Odpre glavni meni

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

(Preusmerjeno s strani ARRS)

ZgodovinaUredi

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je pričela z delovanjem 1. oktobra 2004 tako, da je prevzela od Ministrstva za šolstvo, znanost in šport 49 delavcev, ki so delali na področju raziskovalne dejavnosti (vključno s področjem mednarodnega sodelovanja).[1] V začetku delovanja je Agencija od pristojnega ministrstva prevzela vse pogodbe s področja raziskovalne dejavnosti in s tem financiranje pogodbenih obveznosti.

NalogeUredi

Agencija opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (do leta 2010) oziroma Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) (od leta 2011 naprej) in druge naloge za pospeševanja raziskovalne dejavnosti. Glavne naloge Agencije so, da odloča o izbiri, kaj se bo financiralo iz sredstev državnega proračuna, tekoče financira in spremlja izvajanje raziskovalnih projektov in programov, izvajanje programa mladi raziskovalci, raziskovalne infrastrukture in druge naloge.

OrganiUredi

Organi Agencije so Upravni odbor, direktor in Znanstveni svet.

Upravni odborUredi

Upravni odbor je najvišji organ Agencije, ki usmerja in nadzira celotno delo Agencije. Glavne pristojnosti Upravnega odbora so, da skrbi, da Agencija deluje v javnem interesu, odloča o izboru in financiranju projektov in programov, imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog, ter obravnava mnenja in predloge Znanstvenega sveta v zvezi z znanstveno politiko.

Upravni odbor Agencije ima sedem članov. Člane Upravnega odbora imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo 5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Upravni odbor sestavljajo:

  • štirje člani, predstavniki Vlade RS;
  • dva člana, predstavnika raziskovalnih organizacij, univerz in Slovenske akademije znanosti in umetnosti;
  • en član, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije in drugih uporabnikov raziskovalnih storitev, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma društva, uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, ter reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne dejavnosti.

Upravni odbori ARRS do vključno 10. junija 2009Uredi

Predsednik:

Člani in članice:

Upravni odbor ARRS od 11. junija 2009 do 11. junija 2014Uredi

Predsednik:

Namestnik predsednika:

Člani in članice:

Upravni odbor ARRS od 17. julija 2014 do 17. julija 2019Uredi

Predsednik:

Namestnica predsednika:

Člani in članici:

DirektorUredi

Od 1. 11. 2014 je direktor József Györkös. Od 1. 10 2004 do 30. 10. 2014 je bil direktor Franci Demšar.[2]

Znanstveni svetUredi

Znanstveni svet je najvišje strokovno in svetovalno telo Agencije, ki oblikuje predlog finančno ovrednotenih prednostnih seznamov za izbor programov in projektov. Druge naloge Znanstvenega sveta so, da sprejema strokovna izhodišča, koordinira in organizira evalvacijske postopke Agencije, spremlja stanje in vrednoti razvoj raziskovalno-razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji z vidika raziskovalne in razvojne kakovosti.

Znanstveni svet sestavlja šest članov tako, da so zastopana vsa področja znanstvenih ved. Člane Znanstvenega sveta se imenuje za dobo petih let in brez možnosti ponovnega imenovanja. Za člana Znanstvenega sveta ne more biti imenovan predstojnik visokošolskega zavoda ali članice univerze, direktor raziskovalne organizacije in predsedniki znanstveno-raziskovalnih svetov.

Znanstveni svet do vključno 28. junija 2010Uredi

Predsednik:

Člani:

Znanstveni svet od 29. junija 2010 do 28. junija 2015Uredi

Predsednik:

Člani in članice:

Znanstveni svet od 13. julija 2015 do 13. julija 2020Uredi

Predsednik:

Članice in člana:

OpombeUredi

  1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Poročilo in pregled financiranja raziskovalne dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Ljubljana, 2006).(COBISS)
  2. "Novi razdeljevalec znanstvenega denarja". 30. oktober 2014. Pridobljeno dne 28. maj 2015. 

Zunanje povezaveUredi