Lezenje materiala

Lezenje materiala je časovno odvisna deformacija. Lezenje se pojavi, če je temperatura višja od 40 % Tt (tališča kovine), napetosti v materialu pa so manjše od napetosti tečenja pri isti temparaturi.

Material je obremenjen s konstantno silo (lahko tudi napetostjo), vendar se zaradi toplotno aktiviranih procesov, ki potekajo v njem, s časoma deformira (trajna deformacija se s časom povečuje). Pri preizkusu lezenja dobimo krivuljo lezenja, na kateri je podana odvisnost deformacije preizkušanca od časa preizkusa.

Deformacija se navadno pojavlja na treh stopnjah:

  • primarno lezenje - hitrost deformacije s časom pojema
  • sekundarno lezenje - hitros deformacije se z časom ne spreminja (je konstantna)
  • terciarno lezenje - hitrost deformacije s časom narašča in končno privede do loma preizkušanca.