Natrijev cianoborohidrid

Natrijev ciaonoborohidrid (formula NaBH3CN) je trda snov, ki nastane kot stranski produkt pri proizvodnji natrijevaga hidrida in je strupena in zdravju škodljiva snov.

Natrijev cianoborohidrid
Natrijev cianoborohidrid
Imena
Druga imena
natrijev cianotrihidridoborat
Identifikatorji
3D model (JSmol)
ECHA InfoCard 100.043.001
EC število
  • 247-317-2
  • InChI=1S/CBN.Na/c2-1-3;/q-1;+1
  • [B-]C#N.[Na+]
Lastnosti
NaBH3CN
Molska masa 62.84 gmol−1
Videz belkast prašek, higroskopnost
Gostota 1.20 g/cm3
Tališče 241 °C (466 °F; 514 K) decomposes
212 g/100 mL (29 °C)
Topnost soluble in diglyme, tetrahydrofuran, methanol
slightly soluble in methanol
insoluble in diethyl ether
Nevarnosti
Glavne nevarnosti Fatal if swallowed, in contact with skin or if inhaled
Contact with acids liberates very toxic gas
Contact with water liberates highly flammable gas
Varnostni list Sigma Aldrich[1]
GHS piktogrami Predloga:GHSpPredloga:GHSpPredloga:GHSp
Opozorilna beseda Pozor
H228, H300, H310, H330, H314, H410
P210, P260, P264, P273, P280, P284
NFPA 704 (diamant ognja)
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 3: Liquids and solids that can be ignited under almost all ambient temperature conditions. Flash point between 23 and 38 °C (73 and 100 °F). E.g. gasolineHealth code 4: Very short exposure could cause death or major residual injury. E.g. VX gasReactivity code 2: Undergoes violent chemical change at elevated temperatures and pressures, reacts violently with water, or may form explosive mixtures with water. E.g. white phosphorusSpecial hazards (white): no code
3
4
2
5 mg/m3 (TWA)
Sorodne snovi
Drugi anioni Sodium borohydride
Sorodne snovi Lithium aluminium hydride
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Fizikalne lastnosti

uredi

Snov je potrebno obvarovati pred: vročino, ognjem, vžigalnimi napravami, vodi, vlažnim zrakom, močnimi kislinami in močnimi oksidanti. Močne kisline na Natrijev cianoborohidridu sproščajo vodikove cianide. Sproščanje Natrijevega cianoborohidrida povzroča izpust vodikovega cianida v ozračje, zato moramo biti pozorni pri odpiranju zabojnikov, kjer je snov notri.

Tudi čeprav je struktura molekule NaBH3CN (Natrijev ciaonoborohidrid) vodno občutljive, se lahko uporablja za nastopanje reakcijev v vodnem okolju.

Ugotovitve o nevarnih lastnostih

uredi
Napotki za nevarnost

Nevarno za okolje, zelo strupeno, zelo vnetljivo, zelo strupeno pri vdihavanju, stiku s kožo in zaužitju, pri stiku s kislino se sprošča zelo strupen plin.

Druge nevarnosti za ljudi in okolje

Povzroča opekline, zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroča dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Ukrepi za prvo pomoč

uredi
Zaužitje

Če je oseba pri zavesti, izperite ustno votlino z vodo in takoj pokličite zdravnika, ne povzročajte bljuvanja.

Vdihovanje

Pojdite na svež zrak, če oseba ne diha ji dajte umetno dihanje, če je dihanje oteženo ji dajte kisik.

Stik s kožo

Izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut, odstranite vsa oblačila, ki so prišla v stik s snovjo, pokličite zdravnika.

Stik z očmi

Izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut, pomagajte si s prsti in odmaknite veke od zrkel.

Ukrepi ob požaru

uredi
Posebne nevarnosti

Vnetljivo, v stiku z vodo se sprošča vodikov plin, ki je zelo vnetljiv in eksploziven, v prahu možnost eksplozije.

Primerna sredstva za gašenje

Gasilni aparat na prah, ne uporabljajte vode

Posebna zaščitna oprema za gasilce

Zaščitna obleka, namestitev dihalnega aparata.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih

uredi
Previdnostni ukrepi ob izlivu

Evakuirajte območje, izključite vse povzročitelje užiga, uporabljajte orodja, ki se ne iskrijo.

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi

Oblečite zaščitno obleko, gumijaste čevlje in gumijaste rokavice.

Metode čiščenja

Pokrite s suhim apnom, peskom ali sodo bikarbono, postavite v pokrit zaboj, izogibajte se dvigovanja prahu, prezračite območje previdno pometite ostanke in izperite z vodo.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje

uredi
Ravnanje

Ne vdihujte praha, pazite da ne pride v oči, na kožo ali obleko, izogibajte se vsem kontaktom, odprite pazljivo.

Skladiščenje

Imejte močno zaprto, čuvajte stran od vročine, isker, ognja ter vode.

Posebne zahteve

V embalaži se lahko razvije pritisk, odpirajte previdno. Higroskopski. Rokovanje in skladiščenje pod neaktivnim plinom.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu

uredi
Tehnični nadzor

Varnostni tuš in kopel za oči, neiskreče orodje, maska proti hlapom.

Osebna zaščitna oprema

Uporabljajte plinske maske, testirane in odobrene s strani ustreznih standardov (CEN). Če je maska edino sredstvo zaščite, uporabite masko za celi obraz. Uporabljajte ustrezne kemično odporne rokavice. Uporabite zaščitna očala in ščit za obraz.

Splošni higienski ukrepi

Pred ponovno uporabo operite oblačila, zavrzite kontaminirano obutev.

Obstojnost in reaktivnost

uredi
Obstojnost

Obstojno. Neobstojno v stiku z vlažnim zrakom ali vodo. Preprečite kontakt z vodo, kislino in oksidatorji.

Škodljivi stranski produkti pri razgradnji

CO, CO2, dušikovi oksidi, vodikov cianid, borovi oksidi, eksploziven vodikov plin.

Toksikološki podatki

uredi
Stik s kožo

Povzroča opekline, pri absorpciji skozi kožo je lahko usodno.

Stik z očmi

Povzroča opekline.

Vdihavanje

Zelo škodljivo za sluznico in zgornji del dihal.

Ciljni organ

Kri.

Znaki in simptomi izpostavitve

Absorpcija skozi kožo povzroči tvorjenje methemoglobina, ki pri zadostni koncentraciji povzroča cianozo. Znaki se lahko pojavijo, šele po 2-4 urah ali več. Kolikor vemo kemične, fizične in toksikološke lastnosti niso bile še vse raziskane. Učinki izpostavitve so lahko tudi: opekline, kašelj, sopenje, vnetje grla, plitko dihanje, glavobol, slabost in bruhanje. Snov je izredno nevarna za sluznico in zgornji del dihal, oči in kožo. Vdihavanje lahko povzroča napad kašlja, vnetje bronhijev lahko pa je tudi usodno.

Glej tudi

uredi
  1. Sigma-Aldrich Co., Sodium cyanoborohydride. Pridobljeno 2014-11-09.