Kloriranje je kemijski postopek, pri katerem se nek (predvsem vodikov) radikal zamenja z atomom klora. Velikokrat se pojavlja kot substitucija pri alkanih, adicija pri alkenih in alkinih in elektrofilna substitucija pri benzenu oziroma aromatskih ogljikovodikih. Vodikov atom se zamenja z atomom klora, iz drugega klorovega atoma in atoma vodika pa nastane vodikov klorid.

Opomba: pri substituciji so stranski produkti, pri adiciji pa ne

Substitucija uredi

CH3–CH3 + Cl2 → CH3–CH2–Cl + HCl

Etan + klor → kloroetan + vodikov klorid

Adicija uredi

CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl–CH2Cl, CH2Cl–CH2Cl + Cl2 → CHCl2–CHCl2

Eten + klor → dikloroetan, dikloroetan + klor → tetrakloroetan