Brezvodni natrijev hidroksid

Brezvodni natrijev hidroksid (formula: NaOH) je trda kristalična snov bele barve (po navadi v obliki kroglic, lusk in/ali mikrogranul) in brez okusa. Natrijev hidroksid je jedek in povzroča hude opekline, pri vdihovanju pa lahko pride tudi do pljučnega endema. NaOH in njegove raztopine niso gorljive vendar se v stiku z vodo sproži eksotermna reakcija pri kateri se razvije veliko toplote.

Ugotovitve o nevarnih lastnostihUredi

Nevarnost za človeka

Povzroča hude opekline. Zaužitje 5-8 g NaOH je lahko za odraslega človeka s težo 70 kg smrtno.

Simptomi pri vdihovanju

Lahko deluje rahlo dražeče.

Simptomi pri stiku s kožo

Draženje, rdečica, srbenje; lahko pride tudi do opeklin, ki se zelo težko zdravijo.

Simptomi pri stiku z očmi

Močno draženje; lahko pride do opeklin in slepote.

Simptomi pri zaužitju

Boleče opekline v ustni votlini, grlu in želodcu, omotičnost, bruhanje, trebušni krči, driska.

Nevarnost za okolje

Kemikalija ni razvrščena kot okolju nevarna po EC kriterijih. Večja količina NaOH, ki nevtralizira, lahko povzroči zvišanje pH, kar lahko ogrozi življenje vodnih organizmov. Koncentracija 20-100 mg/l v vodi povzroči smrt nekaterih vrst vodnih organizmov.

Splošne nevarnosti

V stiku z lahkimi kovinami, kositrom in cinkom se sprošča vodik, ki z zrakom tvori eksplozivno zmes.

Ukrepi za prvo pomočUredi

Vdihovanje

Ponesrečenca odnesti na svež zrak. Če preneha z dihanjem, mu je potrebno nuditi umetno dihanje in čim prej priskrbeti zdravniško pomoč.

Zaužitje

Usta je potrebno splakniti z vodo. Če je ponesrečenec pri polni zavesti in je bil pH zaužite raztopine manjši od 11,5 mu damo 2 kozarca mleka, v nasprotnem primeru ne sme piti. Ne izzvati bruhanja in takoj potrebno priskrbeti zdravniško pomoč.

Stik s kožo in očmi

V stiku s kožo je potrebno odstraniti obleko in kožo sprati z vodo; brez mila. Če se vzdraženost in pordelost nadaljuje, je potrebno poklicati zdravniško pomoč. Stik s kožo lahko povzroči zapoznele opekline. Ob stiku z očmi jih je potrebno spirati z vodo vsaj 15 min.

Ukrepi ob požaruUredi

Posebne nevarnosti

NaOH in njegove raztopine niso gorljive. Ob stiku z vodo se zaradi eksotermne reakcije razvije veliko toplote.

Primerna sredstva za gašenje

Razpršen vodni curek, pena, ogljikov dioksid, prah

Posebna zaščitna oprema za gasilce

Zaščitna obleka in zaščitna maska z lastnim dotokom zraka.

Ukrepi ob nezgodnih izpustihUredi

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi

Potrebno preprečiti stik s kožo in očmi, ne smemo vdihovati hlapov in potrebno nositi zaščitno obleko.

Ekološki zaščitni ukrepi

Potrebno preprečiti dostop do tekočih vod, zemlje. Ob večjih razlitjih ali razsutjih potrebno zajeziti zasutje z zemljo, peskom, žaganjem. V primeru da snov razžre tla potrebno razrečiti z obilico vode in poklicati ustrezno službo.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenjeUredi

Ravnanje

Izogibati se vdihovanju par in megle, preprečiti stik z očmi, kožo in obleko.

Skladiščenje

Zaprta embalaža v suhem, hladnem in dobro prezračenem prostoru proč od virov vlage. Kjer je možno nabiranje prahu je potrebno odpraševati in dodatno prezračevati prostor.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri deluUredi

Osebna varovalna oprema:

  • zaščita dihal: uporaba zaščitne maske
  • zaščita rok: neoprenske, gumene ali PVC rokavice
  • zaščita oči: tesno prilagajoča se očala
  • zaščita telesa: predpasnik, čevlji z gumijastim podplatom

Fizikalne in kemijske lastnostiUredi

Snov ima tališče pri 322 stopinjah Celzija in vrelišče pri 1390 stopinjah Celzija; snov sama ne sebi ni gorljiva.

Obstojnost in reaktivnostUredi

Obstojnost

Snov je stabilna pod normalnimi pogoji uporabe.

Nevarne okoliščine

Raztapljanje v vodi, alkoholu ali glicerinu povzroči močno eksotermno reakcijo.

Nevarni produkt razkroja

Ob reakciji z aluminijem, cinkom, svincem, kositrom in bakrom se sprošča vodik, ki z zrakom tvori eksplozivno mešanico.

Polimerizacija

Do polimerizacije ne pride.

Toksikološki podatkiUredi

Akutna strupenost
  • pri zaužitju: LD100(zajci)=500 mg/kg
  • pri stiku s kožo: močne opekline
  • pri stiku z očmi: močne opekline
  • pri vdihovanju: lahko povzroči nastanek pljučnega endema
Draženje
  • kože: močno draži
  • oči: močno draži
Koncerogenost

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena

Mutagenost

Kemikalija ni razvrščena kot mutagena

Strupeno za razmnoževanje

Kemikalija ni razvrščena kot strupena za razmnoževanje.

Ekotoksikološki podatkiUredi

Razgradljivost

Snov je slabo razgradljiva.

Akomulacija

Ni bioakomulacije.

Kratkotrajni/dolgotrajni učinki na okolje

Povečanje pH na 10 ali več je smrtno nevarno za vse oblike življenja v vodi.

Glej tudiUredi