Nagrade in priznanja Izidorja Cankarja

slovenske nagrade na področju umetnostne zgodovine

Nagrada in priznanja Izidorja Cankarja so slovenske nagrade na področju umetnostne zgodovine, ki jih Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo podeljuje od leta 1999 na vsaki dve leti, 22. aprila, na rojstni dan Izidorja Cankarja.

Podeljuje se nagrade za življenjsko delo in priznanja, poleg teh pa od leta 2007 častna priznanja. Posebno priznanje so podelili le leta 2003.

Prejemniki nagrade uredi

Leto Nagrajenci Ustanova Delo
1999 Jelisava (Špelca) Čopič Narodna galerija v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani za delo na področju umetnostne zgodovine
2001 Emilijan Cevc ZRC SAZU za delo na področju raziskav umetnostne zgodovine
2001 Nace Šumi Oddelek za umetnostno zgodovino FF, Dekanat FF, Znanstveni inštitut za delo na področju umetnostne zgodovine in konservatorstva; za vlogo pedagoga, za ustanovitev in vodenje Znanstvenega inštituta
2003 Sergej Vrišer Oddelek za umetnostno zgodovino FF preučevalec slovenskega baroka
2005 Janez Höfler Filozofska fakulteta v Ljubljani za zasluge pri pedagoškem delu na oddelku za umetnostno zgodovino filozofske fakultete v Ljubljani in oblikovanju mlajše generacije slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, za zasluge pri promociji slovenske umetnostne dediščine in umetnostne zgodovine v mednarodnem prostoru ter za izjemen znanstveni opus, v katerem se je enakomerno posvečal tako slovenski kot srednjeevropski in italijanski umetnosti
2007 Stane Bernik Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani za raziskovalno in pedagoško delo na področju novejšega urbanizma, arhitekture in oblikovanja kot tudi za uredniško delo pri revijah Sinteza in Zbornik za umetnostno zgodovino
2009 Tomaž Brejc Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani za izjemno raziskovalno delo na področju umetnostne zgodovine
2009 Lojze Gostiša za raziskovalno in organizacijsko delo na področju umetnostne zgodovine
2011 Mirko Kambič za več kot štiridesetletno proučevanje in predstavljanje slovenske in svetovne fotografije
2013 Ivan Stopar ZVKDS, OE Celje za izjemen prispevek na področju kastelologije
2015 Jure Mikuž za izjemen prispevek k metodologiji umetnostnozgodovinskega raziskovanja na Slovenskem
2017 Damjan Prelovšek Znanstveni inštitut ZRC SAZU za izjemen prispevek na področju raziskovanja slovenske arhitekture, zlasti arhitekture Jožeta Plečnika
2019 Ferdinand Šerbelj Narodna galerija za življenjsko delo pri preučevanju baročnega slikarstva
2021 Ana Lavrič Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU za življenjsko delo pri raziskovanju starejše likovne umetnosti na Slovenskem
2023 Blaž Resman Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU za življenjsko delo pri raziskovanju starejše likovne umetnosti na Slovenskem

