Léktor (latinsko lector - bralec, čitatelj) je beseda, ki je proti koncu srednjega veka v srednji Evropi označevala akademsko izobraženega učitelja, šele v preteklem stoletju pa se je pomensko specializirala v učitelja tujega jezika.

Beseda lektor je tujka, prevzeta prek nemščine (Lektor) iz latinščine lector - bralec, in ima zdaj več pomenov:

  • lektor - predavatelj na visokih šolah za praktični pouk zlasti tujih jezikov
  • lektor - sodelavec založbe, radia, televizije, gledališča, ki pregleduje, jezikovno obdeluje, ocenjuje in jezikovno popravlja prispele rokopise
  • lektor nekdaj - kdor glasno bere drugim
  • lektor v cerkvi - bralec pri cerkvenem obredu
  • Verbič, France, Slovar tujk, Cankarjeva založba, Ljubljana 1979
  • Slovar slovenskega knjižnega jezika, Druga knjiga, DZS, Ljubljana 1980
  • Snoj, Marko, Slovenski etimološki slovar, Založba Modrijan, Ljubljana 2003