Mandatno-imunitetna komisija Državnega zbora Republike Slovenije

Mandatno-imunitetna komisija (kratica MIK) je stalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije.

Od vključno četrtega mandata dalje se ta komisija imenuje Mandatno-volilna komisija Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje uredi

Delovanje komisije je določeno v Poslovniku državnega zbora:

Mandatno-volilna komisija:

- opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, - obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, - obvešča zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, - obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja, - obravnava vprašanja iz pristojnosti državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora, - predlaga državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora, - daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, - sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretarja,

- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora.

Sestava uredi

1. državni zbor Republike Slovenije
2. državni zbor Republike Slovenije
3. državni zbor Republike Slovenije

Viri in opombe uredi

Glej tudi uredi