiti stik:
 
močne kisline
 
alkalni materiali
 
oksidacijske snovi ( da se prepreči eksotermna reakcija)
 
'''Nevarni''' razkrojni produkti, pri visokih temperaturah
 
ogljikov monoksid
 
ogljikov dioksid
 
dim
 
dušikovi oksidi
 
== ''' Toksikološki podatki ''' ==
 
Podgana - LD 50 oralno (mg/kg)
 
Kunec - LD 50 dermalno (mg/kg)
 
== ''' Ekotoksikološki podatki ''' ==
 
Etilbenzen ne sme dospeti v vodovoje ali kanalizacijo
 
== ''' Odstranjevanje ''' ==
 
Nekoristni presežki,neuporabni odpadki:
 
Odstranimo jih kot to dloloča Pravilnik o ravnanju z odpadki,
 
Ne smejo se odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki,
 
Nevarno odpadno blago izročite zbiralcem posebnih odpadkov,
 
Ne dopustite, da odteče v kanalizacijo
 
== '''Transportni podatki''' ==
 
ADR/RID razred: 3
 
Številka nevarnost: 30
 
Nalepka nevarnsoti: 3
 
Embalažna skupina: 3
 
UN številka: 1263
 
== ''' Zakonsko predpisani podatki o predpisih ''' ==
 
Oznaka v skladu s smernico 1999/45/ES
 
Simbol za nevarnost: Xn
 
Oznaka nevarnosti: zdravju škodljivo
 
== ''' Druge informacije ''' ==
 
== Ekotoksikološki podatki ==
Etilbenzen ne sme dospeti v vodovje ali kanalizacijo.
 
== Glej tudi ==
* [[nevarne snovi]]
 
{{chem-stub}}
[[Kategorija:]]
[[Kategorija:Nevarne snovi]]
360.301

urejanje