Fenotiazin

Fenotiazin je organska spojina, ki se pojavlja v različnih antipsihotikih in antihistaminskih drogah. S kemijsko formulo je Fenotiazin zapisan takole: S(C6H4)2NH. Njegova rumena triciklična spojina je topna v ocetni kislinim, benzenu in etru. Fenotiazin se mnogo uporablja pri proizvodnji zdravil, barvil in insekticidov. V kemiji in farmakologiji so vsi del njih, s spremembo posameznih delov molekule (zlasti za nadomestitev) drugotnega pomena skupini fenotiazinski derivati.

strukturana formula fenotiazin
strukturana formula fenotiazin 3D
Fenotiazin
Imena
IUPAC ime
Phenothiazine
Identifikatorji
ECHA InfoCard 100.001.997
Lastnosti
C12H9NS
Molska masa 199,27g/mol
Videz tekočina
Gostota 893 kg/m3
Tališče 185 °C
Vrelišče 371 °C
0,00051g/L(20 °C)
Nevarnosti
R-stavki (zastarelo) R43, R52/53
S-stavki (zastarelo) S61, S2
Plamenišče 272 °C
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
2000mg/kg
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Snov se uporablja kot strojno olje.

Ugotovitve o nevarnih lastnostihUredi

Fenotiazin je škodljiv za vodne organizme, saj lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje in povzroči lahko tudi alergijsko reakcijo. Pripravek fenoteazina ni razvrščen med vnetljive, vendar je kljub temu gorljiv.

Ukrepi za prvo pomočUredi

Vdihovanje

V primeru vrtoglavice ali slabosti je potrebno ponesrečenca prenesti na svež zrak, če pa se pojavljajo trajajoče teževa je potrebno poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje

Pri zaožitju fenoteazina je potrebno usta sprati z veliko vode, poiskati zdravniško pomoč in ne izzvati bruhanja.

Stik s kožo in očmi

Onesnažena in s produktom prepojena oblačila je potrebno takoj sleči. Ko pride Fenoteazin v stik s kožo jo je potrebno temeljito sprati z vodo in milom, v primeru trajajočih težav pa poiskati zdravniško pomoč. Pri uporabi visokotlačne opreme lahko produkt prehaja skozi kožo. če pride do prehajanja produkta skozi kožo je potrebno ponesrečenca takoj napotiti v bolnišnico in ne čakai da se simptomi razvijejo. Če pa pride Fenoteazin v stik z očmi jih je potrebno z odprtimi vekami spirarti pod tekočo vodo najmanj 15 minut, v primeru trajajočih težav pa poiskati zdravniško pomoč.

Ukrepi ob požaruUredi

Posebne nevarnosti

Posebno nevarnost pri požaru lahko povzročijo produkti ki se sproščajo med požarom. Najbolj pogosti so kompleksna mešanica letečih trdih ter tekočih delcev ter plinov, ogljikov monoksid ter nedefinirane organske in anorganske spojine.

Primerna sredstva za gašenje

Primerno sredstvo za gašenje je pena ali pa suh kemični prah. V primeru manjših požarov se pa lahko uporablja tudi ogljikov dioksid, pesek in zemlja.

Posebna zaščitna oprema za gasilce

Pri gašenju je potrebno uporabiti samostojen dihalni aparat, ter uporabiti zaščitna sredstva.

RavnanjeUredi

Kadar pride do [[tvorjenje|tvorjenja hlapov, meglic ali aerosolov poskrbimo za ustrezno lokalno odsevanje. Preprečiti moramo dolgotrajen stik produkta s kožo, kadar pa se rokujemo s produktom v sodih je potrebno nositi zaščitno obutev in zaščitne rokavice. Preprečiti moram razlitje produkta, materiale ki pa smo jih uporabili za absorbacijo produkta pa je potrebno takoj odstarniti v skladu s predpisi, saj predstavljajo požarno nevarnost.

SkladiščenjeUredi

Izdelek je potrebno hraniti v originalno tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Hraniti ga je potrebno v hladnem, suhem in dobro prezračenem prostoru. Zavarovati ga moramo tudi pred direktno sončno svetlobo, viri vročine in močnimi oksidacijskimi sredstvi. Za skladiščenje produkta je priporočeno lahko jeklo ali polietilen visoke gostote. Neustrezen material za skladiščenje pa je pvc. Temperatura skladiščenja je od 0 do 50 °C. Kontejnerje iz polietilena ni dobro izpostavljati visokim temperaturam, zaradi nevarnosti zvitja.

Fizikalne in kemijske lastnostiUredi

Fenotiazin je tekočina, ki je rumenkasto rjave barve in šibkega vonja. V vodi ni topen oziroma se zelo malo meša.

Fenotiazin je stabilen pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja. Izgogibati se moramo ekstremnim temperaturam in direktni sončni svetlobi. Nezdružljive snovi so močno oksidacijske snovi. Nevarnih produktov razkroja pri pravilnem skladiščenju in uporabi ni.

Pripravek je tekoč v različnih okoljskih pogojih, plava na vodi in ob primerih izlitja v zemljo se veže na delce in ne prodira dalje. Od večine sestavin produkta je pričakovati da se bodo biološko razgradila, vendar produkt vsebuje tudi sestavine, ki se lahko akumulirajo v okolju.

Zakonsko predpisani podatki o predpisihUredi

  • Uvrstitev:

R stavki:
R52/53 zelo strupeno za vodne organizme

S stavki:
S2 hraniti izven dosega otrok S61 ne izpuščati/odlagati v okolje

  • Oznaka: