Natrijev nitrat: Razlika med redakcijama

dodanih 2.426 zlogov ,  pred 11 leti
brez povzetka urejanja
| MeltingPt = 1
| Melting_notes = 1
| BoilingPt = 308380<sup>o</sup>C
| Boiling_notes = 380 °308<sup>o</sup>C decomp.
| Solubility = 92.1 g/100 ml (25 ºC)
| SolubleOther =
 
Molekulska teža: 84.99 g/mol<br/>Kemijska formula:NaNO<sub>3</sub>
 
== ''' Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:''' ==
 
Natrijev nitrat 7631-99-4
 
== ''' Ugotovitve o nevarnih lastnostih:''' ==
'''Napotki za nevarnost:'''
 
Nevarnost oksidacije. Stik z drugimi snovmi ali materiali lahko povzročijo požar. Zdravju škodljivo pri zaužitju ali vdihavanju. Povzroča dražanje kože, oči in dihalnih poti.
 
== ''' Ukrepi za prvo pomoč:''' ==
== ''' Ukrepi ob nezgodnih izpustih ''' ==
 
Odstranite vse vire vžiga. Prezračite področja kjer lahko pride do uhajanja ali razlitja. Nosite potrebno zaščitno opremo. Uporabljajte neiskreče orodje in opremo. Rzlitje čistite na način, da ne prihaja do razprševanja prahu v zrak. Zmanjšanje rasprševanja prahu preprečite z raspršenim vlaženjem z vodo. Manjše količine ostankov prahu se lahko odplakne v kanalizacijo z obilo vode.
 
'''Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:'''
 
 
'''Ekološki zaščitni ukrepi'''
 
 
 
''' Ravnanje'''
 
Snov hranite na hladnem, suhem in prezračevanem prostoru v tesno zaprtih posodah. Zščitite pred fizičnimi poškodbami in vlago. Izolirajte od katerega koli vira toplote ali vžiga.
 
''' Skladiščenje'''
 
Izogibajte se skaldiščenja na lesenih tleh. Skladiščite ločeno od gorljivih in oksidirajočih materialov.
 
== ''' Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu ''' ==
 
Za delavce, ki imajo opravka s to snovjo se priporoča, da je njihova izpostavljenost čim nižja.
 
Za zščito kože noste primerna zaščitna oblačila: Škornje, rokavice, delovne kombinezone ali predpasnike kakor je primerno, da se prepreči stik z kožo.
Za zaščito oči uporabljajte uporabljajte varnostna očala in/ali popolne obrazne ščitnike.
 
== ''' Fizikalne in kemijske lastnosti ''' ==
 
''' Videz'''
 
Beli kristal
 
''' Vonj '''
 
Brez vonja
 
''' Topnost '''
 
81,5 g/100 g vode pri 15 <sup>o</sup>C
 
''' Vrelišče '''
 
380<sup>o</sup>C
 
''' Tališče '''
 
308<sup>o</sup>C
 
''' Specifična teža '''
 
2,26 g/cm<sup>3</sup>
 
''' pH '''
 
vodna rastopina je nevtralna
 
 
== ''' Obstojnost in reaktivnost ''' ==
 
''' Stabilnost '''
 
Stabilen v običajnih pogojih uporabe in skladiščenja.
 
''' Nevarni produkti razgradnje '''
== ''' Toksikološki podatki ''' ==
 
Ko je snov segreta, da prihaja do razgradnje nastajajo emisije došikovih oksidov.
 
''' Inkompatibilnosti '''
 
Ob reakciji s kiselinami se sproščajo strupeni plini.
== ''' Ekotoksikološki podatki ''' ==
Stik z naslednjimi snovmi lahko povzroči eksplozijo: žveplo, oglje v prahu, aluminij, aluminijev oksid, barijev fosfid, natrijev hipofosfat.
Vlaknene organske snovi kot je les in podobni celulozni materiali lahko postanejo zelo gorljivi nitrati z impregnacijo.
 
''' Pogoji preprečevanja nesreč '''
 
Izogibajte se toploti, ognju, virov vžiga,udarcev, trenja.
 
== ''' OdstranjevanjeEkološki podatki ''' ==
 
''' Vpliv na okolje '''
 
Informacij ni mogoče najti
 
''' Okoljska toksičnost '''
 
Informacij ni mogoče najti
 
== ''' Odstranjevanje ''' ==
 
Natrijevega nitrata ni mogoče odstraniti/shraniti kod odpadek za predelavo ali reciklažo, vendar je z njim potrebno ravnati kod z nevarnim odpadkom. Snov je potrebno shranjevati v primerne zabojnike, upoštevati je potrobno veljani lokalni in državni zakon.
 
 
20

urejanj