Glavne ceste v Sloveniji so namenjene prometnemu povezovanju med pomembnejšimi središči regionalnega pomena; navezujejo se na ceste enake ali višje kategorije v državi in na cestne sisteme sosednjih držav; njihov sestavni del so tudi posebni priključki nanje, če so zgrajeni (Zakon o cestah). Glavna cesta ima v prostoru funkcijo tako daljinske kot povezovalne ceste.

Glavna cesta I. reda v Črnovi

Zgodovina

uredi

Kategorizacija cest se je v preteklosti pogosto spreminjala. Tako so bile pomembnejše ceste v Sloveniji po vojni imenovane ceste I. reda, od leta 1971 dalje, so se imenovale magistralne ceste, od leta 1997 dalje pa velja pojem glavna cesta.

Sistematika

uredi

Glavne ceste delimo na glavne ceste I. reda in glavne ceste II reda. Z glavnimi cestami upravlja in jih vzdržuje Direkcija RS za infrastrukturo (prej Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC)), ki deluje kot organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo. Državne ceste so označene s tablico na razdalji vsakih 500 m.

Lastnosti

uredi

Glavna cesta je namenjena vsem vrstam cestnega prometa, ima dvo- ali večpasovno vozišče z nivojskimi ali po potrebi izvennivojskimi križanji z ostalimi prometnicami in izvennivojska križanja z železniško progo. Na glavnih cestah v Sloveniji velja splošna omejitev hitrosti 90 km/h. V odvisnosti od terena so predvidene tudi druge projektne hitrosti in sicer za ravninski in gričevnat teren 90 km/h, za hribovit 70 km/h in gorski teren 60 km/h. Od tega so odvisni vsi ostali tehnični elementi glavne ceste kadar se načrtujejo rekonstrukcije. Za različne projektne hitrosti in funkcije ceste v prostoru je odvisna tudi širina voznega pasu in znaša od 2,75 m do 3,50 m. Sestavni del cestišča je tudi robni pas (širine 0,25 m do 0,50 m), bankina (širina 1,0 m do 1,5 m) ter elementi odvodnjavanja (koritnice, jarki, mulde).

Z namenom preprečitve škodljivih vplivov posegov v prostor ob državni cesti, na državno cesto in prometa na njej je ob cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Ta znaša za glavne ceste 25 m. DRSC izdaja soglasja za posege v varovalni pas ceste za naslednje vode gospodarske javne infrastrukture (GJI): kanalizacija, vodovod, elektrovod, plinovod, toplovod in telekomunikacijski vod kot tudi transportne naprave (žičnice, trakovi). Priključki občinskih in nekategoriziranih cest ter individualni priključki morajo biti na glavnih cestah urejeni oziroma zgrajeni v skladu s soglasjem, ki ga izda DRSC. Križišča morajo biti urejena s pasovi za zavijanje, semaforji ali zgrajena kot krožišča. Na glavnih cestah morajo biti avtobusna postajališča izven vozišča.

  • Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010)
  • Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005)

Zunanje povezave

uredi