Zemljiški kataster: Razlika med redakcijama

brez povzetka urejanja
=ZEMLJIŠKI KATASTER=
 
'''Zemljiški kataster''' je [[temeljna uradna evidenca]] o zemljiščih. V zemljiškem katastru so vpisani podatki glede [[zemljišč]]. Ti podatki glede zemljišč so lega, oblika, površina, mere, katastrski razred, podatki o lastnikih zemljišč. Zemljiška knjiga pa evidentira pravna razmerja-[[stvarne pravice]] na nepremičninah. Med stvarne pravice sodi [[lastninska pravica]], [[služnostna pravica]], [[zastavna pravica]], [[odkupna pravica]], ... Te pravice na nepremičninah vodi [[zemljiška knjiga]].
 
 
=VSEBINA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA=
 
[[Parcela]] je osnovna, najmanjša enota zemljiškega katastra. Je tudi [[strnjeno zemljišče]] z evidentirano mejo, katera leži znostraj [[katastrske občine]] ter pripada istim lastnikom, označena pa je z identifikacijsko oznako, določeno številko. Vsaka parcela ima v zemljiškem katastru shranjene podatke o parcelni številki, meji parcele, dejanski rabi površine, upravljavcu premoženja, lastniku, dejanski rabi parcele, boniteti zemljišča, zemljišču pod stavbo, zelenih površinah, nerodovitnem zemljišču.
<br />
:
[[Zemljiški katastrski prikaz]]-ZKP je od leta 1998 v celoti [[digitaliziran]].
 
 
==E-ZEMLJIŠKI KATASTER==
 
Delovanje e-zemljiškega katastra zagotavlja [[geodetska uprava]]. Skrbi za dostop, vodenje, vzdrževanje, obdelavo podatkov. Elektronski dostop do zemljiškega katastra je brezplačen, namenjen je za uporabo geodetskih podatkov v upravnih postopkih in tudi informativnim potrebam javne uprave, pravnim osebam in prebivalcem.
<br />
:
====JAVNI VPOGLED V EVIDENCO TRGA NEPREMIČNIN====
 
Pri tem vpogledu dobi uporabnik podrobnejše podatke glede nepremičnin, omogoča pa mu tudi vpogled v sklenjene [[kupoprodajne posle]]. Kadar želimo vstopiti v javni vpogled moramo imeti [[številko katastrske občine]], lahko tudi samo ime katastrske občine in [[številko parcele]] ali [[številko stavbe]].
 
 
====OSEBNI VPOGLED V EVIDENCO TRGA NEPREMIČNIN====
 
Tukaj gre za brezplačno spletno storitev, potrebno pa je imeti digitalno potrdilo [[SIGEN-CA/SIGOV-CA]].
 
 
Ta vpogled je namenjen pravnim osebam, notarjem, samostojnim podjetnikom, cenilcem,...
<br />
Vpogled je mogoč v podatke zemljiškega katastra, registra prostorskih enot z ulicami in hišnimi številkami, katastra stavb, geodetskih točki,... Uporabnikom se vpogled omogoči po podpisu pogodbe o uporabi storitve vpogleda z Geodetsko upravo Republike Slovenije. Nato pa uporabnik potrebuje še uporabniško ime in geslo, ter digitalno potrdilo [[SIGEN-CA/SIGOV-CA/AL-NLB/Posta-CA]].
<br />
Če pa želimo postati uporabnik se moramo registrirati in pračati registracijo, vpogled pa se plačuje v obliki letnega nadometila.
=ZGODOVINA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA-FRANCISCEJSKEGA KATASTRA=
 
Poznamo [[Franciscejski kataster]], kateri predstavlja [[uradno evidenco]] zemljiških parcel. Ta zemljiški kataster je iz prve polovice 19. stoletja. Takrat so bili za pripravo in izdelavo katastra ustanovljeni posebni upravni organi in komisije. Okrožno komisijo je vodil okrožni glavar in pa njegov namestnik. Popise občinskih meja so opravljali geometri, uradnik, pristojnik občine, na katero je mejila. Franciscejski katastrski operat ima indikacijske slike, katastrske mape in spisovni del. Operat sestavlja zapisnik zemljiških parcel, zapisnik stavbnih parcel, izkaz površine zemljišč, abecedni seznam zemljiških posestnikov,... Arhivsko gradivo Franciscejskega katastra je nastalo v letih od 1818 do 1828. Popravki pa so nastajali kasneje.
 
 
=PRAVNE PODLAGE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA=
 
[[Pravne podlage]] za zemljiški kataster so:
 
* Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta, Ur.l. RS, št. 57/99,
=VODENJE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA=
 
Zemljiški kataster je centralna informatizirana [[zbirka podatkov]], katero vodijo upravni organi-Geodetske pisarne, Območne geodetske uprave in Glavni urad, pristoji za geodetske zadeve. Vodenje opravljajo preko [[lokalnih baz]] in s [[posebno aplikacijo]], ki poleg ažuriranih podatkov omogočajo tudi izpis, izris, izdajo in pregled podatkov zemljiškega katastra.
 
 
46

urejanj