Pona

jezikovni element

Pona (afiks) je morfem, ki je dodan pred ali za koren besede. Poznamo predpone, pripone, medpone in popone.

Pona Primer Lastnosti
predpona pre-star Korenu daje vrednost samostalnika, pridevnika, glagola …
pripona star-ost Odločajo o pripadnosti besede določeni besedni vrsti ali oblikovni skupini.
medpona star-o-daven Po navadi povezuje dva korena ali pa besedi iz različnih besednih družin.
popona starati se Stoji za besedo ter je od nje ločena s presledkom.

Dele besede, ki izražajo sklone, glagolske osebe in števila, imenujemo končnice (npr. lipa -e -i itd., delam -š, lipa -i -e, delam -va –mo). Besedni del pred končnico se imenuje osnova tiste oblike (zg. npr lip-). Končnice so le del pripone.

Vir

Toporišič J. Slovenska slovnica. 4., prenovljena in dopolnjena izdaja, Maribor: Obzorja, 2004.