Prejemniki priznanja uredi

Leto Nagrajenci Ustanova Delo
1999 Breda Ilich Klančnik za muzejskogalerijsko delo na področju umetnostne zgodovine
1999 Andreja Žigon za uredniško delo na področju umetnostne zgodovine
2001 Janez Balažic
2001 Tatjana Wolf Bellotto
2003 Ana Lavrič za kritično izdajo Dolničarjeve Zgodovine ljubljanske stolne cerkve s transkripcijo, prevodom in spremno študijo
2005 Barbara Borčič direktorica Zavoda SCCA-Ljubljana
2005 Barbara Murovec Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU
2005 Nina Pirnat Spahić vodja galerijskega programa Cankarjevega doma
2007 Mateja Breščak, Andrej Hirci, Matej Klemenčič, Barbara Murovec, Ivo Nemec, Tamara Trček Pečak Trček Pečar, Breščak, Hirci (Narodna galerija v Ljubljani), Klemenčič (Oddelek za umetnostno zgodovino FF), Murovec (Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU), Nemec (Restavratorski center ZVKDS) za uspešno izveden projekt Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem
2007 Jana Intihar Ferjan Moderna galerija v Ljubljani za biografsko in bibliografsko delo na področju novejše slovenske umetnosti
2007 Blaž Resman za raziskovalno delo na področju baročnega kiparstva in arhitekture, predvsem pa za monografijo Kiparstvo poznega baroka na Gorenjskem
2009 Janez Balažic Pokrajinski muzej Murska Sobota za razstavni projekt Umetnine iz Prekmurja: od romanike do modernizma
2009 Metoda Kemperl Pedagoški fakulteta in Filozofska fakulteta v Ljubljani za raziskovalno delo na področju baročne umetnosti, predvsem za znanstveno monografijo Korpus poznobaročne sakralne arhitekture na slovenskem Štajerskem in za razstavni projekt Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem (1786-1849)
2009 Helena Seražin Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem za znanstvene monografije Arhitekt Giorgio Massari (1687-1766): sakralna arhitektura na Goriškem, v Furlaniji, Istri in Dalmaciji, Kultura vile na Vipavskem in Goriškem od 16. do 18. stoletja in Poročila in risbe utrdb arhitekta Giovannija Pieronija
2011 Mija Oter Gorenčič za monografijo Deformis formositas ac formosa deformitas. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji
2011 Bojana Piškur za zasnovo, organizacijo in izvedbo razstave Vse to je film! Eksperimentalni film v Jugoslaviji med 1951 in 1991 v Moderni galeriji v Ljubljani
2011 Breda Ilich Klančnik, Gojko Zupan za celostno predstavitev slikarja Zorana Mušiča s poudarkom na Mušičevem letu 2009
2013 Igor Sapač za raziskovalno delo in prispevek k ohranjanju slovenske grajske dediščine
2013 Blaž Resman, Helena Seražin Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU Resman (za uredništvo celotne serije), Seražin (za souredništvo prvih treh zvezkov Umetnostne topografi je Slovenije)
2013 Marjeta Ciglenečki, Polona Vidmar, Janez Höfler Na Univerzi v Mariboru ter v organizaciji Filozofske fakultete UM in Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva ter pod pokroviteljstvom Mednarodnega odbora za umetnostno zgodovino (CIHA) za organizacijo in izvedbo mednarodnega projekta Umetnost okrog 1400
2015 Tine Germ Oddelek za umetnostno zgodovino FF za prispevek k strokovnemu spoznavanju ikonografi je in njenemu posredovanju zainteresirani javnosti
2015 Matej Klemenčič Oddelek za umetnostno zgodovino FF za monografijo Francesco Robba (1698–1757). Beneški kipar in arhitekt v baročni Ljubljani
2017 Primož Lampič za monografijo Svetloba kot barva. Obarvana in barvna fotografija ter barvni tisk na Slovenskem od začetkov do leta 1945
2017 Jože Muhovič za Leksikon likovne teorije
2017 Igor Sapač, Franci Lazarini za monografijo Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem
2019 urednika Franci Lazarini in Miha Preinfalk ter avtorji Matjaž Grahornik, Žiga Oman, Igor Sapač, Polona Vidmar, Andrej Hozjan, Primož Predan, Tina Košak, Lilijana Urlep, Valentina Bevc Varl, Mihela Kajzer Cafnik, Andrej Magdič, Eva Sapač za monografijo Dvorec Betnava
2019 urednik Luka Vidmar in avtorji Mija Oter Gorenčič, Metoda Kemperl, Gašper Cerkovnik, Katra Meke, Matej Klemenčič, Martina Malešič, mag. Nataša Polajnar Frelih, Ines Babnik, Magda Miklavčič Pintarič, Ana Pokrajac Iskra, Irena Žmuc, Bernarda Županek, Aleš Maver, Marjeta Šašel Kos, Metoda Kokole, Janez Mlinar, Janez Weiss, Matija Ogrin, Blaž Zabel, Lilijana Žnidaršič Golec za monografijo Križanke
2021 Nataša Golob za monografijo Prvo stoletje Oddelka za umetnostno zgodovino
2021 urednika in avtorji za monografijo Na robu: Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941)
2023 Katra Meke za razstavni projekt Fortunat Bergant (1721–1769)
2023 Matej Klemenčič, Enrico Lucchese za organizacijo in izvedbo mednarodnega simpozija Patrons, Intermediaries and Venetian Artists in Vienna and Imperial Domains (1650–1750) ter uredništvo istoimenske znanstvene monografije
2023 Oddelek dokumentacija – arhiv Moderne galerije in kustosinje Jana Intihar Ferjan, Bojana Rogina, Teja Merhar za izjemni prispevek k oblikovanju, hranjenju in proučevanju arhiva podatkov na področju likovne/vizualne umetnosti 20. in 21. stoletja na Slovenskem

Prejemniki posebnega priznanja uredi

Leto Nagrajenci Ustanova Delo
2003 Neva Štembergar za oblikovanje društvenih gradiv, gradiv za Moderno galerijo, bienale industrijskega oblikovanja

Prejemniki častnega priznanja uredi

Leto Nagrajenci Ustanova Delo
2007 Inge Pfleiderer Malačič

posthumno

za vrhunske prevode slovenskih umetnostnozgodovinskih besedil v nemški jezik
2009 ni bilo podeljeno
2011 Milena Kožuh Šubičeva gimnazija v Ljubljani, Univerza za tretjo življenjsko obdobje za dolgoletno pedagoško delo in popularizacijo likovne umetnosti
2013 Nuša Lapajne za donacijo več umetniških del svojega očeta? (oče= Tone Lapajne!!?), slikarja Lojzeta Spazzapana Narodni galeriji, Ljubljana in Pilonovi galeriji v Ajdovščini
2015 Anton Toni Biloslav za uspešno vodenje Obalnih galerij, Forme vive v Portorožu, Piranskih dni arhitekture, Galerije A+A v Madridu in Benetkah ter sooblikovanje Zbirke sodobne umetnosti
2017 ni bilo podeljeno
2019 Salvator Žitko za temeljni doprinos k preučevanju kulturne dediščine Slovenske Istre
2021 Alenka Klemenc za prispevek k strokovni leksiki, za prevajalsko delo in za sodelovanje z institucijami in posamezniki
2023 ni bilo podeljeno

Viri uredi

Nagrajenci

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi