Cikel citronske kisline (poznan tudi pod imenom cikel trikarboksilnih kislin ali Krebsov cikel - imenovan po Hansu Aldolfu Krebsu, ki je prvi prepoznal cikel) je zaporedje več kemijskih reakcij, ki potekajo v živih celicah, pri tem pa uporabljajo kisik kot del celičnega metabolizma. V aerobnih organizmih je cikel citronske kisline del metabolne poti, ki je vključena v kemijske spremembe ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin v ogljikov dioksid in vodo, nastane pa tudi energija.

Krebsov cikel je drugi od treh metabolnih poti, ki so vključene v katabolizem energijske molekule in nastanek ATP. Druga dva procesa sta glikoliza in oksidativna fosforilacija. Reakcije Krebsovega cikla potekajo pri evkariontih v mitohondrijskem matriksu, pri prokariontih pa v citoplazmi.

Cikel citronske kisline omogoča tudi nastanek prekurzorjev za številne spojine, kot so aminokisline, in nekatere od teh reakcij so zelo pomembne v celicah, kjer se dogaja fermentacija.

Pregled reakcij uredi

Celokupna reakcija Krebsovega cikla:

Acetil-CoA + 3 NAD+ + FAD + GDP + Pi + 2 H2O + 1 CoA-SH → 2 CoA-SH + 3 NADH + 3 H+ + FADH2 + GTP + 2 CO2 + 1 H2O


Dva ogljika se oksidirata do CO2. Energija, ki se pri teh reakcijah sprosti, se shrani v obliki GTP, NADH in FADH2. NADH in FADH2 sta koencima v reakcijah oksidativne fosforilacije.

Korak Substrat Encim Tip reakcije Reaktanti/
Koencimi
Produkti/
Koencimi
Opombe
1 oksaloacetat citrat-sintaza kondenzacija Acetil-CoA CoA-SH
2 citrat akonitaza dehidracija H2O
3 cis-akonitat akonitaza hidracija H2O
4 izocitrat izocitrat-dehidrogenaza oksidacija NAD+ NADH + H+
5 oksalosukcinat izocitrat-dehidrogenaza dekarboksilacija H+ CO2
6 α-ketoglutarat α-ketoglutarat-dehidrogenaza oksidativna
dekarboksilacija
NAD+ +
CoA-SH
NADH + H+
+ CO2
7 sukcinil-CoA sukcinil-CoA-sintetaza hidroliza GDP
+ Pi
GTP +
CoA-SH
ali ADP->ATP
8 sukcinat sukcinat-dehidrogenaza oksidacija FAD FADH2
9 fumarat fumaraza adicija (H2O) H2O
10 L-malat malat-dehidrogenaza oksidacija NAD+ NADH + H+